lagen.nu

Reformatio in pejus

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Reformatio in pejus är en processrättslig princip som beskriver att en domstol vid överklagande inte får döma den part som klagat till en allvarligare rättsföljd än den dom som överklagats. Syftet är att en part inte ska förlora på att få saken prövad än en gång om domen anses felaktig.

Detta latinska uttryck betyder ungefär "ingen förändring till det sämre får ske".

I brottmål innebär detta att den tilltalade inte kan dömas till ett hårdare straff om endast han eller hon överklagar. Principen gäller inte om åklagaren också överklagar domen eller ensam väljer att överklaga domen. Principen är fastslagen i 51 kap 25 § st 1.

I tvistemål innebär det i en fullgörelsetalan att svaranden om han ensam klagat inte kan dömas att utge mer än han eller hon förpliktats att utge i underinstans.

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Rättsfall med detta begrepp (42)

HFD 2016 ref. 24: Kammarrätten har utan yrkande och till klagandens nackdel upphävt förvaltningsrättens dom i viss del. Kammarrättens avgörande har undanröjts med tillämpning av 29 § förvaltningsprocesslagen.
MIG 2007:41: Fråga om enskild har rätt att överklaga Migrationsverkets beslut om uppsikt trots att uppsiktsbeslut inte är överklagbara enligt 14 kap. utlänningslagen. Tillika fråga om migrationsdomstol, som är...
MIG 2012:11: Bestämmelserna om återreseförbud i utlänningslagen har inte ansetts röra sådana civila rättigheter som avses i artikel 6.1 i Europakonventionen. Att en migrationsdomstol beslutat om återreseförbud...
MÖD 2005:7: Tillstånd till ändring av verksamheten vid Bravikens pappersbruk i Norrköpings kommun-----Bolaget hade överklagat vissa villkorsfrågor, bl.a. rörande en skyldighet att årligen till...
MÖD 2014:36: Bullervillkor för vindkraftverk-----Den omständigheten att kommunen efter mark- och miljödomstolens dom återtagit sin tillstyrkan till en vindkraftetablering har inte ansetts kunna beaktas i Mark-...
NJA 1983 s. 180: Två fastighetsägare väckte talan mot kommun med yrkande om ersättning för skador på byggnader till följd av tunnelbanebygge. De förbehöll sig också rätt att höja ersättningsanspråket på grund av...
NJA 1983 s. 425: Två balkar under flaket till en lastbil har iordningställts för smuggling av narkotika genom att hål tagits upp i dem och försetts med lock. Lastbilen har ansetts som sådant hjälpmedel för brott som...
NJA 1984 s. 452: Bestämmelserna i andra och tredje meningen av 51 kap 25 § RB har ansetts böra tillämpas med beaktande av tanken bakom det i lagrummets första mening stadgade förbudet mot reformatio in pejus.
NJA 1984 s. 918: Tillämpning av bestämmelserna i andra och tredje meningen av 51 kap 25 § RB.
NJA 1987 s. 602: En vadesvarande i vårdnadsmål yrkade att vadekäranden skulle föreläggas vite enligt 6 kap 21 § FB. HovR:n har ansetts utan hinder av grundsatsen om förbud mot reformatio in pejus äga uppta yrkandet...
NJA 1991 s. 633: Sedan TR dömt en tilltalad till fängelse en månad och felaktigt förklarat villkorligt medgiven frihet till en tid av en månad förverkad, har HovR:n, dit åklagaren fullföljt talan till den tilltalades...
NJA 1992 s. 219: Sedan HovR:ns dom i ett brottmål överklagats endast av de tilltalade, har domen undanröjts bl a såvitt gäller frågan om påföljd och målet visats åter till HovR:n. Enligt grunderna för 51 kap 25 § RB...
NJA 1993 s. 751: Genom dom av TR har fadern till ett barn tillerkänts visst umgänge med barnet. Vad TR:n förordnat skulle gälla även interimistiskt. Efter fullföljd av fadern med yrkande om umgänge i vidare...
NJA 1996 s. 149: När åklagaren inte har överklagat utvisningsbeslut i TR:ns dom har, om den tilltalade inte getts tillfälle att yttra sig i utvisningsfrågan, HovR:n ansetts förhindrad att i anledning av åklagarens...
NJA 1996 s. 173: Sedan en person dömts till fängelse 2 år 6 mån och verkställighet skett, har ansökan om resning med yrkande att påföljden bestäms till överlämnande till rättspsykiatrisk vård lämnats utan bifall...
NJA 1996 s. 541: HovR:s dom innefattande dels straffnedsättning, dels utvidgning av förordnande om förverkande av villkorligt medgiven frihet har ansetts vara till nackdel för den tilltalade och därmed vara oförenlig...
NJA 1997 s. 283: Resningsärende. Förordnande om förverkande av villkorligt medgiven frihet har undanröjts som ej lagligen grundat. Undanröjandet har inte ansetts kunna förenas med förverkande av en tidigare, till...
NJA 1997 s. 703: HovR:n fann med ändring av TR:ns dom att varusmuggling inte skulle anses som grov samt dömde till ansvar för brottet trots att det med denna rubricering förelåg åtalspreskription. Endast den...
NJA 1998 s. 55: När ny påföljd skall bestämmas enligt 38 kap 2 a § BrB, måste den tidigare ådömda påföljden undanröjas. Dessutom fråga om reformatio in pejus.
NJA 1998 s. 713: Reformatio in pejus? Tillika fråga om beaktande av tidigare brottslighet enligt bestämmelsen i 29 kap 4 § BrB.
NJA 2000 s. 195: Vid bokföringsbrott med ett straffvärde om fängelse sex månader har ansetts att det krävs alldeles särskilda skäl för att gå ifrån presumtionen för fängelse och i stället döma till villkorlig dom med...
NJA 2001 s. 614: Reformatio in pejus. Sedan en TR dömt en tilltalad till fängelse och därvid meddelat förordnande om förverkande av villkorligt medgiven frihet, har HovR:n upphävt förverkandebeslutet. Fråga om...
NJA 2006 s. 582: Resning. Med stöd av 34 kap. 1 § första stycket 3 och andra stycket brottsbalken undanröjdes en tilltalads tidigare dom på skyddstillsyn förenad med fängelse och utdömdes fängelse som gemensam...
NJA 2009 s. 34: Reformatio in pejus. Sedan en tingsrätt i två skilda domar dömt den tilltalade för misshandel till villkorlig dom och samhällstjänst resp. till fängelse har hovrätten dömt till ett gemensamt...
RH 1994:93: I vadeinlagan har åklagaren yrkat att hovrätten bestämmer påföljden för samtliga brott till skyddstillsyn i förening med fängelse. Efter vadetidens utgång har åklagaren ändrat sin talan och yrkat att...
RH 1995:22: Vid ändring av påföljden från fängelse till skyddstillsyn med föreskrift om samhällstjänst har hovrätten ansett sig - enligt grunderna för 51 kap. 25 § rättegångsbalken - förhindrad att ange längre...
RH 1997:30: Åklagares klagan över domvilla till nackdel för tilltalad har lämnats utan bifall.
RH 1997:36: Hovrätten fastställde tingsrättens domslut varigenom tilltalad dömts till skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) trots att den tilltalade i hovrätten återkallat sitt samtycke till...
RH 1998:43: Skyddstillsyn har på talan av endast den dömde ansetts kunna, utan hinder av innehållet i 51 kap. 25 § 1 st. RB, ändras till villkorlig dom jämte dagsböter.
RH 2000:23: Tingsrätt har dömt en tilltalad för grovt rattfylleri till villkorlig dom med samhällstjänst 40 timmar samt 60 dagsböter om 300 kr. På talan av endast den tilltalade har hovrätten bestämt påföljden...
RH 2000:52: Vid tillgrepp i förening med våld, begånget under rus, har tillägnelseuppsåt inte ansetts föreligga, och gärningen har bedömts som egenmäktigt förfarande, grovt brott. Påföljden har, utan hinder av...
RH 2000:77: En 21-årig man dömdes av tingsrätten för misshandel till fängelse en månad och för vissa andra brott till villkorlig dom. Fråga uppkom - sedan mannen överklagat - om påföljden kunde bestämmas till...
RH 2000:97: Påföljden för yttrandefrihetsbrottet olaga våldsskildring har med hänsyn till brottets art bestämts till villkorlig dom med föreskrift om samhällstjänst. - Även fråga om vilket antal timmar...
RH 2001:15: Synnerliga skäl har inte ansetts föreligga att döma en sjuttonårig gärningsman till sluten ungdomsvård för grovt narkotikabrott, varför påföljden bestämts till skyddstillsyn med föreskrift om...
RH 2001:8: Tilltalad, som dömts till villkorlig dom med dagsböter och i hovrätten yrkat att påföljden skulle bestämmas till villkorlig dom med samhällstjänst, har fått överklagandet avvisat.
RH 2002:69: Fråga om påföljd och skadestånd vid brott mot upphovsrättslagen genom s.k. piratkopiering av mycket stor omfattning av bl.a. dataspel och -program. Även fråga om förbudet mot reformatio in pejus.
RH 2003:42: Reformatio in pejus? En 20-årig man överklagade ensam två skilda tingsrättsdomar i vilka som påföljd valts, i det första fallet s.k. fortsatt skyddstillsyn jämte fängelse två månader enligt 28 kap. 3...
RH 2005:37: En tidigare ostraffad 20-åring döms för försök till rån riktat mot en spårvagnsförare i tjänst. Skall en skyddstillsyn förenas med fängelse enligt 28 kap. 3 § brottsbalken eller med samhällstjänst?...
RH 2006:52: En tilltalad som vid tingsrätten dömts till överlämnande till vård inom socialtjänsten i förening med dagsböter har i hovrätten yrkat att bli dömd till överlämnade till vård inom socialtjänsten i...
RH 2007:37: Sedan den tilltalade ensam överklagat domen och återkallat samtycke till att utföra samhällstjänst har påföljden bestämts till fängelse. Hovrätten har enligt grunderna för förbudet mot reformatio in...
RH 2007:53: Fråga om påföljd för ungdom som dömts för stöld. Även fråga om reformatio in pejus.
RK 2009:1: Fråga om bl.a. bevisbörda och beviskrav i mål om kostnadsorienterad prissättning i enlighet med LRIC-modellen, bl.a. vilken betydelse det har vid bedömningen av vad som är visat ifråga om vad en...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation