lagen.nu

Rätt till domstolsprövning

Ingen har skrivit en beskrivning av "Rätt till domstolsprövning" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Rättsfall med detta begrepp (3)

HFD 2016 ref. 49: Beslut om statsbidrag till organisation har i visst fall ansetts röra en civil rättighet och därför vara överklagbart.
MIG 2011:30: Ett beslut att inte avbryta verkställigheten av ett lagakraftvunnet beslut om utvisning mot en person som åberopar uppehållsrätt i Sverige, får överklagas till migrationsdomstol då artiklarna 15.1...
NJA 2014 s. 669: När rätten prövar en utländsk kärandes säkerhet för svarandens rättegångskostnader bör hänsyn tas till alla faktorer som är relevanta för bedömningen av vilka kostnader som svaranden kan antas få...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation