lagen.nu

Registrering

Ingen har skrivit en beskrivning av "Registrering" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Registrering finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (14)

MÖD 2004:50: Registrering av produkter som kosmetiska och hygieniska produkter-----En näringsidkare hade hos Läkemedelsverket nekats registrering av två produkter, Näckens Myggolja och Näckens Hästskydd, som...
NJA 1981 s. 300: Arvsskattemål. Någon tid efter det att bouppteckning registrerats och arvsskatt erlagts försäljs boet tillhörigt lösöre på auktion varvid det inbringar avsevärt högre belopp än det vartill egendomen...
NJA 1981 s. 975: Arvsskattemål. Vid inregistrering av bouppteckning beslutade TR:n att beskattning av vissa äganderättsförvärv skulle, eftersom egendomen var belastad med livstids nyttjande- och avkomsträtt,...
NJA 1982 s. 307: Sedan patent- och registreringsverket felaktigt för mäklarföretag registrerat firma innehållande ordet bank och företaget på grund därav åsamkats kostnader i samband med ändring av firman, yrkar...
NJA 1982 s. 414: Domvillobesvär. Genom utslag i handräckningsmål har en person förpliktats att utlämna vissa varor till ett aktiebolag med angiven firma. Den angivna firman var emellertid inte införd i...
NJA 1983 s. 875: Varumärkesmål. Frågor om tillämpning av föreskriften i 25 § 2 st varumärkeslagen (1960:644) om s k användningstvång. Varumärke som är identiskt med dominanten i varumärkesinnehavarens firma har inte...
NJA 1984 s. 595: Medel har stått inne på ett postgirokonto för ett aktiebolag som ännu inte var registrerat. Fråga huruvida medlen kunde tas i anspråk genom betalningssäkring för fordran mot en person som utgör...
NJA 1986 s. 89: Arvsskattemål. Jämkning i testamente för utfående av laglott har påkallats först efter bouppteckningens registrering. Med hänsyn till att dödsbodelägarna haft särskild anledning att räkna med att...
NJA 1987 s. 592: A bedrev verksamhet först som enskild näringsidkare och därefter genom ett aktiebolag. Sedan kungörelse utfärdats om att den enskilda firman avregistrerats i handelsregistret och att bolaget...
NJA 1988 s. 209: I omedelbar närhet av flygplatsen Stockholm-Arlanda driver ett enskilt bolag parkeringsrörelse under firma Arlanda Långtidsparkering Aktiebolag. I mål angående hävande av firmaregistreringen för...
NJA 1991 s. 619: Fråga om tillämpning av föreskriften i 25 § 2 st varumärkeslagen (1960:644) om s k användningstvång.
NJA 1993 s. 511: Ägare av registreringspliktig fritidsbåt hade fällts till ansvar för att han underlåtit att inom föreskriven tid anmäla båten för registrering. Sedan lagen (1987:773) om fritidsbåtsregister upphört...
NJA 1995 s. 654: A, som var registrerad som bolagsman i ett handelsbolag, utträdde ur bolaget. Innan hans avgång blivit registrerad upptog handelsbolaget en kredit. Fråga vilken betydelse som, vid bedömningen av A:s...
NJA 1999 s. 3: Ordet "vakuumplast" har ansetts utgöra en sådan beskrivande beteckning som, när det ingår i en registrerad firma, åtnjuter ett tämligen svagt skydd mot användning i en annan näringsidkares firma.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation