lagen.nu

Re integra

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Latin för "medan saken är orörd". Reglerar en förlängning av tidpunkten då motpartens onda eller goda tro spelar roll för bedömningen om avtal uppkommit eller ej. I kommersiella sammanhang finns mycket litet utrymme för tillämpning av bestämmelsen.

Se AvtL 39 §

kategori:avtalsrätt

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Rättsfall med detta begrepp (2)

NJA 1999 s. 575: Sedan en bank har utfört en betalning för ett företags räkning under felaktigt antagande att det på företagets konto i banken fanns medel som täckte betalningen samt betalningsmottagaren tagit emot...
NJA 1999 s. 793: Banken A har överfört ett belopp från företaget B:s konto i banken C till företaget D:s konto hos A samt krediterat sistnämnda konto med beloppet. Sedan C därefter vägrat att godta överföringen, har...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation