lagen.nu

Rådgivning

Ingen har skrivit en beskrivning av "Rådgivning" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Rådgivning finns beskrivet i svenska Wikipedia

Legaldefinitioner (2)

Rättsfall med detta begrepp (9)

2007-5600: Fråga om vårdslös rådgivning (lagen [2003:862] om finansiell rådgivning till konsumenter). Avgörande 2008-01-05; 2007-5600
2009-0168: Förlikningsavtal. Det har ansetts ligga i sakens natur att ordalydelsen inte rikta några krav även syftar på krav som framställts innan förlikningsavtalet skrevs under. Avgörande 2010-05-10; 2009-0168
NJA 1988 s. 696: En person, som åtalats för mutbrott på den grund att han tagit emot viss testamenterad egendom, hade dessförinnan rådfrågat en advokat, som inte hade funnit något rättsligt hinder mot mottagandet....
NJA 1992 s. 243: A - ensam ägare till samtliga aktier i ett aktiebolag - har inför en överlåtelse av aktierna haft flera kontakter med auktoriserade revisorn B, som sedan cirka 20 år bl a varit bolagets revisor. A...
NJA 1992 s. 58: Revisionsbyrå har ansetts skadeståndsskyldig på grund av oaktsam rådgivning som orsakat två klienter en skatteutgift de annars inte skulle ha haft. - Fråga även om uppskattning av skadans storlek.
NJA 1994 s. 598: På inrådan av en bank genomförde en företagare vissa transaktioner i syfte att undgå realisationsvinstskatt. Vid taxeringen togs emellertid inte någon hänsyn till transaktionerna enligt bestämmelser...
NJA 1995 s. 505: Fråga huruvida vissa förfaranden objektivt sett är att hänföra till sådan straffbar rådgivningsverksamhet som avses i 2 § lagen (1985:354) om förbud mot yrkesmässig rådgivning i vissa fall, m m.
NJA 2007 s. 579: Rättegångskostnader. I ett dispositivt tvistemål om mindre värden (småmål) har kostnad för rättslig rådgivning inte ansetts skäligen påkallad för tillvaratagande av partens rätt, eftersom...
RH 2016:67: För att ersättning ska utgå för rättslig rådgivning i ett förenklat tvistemål ska den rättsliga rådgivningen inhämtats externt. En part har därför inte rätt till ersättning när rådgivning lämnats av...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation