lagen.nu

Rättsskydd

Ingen har skrivit en beskrivning av "Rättsskydd" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Rättsskydd finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (8)

2001-5681: Rättsskydd. Uppdrag utan arvode som styrelseledamot i en förening anses inte vara förvärvsverksamhet. Avgörande 2001-12-21; 2001-5681
2002-2643: Talan mot säljare och talan mot besiktningsman med anledning av fel i fastighet har ansetts inte stödja sig på väsentligen samma grund eller omständigheter. Försäkringstagarna (köparna av...
2004-2769: Rättsskyddsmoment i hemförsäkring har p.g.a. oklart försäkringsvillkor ansetts omfatta en tvist om fel i fastighet efter försäljning av fastigheten. Avgörande 2005-01-10; 2004-2769
MÖD 2005:31: Avvisning av överklagande-----En kommunal nämnd hade i ett beslut, rubricerat som råd, angivit att en viss person skulle förbättra befintlig avloppsanläggning före ett visst datum. Nämnden angav...
NJA 1999 s. 712: Den som är beroende av försörjningsstöd enligt socialtjänstlagen och saknar egendom värd att försäkra har inte ansetts ha anledning att teckna försäkring med rättsskydd. Rättshjälp har beviljats.
NJA 2005 s. 764: I tvistemål har två utländska spelföretag mot staten framställt yrkanden som innebär att allmän domstol skall fastställa dels att vissa lotteribestämmelser, som påstås strida mot artikel 49...
NJA 2006 s. 655: En ansökan om rättshjälp i en rättslig angelägenhet rörande klander av skiljedom får inte avslås med stöd av 9 § rättshjälpslagen (1996:1619) på den grunden att den rättssökande åtnjutit rättsskydd i...
NJA 2015 s. 352: Rättshjälp. När ett besked har lämnats om att rättsskydd begärts, får tidpunkten för beskedet läggas till grund för prövning av rättshjälpsbiträdets ersättning för arbete före ansökan, om ansökan har...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation