lagen.nu

Rättsprövning

Ingen har skrivit en beskrivning av "Rättsprövning" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Rättsprövning finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (51)

HFD 2016 ref. 21: Ett tillstånd till bearbetningskoncession enligt minerallagen har inte omfattat för driften nödvändiga anläggningar. Denna begränsning har medfört att en samlad bedömning av verksamhetens påverkan på...
HFD 2016 ref. 76: De inskränkningar i en fastighetsägares förfoganderätt som ett beslut om utvidgat strandskydd medför har inte ansetts innebära en oproportionerlig begränsning av dennes möjligheter att fortsatt...
HFD 2017 ref. 2: Regeringens beslut att avslå en ansökan om att Allmänna arvsfonden ska avstå från arv som tillfallit fonden innefattar inte en prövning av den enskildes civila rättigheter enligt artikel 6.1 EKMR och...
HFD 2017 ref. 4: Fråga om ett trossamfunds rätt till statligt stöd. Rättsprövning.
HFD 2017 ref. 48: I mål om rättsprövning av ett beslut om utvidgat strandskydd har det ansetts att föreskrifterna om kungörelsedelgivning av en obestämd krets personer har iakttagits trots att flera sakägare i denna...
HFD 2017 ref. 7: Regeringens beslut om avslag på en ansökan om tillstånd att bedriva vadhållning har inte ansetts stå i strid med EU-rätten.
NJA 1992 s. 854: Sedan regeringen lämnat tillstånd till expropriation, har sakägaren begärt rättsprövning av tillståndsbeslutet enligt lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut. Den exproprierande...
NJA 2007 s. 862: Fråga om underlåtelse att kommunicera en ansökan om rättsprövning har utgjort skadeståndsgrundande fel eller försummelse.
RÅ 1993 ref. 44: I mål om rättsprövning har Regeringsrätten funnit att ett minikraftverk i Kalixälvens vattenområde förorsakar mer än obetydlig miljöpåverkan och att regeringens beslut att vägra tillstånd till verket...
RÅ 1993 ref. 87: I beslut om bildande av naturreservat har täktverksamhet på bl.a. allmänt vattenområde förbjudits. Fråga om beslutet innefattat myndighetsutövning mot företag som haft tillstånd till täkt inom...
RÅ 1993 ref. 97: Rättsprövning. Sedan länsstyrelses beslut enligt miljöskyddslagen (1969:387) att meddela visst tillstånd till bergtäkt överklagats till Koncessionsnämnden för miljöskydd av bl.a. ägarna till en...
RÅ 1994 ref. 34: Rättsprövning. Fråga om en av Datainspektionen meddelad föreskrift har legat inom ramen för myndighetens befogenheter enligt 15 § inkassolagen (1974:182).
RÅ 1994 ref. 39: Rättsprövning. En enskild, som överklagat ett beslut enligt plan- och bygglagen (1987:10) om antagande av detaljplan, har till stöd för sin talan anfört bl.a. att vissa allmänna intressen står emot...
RÅ 1994 ref. 69: Fråga huruvida detaljplan har kunnat upphävas genom enkelt planförfarande i visst fall. Rättsprövning.
RÅ 1994 ref. 96: Fråga om behörighet att ansöka om rättsprövning av beslut som regeringen meddelat i ärende om tillstånd enligt 4 kap. lagen (1987:12) om hushållning med naturresurser m.m. (I) respektive ärende där...
RÅ 1995 ref. 15: Miljö- och bygglovsnämnd har ansetts ha befogenhet att med stöd av 40 § miljöskyddslagen förelägga en fastighetsägare att ansluta fastigheten, som låg inom verksamhetsområde för kommunal...
RÅ 1995 ref. 17: Fråga i rättsprövningsärende om ersättning för enskild parts kostnader för inställelse i Regeringsrätten.
RÅ 1995 ref. 4: En person hade på grundval av lämnade uppgifter erhållit djurbidrag enligt förordningen (1989:896) om vissa bidrag till jordbruksföretag. Sedan det framkommit att de lämnade uppgifterna var felaktiga...
RÅ 1995 ref. 55: En golfklubb började ta vatten ur en sjö innan ett klubben meddelat tillstånd därtill vunnit laga kraft. En fastighetsägare begärde då hos länsstyrelsen och sedermera, efter avslag, hos regeringen...
RÅ 1995 ref. 59: Reglerna i 34 § förvaltningsprocesslagen om talan mot beslut som ej innebär att målet avgörs har ansetts tillämpliga på sådant beslut i rättsprövningsmål.
RÅ 1995 ref. 78: Rättsprövning. Under genomförandetiden för en detaljplan har antagits ny plan för del av planområdet. Ägaren av en fastighet som är belägen inom det ursprungliga planområdet och som gränsar till...
RÅ 1996 ref. 27: Ett beslut av regeringen i ärende om omprövning av ett tidigare beslut i fall där ändring i materiellt hänseende inte kunde ske har inte ansetts utgöra myndighetsutövning i den mening som avses i...
RÅ 1996 ref. 28: Ett regeringsbeslut om förhandsbesked enligt plan- och bygglagen har ansetts tillkommet i strid med kommunikationsskyldigheten enligt 7 kap. 2 § regeringsformen och 17 § förvaltningslagen samt strida...
RÅ 1996 ref. 40: Rättsprövning. Regeringens beslut angående utvidgning av ett naturreservat med en mindre fastighet har ansetts strida mot vad som enligt 7 § naturvårdslagen krävs för bildande av naturreservat och...
RÅ 1996 ref. 44: Tillämpning av den s.k. proportionalitetsprincipen i rättsprövningsmål angående dispens från bestämmelser om strandskydd i naturvårdslagen (1964:822). Europamål.
RÅ 1996 ref. 57: Regler i 5 och 24 §§ miljöskyddslagen (1969:387), som innebär skyldighet även för tidigare utövare av miljöfarlig verksamhet att avhjälpa olägenheter av verksamheten och som trätt i kraft den 1 juli...
RÅ 1996 ref. 6: Rättsprövning. Under genomförandetiden för en detaljplan har antagits en ny plan för en del av planområdet. Ägarna av några fastigheter, som är belägna inom det ursprungliga planområdet men utanför...
RÅ 1996 ref. 66: Fråga om en person varit part hos regeringen i ett underställningsmål enligt väglagen (1971:948). Rättsprövningsmål.
RÅ 1996 ref. 88: Det beslut om detaljplan som kommunfullmäktige enligt sammanträdesprotokollet antagit har redovisats felaktigt i plankarta och planbeskrivning. Beslutet har ansetts strida mot 5 kap. 9 och 10 §§...
RÅ 1996 ref. 96: Ett beslut varigenom regeringen i samband med överprövning av ett bygglovsärende förklarat att byggnadsnämnden skall på nytt pröva bygglovsärendet med utgångspunkt i efter överklagandet tillkomna...
RÅ 1997 ref. 12: Fråga om en fastighetsägare, mot vilken riktats vitesföreläggande enligt miljöskyddslagen (1969:387) har utövat miljöfarlig verksamhet. I. (rättsprövning) och II.
RÅ 1997 ref. 18: Enligt 3 kap. 7 § lagen (1987:12) om hushållning med naturresurser m.m. får inom nationalstadsparken, dvs. området Ulriksdal-Haga-Brunnsviken- Djurgården, nya anläggningar komma till stånd och andra...
RÅ 1997 ref. 38: Rättsprövning. Fråga om rätt i visst fall för yrkesfiskare att överklaga beslut av Koncessionsnämnden för miljöskydd.
RÅ 1998 ref. 26: Fråga om en fastighetsägare, mot vilken riktats föreläggande om undersökning enligt miljöskyddslagen (1969:387), har utövat miljöfarlig verksamhet.
RÅ 1998 ref. 56: Fråga - vid bedömningen av om fortsatt godkännande för vissa bekämpningsmedel skulle ha lämnats eller ej - om betydelsen av rådets direktiv 91/414/EEG om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden,...
RÅ 1999 ref. 27: Fråga om ägare av en fastighet haft rätt att överta talan i ett ärende om strandskyddsdispens och om de varit behöriga att ansöka om rättsprövning av regeringens beslut i ärendet.
RÅ 1999 ref. 76: Regeringens beslut angående upphörande av rätten att driva kärnkraftsreaktorn Barsebäck 1 har inte ansetts strida mot någon rättsregel.
RÅ 2000 ref. 49: En detaljplanebestämmelse enligt vilken husfasaderna i ett bostadskvarter skall utföras i gult eller rött tegel har ansetts gå utöver det allmänna varsamhetskrav som ställs upp i 3 kap. 10 § plan-...
RÅ 2001 ref. 63: Regeringens beslut i ärende om nåd enligt 11 kap. 13 § första stycket regeringsformen har inte ansetts kunna bli föremål för rättsprövning.
RÅ 2001 ref. 72: Vid en av Regeringsrätten företagen proportionalitetsprövning i ärende om dispens från strandskydd har den tilltänkte köparen av en fastighet ansetts företräda det enskilda intresse som skall vägas...
RÅ 2001 ref. 80: Fråga om förutsättningarna för meddelande av s.k. förundersökningstillstånd enligt 7 kap. 6 § expropriationslagen (1972:719). Rättsprövning av regeringsbeslut.
RÅ 2002 ref. 4: Regeringens beslut i ett ärende om moratorium avseende en skatteskuld har inte ansetts kunna bli föremål för rättsprövning.
RÅ 2002 ref. 65: En detaljplan har under genomförandetiden ändrats genom att en ny detaljplan antagits för en del av planområdet. Ägarna av några fastigheter, som är belägna inom det ursprungliga planområdet men...
RÅ 2002 ref. 8: Bestämmelserna i körkortslagstiftningen om godkännande av handledare vid övningskörning har ansetts utgöra sådana betungande offentligrättsliga föreskrifter som avses i 8 kap. 3 § regeringsformen....
RÅ 2004 ref. 108: I ett ärende enligt lagen om byggande av järnväg har Banverket överlämnat frågan om byggandet av järnvägen till regeringen för tillåtlighetsprövning enligt 17 kap. 1 § miljöbalken. Enskilda som inte...
RÅ 2004 ref. 23: Regeringens beslut i ett ärende om verkställighet utomlands av en brottmålsdom med stöd av 1983 års konvention om överförande av dömda personer och 1997 års tilläggsprotokoll har inte ansetts kunna...
RÅ 2004 ref. 99: Kammarrätt hade inte bort avvisa en ansökan om rättsprövning med åberopande av att aktuellt beslut rörde civila rättigheter och därför med stöd av artikel 6 i Europakonventionen - trots uttryckligt...
RÅ 2005 ref. 22: Socialstyrelsen har i ett tillsynsbeslut kritiserat en läkare för dennes ordination och intygsgivning. Beslutet har ansetts inte kunna bli föremål för rättsprövning.
RÅ 2005 ref. 36: En ägare till en fastighet som direkt gränsar till den fastighet som ett bygglov avser har rätt att överklaga bygglovsbeslutet oavsett avståndet mellan bygglovsobjektet och ägarens fastighet eller...
RÅ 2005 ref. 44: Regeringens beslut i ärende om antagande av detaljplan har upphävts då den miljökonsekvensbeskrivning som gjorts inte behandlat exploateringens konsekvenser för fridlysta arter som obestritt...
RÅ 2006 ref. 88: Regeringens beslut i ett ärende om antagande av detaljplan har upphävts då en miljökonsekvensbeskrivning skulle ha upprättats i fråga om planens påverkan på ett angränsande Natura 2000-område....
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation