lagen.nu

Rättskraft

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Med rättskraft avses en tidigare doms betydelse i senare rättegångar och regleras i RB 17 kap. 11 § avseende tvistemål och RB 30 kap. 9 § avseende brottmål. Rättskraft i tvistemål kan vara av två slag, positiv och negativ.

Med positiv rättskraft avses vilken betydelse tidigare faställelsetalan har i en senare väckt fullgörelsetalan. Detta kallas fastställelsetalans prejudiciella värde i en senare fullgörelsetalan.

Negativ rättskraft tar sikte på hur ett avgörande kan hindra att ett mål tas upp igen, det tidigare målets egenskap i form av rättegångshinder i en senare rättegång. Huvudregeln är att samma sak inte skall kunna prövas igen och som även kallas principen om ne bis in idem RB 17 kap. 11 § 3 st. Om någon väcker en talan rörande en sak som redan avgjorts utgör detta ett rättegångshinder som skall avvisas av rätten på grund av att det föreligger res judicata RB 17 kap. 11 § 3 st.

Endast en fastställelsetalan kan utöva negativ rättskraft på en senare fastställelsetalan och på liknande sätt kan endast en fullgörelsetalan utöva negativ rättskraft på en senare väckt fullgörelsetalan.

Med samma sak avses samma rättsföljd där en bedömning görs om den nya rättegången avser

  1. Samma parter, där själva partställningen inte spelar någon roll och
  2. det skall avse samma förpliktelse eller rättighet samt
  3. avse samma tidsperiod.

Om man kan besvara ja på dessa frågor kommer rättegång #1 att utöva rättskraft i rättegång #2 och den talan får inte väckas.

Detta medför att rättskraften hindrar att en ny talan väcks i rättegång #2 då det handlar om

  1. Yrkanden om samma rättsföljd med samma grunder som i rättegång #1
  2. Yrkanden om samma rättsföljd men med andra grunder än de som togs upp i rättegång #1 då de nya grunderna tolkas som saker som borde ha tagits upp i #1.
  3. Yrkanden som leder till alternativa rättsföljder och således inte handlar om samma sak men som anses ha samma ekonomiska innebörd och hade de tagits upp i en och samma rättegång skulle de inte båda ha kunnat leda till bifallande dom. Till exempel kan man inte i en och samma rättegång vinna bifall både för ett prisavdrag och häva ett köp även om det avser olika rättsföljder, se NJA 1999 s. 520.

Rättskraft är endast aktuellt efter att en dom vunnit laga kraft och en ny talan om samma sak väcks. Om det däremot väcks en ny talan om samma sak innan en dom vunnit laga kraft kan det föreligga litispendens RB 13 kap. 6 §.

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Externa länkar

Begreppet Rättskraft finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (54)

AD 1995 nr 68: Fråga rörande disciplinansvar för präst enligt 35 kap. 17 och 18 §§ kyrkolagen (1992:300). - Sedan domkapitel genom beslut prövat frågan huruvida en präst skulle åläggas disciplinpåföljd på grund av...
MD 2004:25: Marknadsföring av kontakttjänster via textmeddelanden till mobiltelefon (SMS) och e-post har ansetts otillbörlig då det inte för konsumenten tydligt framgått dels - innan meddelandet öppnats - att...
MD 2005:30: Ett företags marknadsföring av medicinska hjälpmedel har inte ansetts utgöra renommésnyltning eller vilseleda om kommersiella ursprung, bl.a. eftersom det inte visats att vissa benämningar och...
MD 2009:20: Tillräckliga skäl att vilandeförklara mål om skadestånd p.g.a. överträdelse av marknadsföringslagen i avvaktan på att mål om skadestånd p.g.a. upphovsrättsintrång slutligt avgjorts har inte ansetts...
MD 2012:3: En dom på vitesförbud avseende viss marknadsföring har genom sin rättskraft ansetts hindra en senare talan om vitesförbud angående marknadsföring som företagits efter domen men som ansetts utgöra...
MÖD 2001:31: Klagorätt vid tillsynsbeslut-----Efter anmälan från ett bolag om ändring i produktionen förelade tillsynsmyndigheten bolaget att ansöka om tillstånd för ändringen. Miljödomstolen biföll bolagets...
MÖD 2002:34: Föreläggande enligt miljöbalken-----Länsstyrelsen förbjöd ett bolag att ta en mottagningsstation för perättiksyra i drift innan bolaget erhållit tillstånd för stationen. Miljööverdomstolen fann att...
MÖD 2003:103: Bullerdämpande åtgärder vid järnväg-----Efter en upprustning av Ystadsbanan betalade Banverket ut ersättning till en fastighetsägare för att denne skulle kunna bygga ett bullerplank mot järnvägen. En...
MÖD 2005:44: Föreläggande enligt 26 kap. 9 § miljöbalken att begränsa användningen av viss kemikalie-----I samband med ett omprövningsärende vid Koncessionsnämnden (KN) berördes frågan huruvida bolagets...
MÖD 2007:14: Tillstånd till nuvarande och utökad återvinningsverksamhet-----I samband med prövning av en ansökan till befintlig och utökad miljöfarlig verksamhet bedömdes förutsättningarna vara sådana att det var...
MÖD 2007:19: Strandskyddsdispens för en musselodling-----En länsstyrelse hade medgett strandskyddsdispens för en musselodling. Klaganden yrkade att dispens inte skulle medges och angav som grund att...
MÖD 2007:58: Tillstånd att tillverka selektiva polymerer-----Miljödomstolen hade genom en villkorspunkt 9 förbjudit bolaget att använda tre specificerade kemikalier. Miljööverdomstolen konstaterade att villkoret...
MÖD 2009:22: Föreläggandes rättskraft ----- En länsstyrelse har tidigare meddelat ett föreläggande avseende höjning av ventilationstrummor på en svinstallsbyggnad. Föreläggandet har därefter vunnit laga kraft....
MÖD 2009:37: Dammsäkerhetshöjande åtgärder på regleringsdamm ----- Då ansökan även avsåg en höjning av dämningsgränsen fann Miljööverdomstolen att det kunde bli aktuellt att föreskriva ökad minimitappning. Målet...
MÖD 2009:5: Villkor för kemikaliehantering ----- En fråga i målet gällde utformningen av ett kemikalievillkor som förbjuder användning av sådana kemikalier för vilka det saknas viss kunskap om risker för...
MÖD 2010:35: Godkännande av anpassningsplan för deponi vid Mörkeskogs avfallsanläggning-----Miljööverdomstolen fann att miljöprövningsdelegationens tillståndsbeslut avseende verksamheten vid avfallsdeponi inte...
MÖD 2013:50: Tillstånd enligt miljöbalken till ombyggnad och drift av kraftverk-----Mark- och miljödomstolen hade avslagit ansökan om tillstånd till ombyggnad och effektivisering av kraftverket med motiveringen...
MÖD 2014:18: Utdömande av vite-----Mark- och miljödomstolen har avslagit en ansökan om utdömande av vite med motiveringen att ansökan getts in innan tidpunkten passerats för när rättelse senast skulle ha skett....
MÖD 2017:43: Avvisad ansökan om avstyckning ----- En dom om bättre rätt till del av fastighet har inte kunnat läggas till grund för en ansökan om avstyckning när den åberopade köpehandlingen inte uppfyller...
NJA 1984 s. 733: Fråga huruvida lagakraftvunnen dom i mål rörande avdrag på köpeskilling på grund av fel i fastighet utgör hinder mot att i ny rättegång föra talan om ytterligare avdrag på grund av nyupptäckt fel. 17...
NJA 1990 s. 241: Fråga i mål om återvinning i konkurs om rätten att föra talan om återvinning bortfallit genom att samma rättshandling kunnat bli föremål för återvinningsprocess i samband med en tidigare konkurs....
NJA 1990 s. 401: Brottmålsdoms rättskraft har ansetts omfatta även frågan om förverkande på grund av brottet, frånsett alldeles speciella fall av förverkande. 30 kap 9 § och 45 kap 1 § 3 st RB samt 7 § lagen...
NJA 1991 s. 273: En tilltalad dömdes för olaga vapeninnehav. Rättskraften hos domen har ansetts omfatta även frågan om förverkande av den tilltalades ifrågavarande vapen. 30 kap 9 § RB och 40 § vapenlagen (1973:1176).
NJA 1992 s. 621: Fråga om tillämpning av 8 § lagen (1957:668) om utlämning för brott.
NJA 1993 s. 337: Sedan A fört talan mot B med yrkande att B:s förvärv från A av en arrendelägenhet skulle förklaras ogiltigt på den grunden att A före B:s förvärv överlåtit lägenheten till C, har A:s talan ogillats...
NJA 1994 s. 23: När en köpare på grund av påstådda fel i egendomen kan väcka talan både om hävning av köpet och om avdrag på köpeskillingen, har en ogillande dom angående ett av yrkandena ansetts ha rättskraft...
NJA 1995 s. 610: En dom genom vilken talan om hävning av fastighetsköp på grund av fel i fastighet ogillats därför att talan väckts för sent har ansetts ha rättskraft även beträffande ny talan med yrkande om...
NJA 1996 s. 433: I ärende hos hyresnämnd om uppskov enligt 12 kap 59 § JB med avflyttning från lokal gjordes av innehavaren gällande att lokalen innehades med bostadsrätt, Hyresnämnden fann i sitt beslut att lokalen...
NJA 1998 s. 175: En av bodelningsförrättare förrättad bodelning har inte klandrats inom föreskriven tid. Talan bl a om giltigheten av ett före bodelningen ingånget avtal om fördelningen av makarnas egendom har...
NJA 1998 s. 189: Klander av skiljedom. En skiljenämnds avgörande har hävts på den grunden att skiljenämnden prövat fordringsanspråk som i ett tidigare skiljeförfarande åberopats kvittningsvis och därvid ogillats. -...
NJA 1999 s. 465: Fråga om tillämpning av 8 § rättshjälpslagen (1996:1619).
NJA 1999 s. 520: Frågor om rättegångshinder på grund av litispendens. 13 kap 6 § RB.
NJA 1999 s. 656: Rättegångshinder på grund av res judicata?
NJA 2000 s. 622: Skattskyldig har jämlikt 5 kap. taxeringslagen (1990:324) påförts skattetillägg. Fråga om han därefter kan ådömas påföljd för skattebedrägeri.
NJA 2003 s. 207: Fråga om betydelsen av skattebeslut i mål vid allmän domstol om betalningsskyldighet enligt 12 kap. 6 § skattebetalningslagen (1997:483).
NJA 2003 s. 435: En person har i Sverige åtalats och dömts för bl.a. införsel av viss mängd narkotika till Sverige. Domen har ansetts utgöra hinder för utlämning till annat land för utförsel av samma narkotika från...
NJA 2003 s. 548: Fråga om resning enligt 58 kap. 1 § 1 st. 3 RB på grund av omständighet som inträffat efter den tidigare rättegången.
NJA 2007 s. 125: Enligt ett lagakraftvunnet utslag i mål om fastighetsbestämning har ett markområde förklarats ingå i en häradsallmänning. Utslaget har inte utgjort hinder för ägaren av en annan fastighet att vid...
NJA 2007 s. 557: Enligt ett åtal för narkotikabrott har en person olovligen mottagit, förpackat och förvarat en viss mängd amfetamin i en lägenhet. Därefter väcks ett nytt åtal mot samma person för grovt...
NJA 2007 s. 736: Beslut i bevakningsförfarandet i en konkurs rörande förmånsrätt har ansetts utgöra hinder mot att i utdelningsförfarandet besluta om annan förmånsrätt, trots att fordringshavaren enligt ett senare...
NJA 2010 s. 105: En förening överlät fastigheter till en närstående stiftelse. Till följd av överlåtelsens skattekonsekvenser kom föreningen på obestånd och försattes i konkurs. Konkursboet väckte återvinningstalan...
NJA 2011 s. 316: Vid tolkning av ett hyresavtal har en förhandlingsklausul varigenom hyresgäst förbinder sig att godta hyra som följer av överenskommelse på grund av förhandlingsordning som gäller för fastigheten...
NJA 2011 s. 718: Fråga om käranden har ändrat sin talan enligt 13 kap. 3 § tredje stycket rättegångsbalken och i så fall i strid med bestämmelsens första stycke 3.
NJA 2013 s. 613: Om en sökande begär tillstånd till en verksamhet som kan påverka ett Natura 2000-område, ska domstolen göra en samlad bedömning som uppfyller unionsrättens krav på fullständighet, exakthet och...
NJA 2014 s. 838: Forum. Om en kärande åberopar flera grunder till stöd för ett och samma yrkande och domstolen är behörig att pröva någon av dessa, så är domstolen därmed behörig att pröva även övriga grunder om...
NJA 2015 s. 141: Fråga om en brottmålsdoms betydelse i en senare brottmålsrättegång som rör delvis samma förhållanden som den tidigare brottmålsrättegången.
NJA 2015 s. 346: Betydelsen av en lagakraftvunnen dom på betalningsskyldighet mot ett aktiebolag vid prövningen av en styrelseledamots medansvar enligt 25 kap. 18 § aktiebolagslagen.
NJA 2017 s. 659: Stadfäst förlikning. Ett s.k. supplerande moment medför rättegångshinder i en senare process endast om det genom vad som framgår av stadfästelsedomen står klart att den sak som käranden för talan om...
RH 1995:84: Underhållsskyldig, som genom lagakraftvunnen dom nekats jämkning av honom åvilande skyldighet att bidra till barns underhåll, väcker ny talan om jämkning under åberopande av dels omständigheter som...
RH 1999:124: I mål mellan en bank och en person, BU, yrkade banken att BU skulle förpliktas att till banken återlämna en uthyrd personbil. Denna talan bifölls. I ny rättegång yrkade BU att banken skulle...
RH 2000:60: Vid verkställighet av lagakraftvunnet avgörande mot proprieborgensman har denne invänt att fordringen i ett senare mål mellan borgenären och huvudgäldenären genom stadfäst förlikning fastställts till...
RH 2004:91: I ett ärende hos hyresnämnd om uppskov med avflyttning från en lokal påstod hyresgästen att hyresvärden återtagit sin uppsägning och att hyresavtalet därför alltjämt var gällande. Hyresnämnden fann...
RH 2010:10: I ett utsökningsmål gjorde gäldenären invändning om hinder mot verkställighet och fick invändningen prövad hos kronofogdemyndigheten och domstolar. När han på nytt gör invändning om hinder har...
RH 2013:33: Fråga om mellandoms rättskraft.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation