lagen.nu

Regeringen

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Regeringen styr Sverige och är ansvarig inför riksdagen enligt 1 kap. 6 § Regeringsformen.

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Externa länkar

Begreppet Regeringen finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Legaldefinitioner (3)

Rättsfall med detta begrepp (8)

MÖD 2005:13: Inhibition m.m.-----Försvarsmakten hade ansökt om tillstånd till militär verksamhet vid Malmens flygplats i Linköpings kommun. Miljödomstolen hade genom det överklagade beslutet prövat ett...
MÖD 2016:17: Överlämnande av mål till regeringen; nu fråga om avvisning ----- I mål om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus har mark- och miljödomstolen funnit att målet rör en fråga av särskild betydelse...
NJA 1982 s. 830: Sedan HD funnit hinder mot utlämning möta enligt 9 § 2 st lagen (1957:668) om utlämning för brott och regeringen därefter avslagit framställningen, har ny framställning gjorts om utlämning för samma...
NJA 1984 s. 780: Förbudet i 7 kap 1 § 1 st luftfartslagen (1957:297) att utöva linjefart i förvärvssyfte utan regeringens tillstånd har ansetts förutsätta att flygtrafiken står öppen för allmänheten. Tillika fråga om...
NJA 1985 s. 360: A anförde besvär mot en skolstyrelses beslut att förordna B som innehavare av en tjänst som hemspråkslärare för vårterminen 1982. Regeringen fann att A hade bort ifrågakomma före B till tjänsten men...
NJA 2000 s. 637: Talan om skadestånd har i HD väckts mot staten med anledning av beslut av regeringen, varigenom en mellanfolklig organisation bemyndigats att föreskriva vissa förbud mot fiske. Bemyndigandet har med...
NJA 2001 s. 210: Ett i förordning meddelat bemyndigande för Finsk-svenska gränsälvskommissionen att föreskriva vissa begränsningar och förbud för fisket inom Torne älvs fiskeområde har ansetts utgöra...
NJA 2010 s. 8: Med stöd av ett bemyndigande från regeringen meddelade Finsk-svenska gränsälvskommissionen föreskrifter som begränsade fisket i Torne älv. Regeringens bemyndigande hade inte lämnats i föreskriven...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation