lagen.nu

Realisationsvinstbeskattning

Ingen har skrivit en beskrivning av "Realisationsvinstbeskattning" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Realisationsvinstbeskattning finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (49)

RÅ 1993 ref. 33: Realisationsvinst vid dödsbos avyttring under dödsfallsåret av den avlidnes permanentbostad fick inte beräknas enligt den regel i 25 § 9 mom. första stycket lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt...
RÅ 1993 ref. 43: Frågor, vid avyttring av fastighetsandelar till värden understigande taxeringsvärdet, om i avseende till realisationsvinstbeskattningsreglerna onerösa eller benefika överlåtelser förelegat. Två...
RÅ 1993 ref. 49: Fråga om s.k. vinstbolagstransaktion enligt 35 § 3 mom. åttonde stycket kommunalskattelagen förekommit när inkråmet i ett aktiebolag överlåtits före bokslut och vinsten från inkråmsöverlåtelsen vid...
RÅ 1993 ref. 83: Fråga om jämkning vid inkomsttaxeringen av anskaffningsvärdet på byggnad vid fastighetsöverlåtelser mellan två bolag som tillhör samma koncern (I och II). Förhandsbesked.
RÅ 1994 ref. 1: S.k. teckningsaktier (interimsaktier), som vid nyemission tecknats på grundval av redan innehavda aktier, har vid tillämpning av 27 § 2 mom. första stycket första meningen lagen om statlig...
RÅ 1994 ref. 56: Skattekonsekvenser vid köp och försäljning av andelar i s.k. utdelningsbolag.
RÅ 1995 ref. 13: Av 2 § 4 mom. nionde stycket jämfört med sjunde stycket samma moment lagen om statlig inkomstskatt framgår att avdrag inte medges för realisationsförlust vid överlåtelse av egendom mellan två...
RÅ 1995 ref. 19: Aktier i ett fåmansföretag tillhörande ett dödsbo skulle skiftas mellan barnen till den avlidne. Dödsfallet hade inträffat år 1988 och aktierna hade av den avlidne förvärvats genom arv år 1967....
RÅ 1995 ref. 43: Av 2 § 4 mom. nionde stycket jämfört med sjunde stycket samma moment lagen om statlig inkomstskatt framgår att avdrag inte medges för realisationsförlust vid överlåtelse av egendom mellan bl.a....
RÅ 1995 ref. 91: En person med hemvist i Finland har sålt sin bostadsrättslägenhet i Sverige. Vid tillämpning av dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge (SFS 1983:913) har...
RÅ 1996 ref. 48: En tomträtt med byggnad har överlåtits mot ett vederlag som avsevärt understigit taxeringsvärdet. Vid tillämpning av lagen (1993:1536) om räntefördelning vid beskattning har som förvärvarens...
RÅ 1996 ref. 71: Ett handelsbolag har till underpris överlåtit en tillgång till ett aktiebolag som ägs av delägarna i handelsbolaget. Enligt ett lagakraftvunnet förhandsbesked har överlåtelsen ansetts inte böra...
RÅ 1996 ref. 72: Vid ett byte av aktier i ett fåmansbolag mot nyemitterade aktier i ett annat fåmansbolag lämnade skattemyndigheten medgivande till uppskov med beskattning av realisationsvinsten enligt 27 § 4 mom....
RÅ 1996 ref. 73: En sammanläggning av en aktieklass i ett s.k. Sicav-bolag med en annan aktieklass inom samma bolag har ansetts som en sådan avyttring av aktierna i den förstnämnda aktieklassen som kan föranleda...
RÅ 1997 ref. 36: Ett tyskt Kommanditgesellschaft har ansetts som en utländsk juridisk person som avses i 16 § 2 mom. SIL och en andel i bolaget som sådan egendom som avses i 31 § SIL:
RÅ 1997 ref. 43: Beskattningsfrågor vid nedsättning av aktiekapital genom inlösen av aktier enligt två skilda förfaranden (I och II). Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 1997 ref. 63: En enskild som avser att ta upp ett lån för inköp av en privatbostadsfastighet har tecknat en s.k. räntegaranti som ger honom rätt att binda räntesatsen för ett visst lån till en i förväg bestämd...
RÅ 1998 ref. 25: Rätt till avdrag för realisationsförlust vid likvidation av ett aktiebolag har ansetts föreligga för det beskattningsår då bolaget trädde i likvidation, när en definitiv förlust kunnat beräknas redan...
RÅ 1999 ref. 14: Ett avtal om räntegaranti (CAP-avtal) avses att komma till användning dels som ett fristående värdepapper dels som ett avtal direkt kopplat till en låneförbindelse. En fristående garanti har...
RÅ 1999 ref. 35: Hinder har inte ansetts föreligga att medge avdrag för realisationsförlust som uppkommit när en person till marknadspris förvärvar andelarna i ett kommanditbolag, som endast äger en fastighet med ett...
RÅ 1999 ref. 70: Vid tillämpning av bestämmelserna i 3 § 12 mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt har en skattskyldig som avyttrat en del av sitt innehav av aktier i ett fåmansföretag ansetts berättigad att...
RÅ 1999 ref. 72: Tillämpning av 2 § 4 mom. nionde stycket lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt när ett moderföretag med förlust avyttrar en fastighet till sitt dotterföretag och fastigheten genom avyttringen...
RÅ 2000 ref. 44: Enligt bolagsordningen i ett aktiebolag, där det finns A- och B-aktier, har B-aktierna viss företrädesrätt till utdelning. En ändring av bolagsordningen som innebär att företrädesrätten slopas har...
RÅ 2000 ref. 45: Realisationsförlust vid försäljning av aktier i ett bolag som bedrev golfbaneverksamhet och vars aktier fick innehas endast av medlemmar i en golfklubb har inte ansetts hänförlig till sådana...
RÅ 2000 ref. 59: Beskattning av realisationsvinst vid avyttring av bostadsrätt ansågs inte kunna ske enligt 26 § lagen om statlig inkomstskatt då en bostadsrättsförening bildats före ingången av avyttringsåret men...
RÅ 2000 ref. 68: Ett aktiebolag har tecknat konvertibla skuldebrev som emitterats av moderbolaget. Sedan koncernförhållandet till det emitterande bolaget brutits har konvertering skett och de tillbytta aktierna...
RÅ 2001 ref. 21: Fråga om inkomst- och förmögenhetsbeskattning av s.k. omvända konvertibler (I) respektive förmögenhetsbeskattning av aktieindexobligation (II). Förhandsbesked angående inkomstskatt och...
RÅ 2001 ref. 38: En person med hemvist i Belgien ägde skogsfastigheter i Sverige. Fråga vid tillämpning av 1965 års dubbelbeskattningsavtal med Belgien om fastigheterna var att anse som fast driftställe i Sverige för...
RÅ 2001 ref. 57: Skattskyldig som infriat ett borgensåtagande och därigenom fått en regressfordran mot gäldenären har ansetts ha rätt till avdrag för realisationsförlust vid avyttring av fordringen med skillnaden...
RÅ 2001 ref. 74: Uppskovsavdrag vid avyttring av andel i bostadsrättsförening har ansetts kunna medges när föreningen vid avyttringen men inte vid ingången av beskattningsåret uppfyllde kraven för att anses som äkta...
RÅ 2002 ref. 105: Bestämmelserna i 24 § 2 mom. första stycket lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt har ansetts tillämpliga i fråga om handelsbolag men den aktuella fordringen har inte ansetts som ett sådant...
RÅ 2002 ref. 106: Villkorat aktieägartillskott har inte ansetts utgöra ett sådant finansiellt instrument som avses i 24 § 2 mom. första stycket lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt. Inkomsttaxering 1993.
RÅ 2002 ref. 107: Ovillkorat aktieägartillskott tillkommet genom omvandling från villkorat sådant har värderats till det villkorade tillskottets värde vid omvandlingen. Inkomsttaxering 1995.
RÅ 2002 ref. 19: Fråga om innebörden av uttrycket "inneha andelar" i bestämmelserna om uppskov med beskattningen vid andelsbyten. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2002 ref. 21: En person har vid tillämpning av 3 § 12 mom. femte stycket lagen om statlig inkomstskatt inte ansetts ha varit verksam i betydande omfattning i ett företag trots att han varit ensam ägare till och...
RÅ 2002 ref. 27: Uppskov med beskattning av realisationsvinst har ansetts kunna medges då en person bytt hälften av sina aktier i ett bolag mot aktier i ett annat bolag samtidigt som den andra hälften av aktierna...
RÅ 2002 ref. 73: Sedan kvitton förkommit och annat underlag för avdrag för förbättringskostnader vid en fastighetsförsäljning visat sig bristfälligt har kostnadernas storlek uppskattats efter vad som framstått som...
RÅ 2002 ref. 78: I samband med ett aktiebyte har den som avyttrat kvalificerade aktier anställts hos den som förvärvat dessa, varvid avtalats att den anställde hade att utge skadestånd motsvarande värdet av en del av...
RÅ 2002 ref. 87: Hinder har inte ansetts föreligga att medge ett aktiebolag avdrag för kapitalförlust (realisationsförlust) som uppkommit vid upplösning av ett handelsbolag vid vilken aktiebolaget förvärvar...
RÅ 2002 ref. 92: En teckningsrätt, som löpt ut utan att utnyttjas för teckning av aktie, har ansetts avyttrad. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2003 ref. 1: Överlåtelse av kapitalförsäkring har ansetts skola medföra kapitalvinstbeskattning. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2003 ref. 34: Endast en av två skilda fastigheter har kunnat utgöra en ursprungsbostad enligt lagen (1993:1469) om uppskovsavdrag vid byte av bostad. Inkomsttaxering 1999.
RÅ 2003 ref. 68: Reglerna om undantag från skalbolagsbeskattning har ansetts tillämpliga på en intern aktieöverlåtelse. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2004 ref. 137: Aktierna i ett bolag ägs av två personer med samma ägarandel och röstetal. Som säkerhet för pensionsutfästelser till delägarna avser bolaget att teckna och pantsätta kapitalförsäkringar....
RÅ 2004 ref. 142: En av ett aktiebolag till delägare i bolaget utfärdad lånerevers har ansetts utgöra ett av bolaget utgivet finansiellt instrument. Förlust på reversen har därför utgjort en avdragsgill...
RÅ 2005 ref. 35: Den fastighet där två makar är folkbokförda enligt 14 § folkbokföringslagen under mannens tjänstgöring på utländsk ort i svenska statens tjänst, har ansetts utgöra deras permanentbostad vid...
RÅ 2005 ref. 56: Förbudet mot avdrag för kapitalförluster som inte är verkliga har inte ansetts utgöra hinder mot avdrag för kapitalförlust på andel i kommanditbolag i ett fall då förlusten uppkommit till följd av...
RÅ 2006 ref. 14: En fysisk person äger en andel i ett kommanditbolag som i sin tur äger en andel i ett handelsbolag. Justering av anskaffningsutgiften för kommanditbolagets andel i handelsbolaget har skett enligt de...
RÅ 2006 ref. 62: Att vederlaget vid avyttring av en kapitaltillgång till ett företag i intressegemenskap är lägre än marknadsvärdet hindrar inte uppskjutet avdrag enligt den s.k. förlustregeln för skillnaden mellan...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation