lagen.nu

Rättshjälpsbiträde

Ingen har skrivit en beskrivning av "Rättshjälpsbiträde" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Rättshjälpsbiträde finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (29)

NJA 1981 s. 503: I tvistemål i TR har svaranden A:s biträde enligt rättshjälpslagen yrkat ersättning såsom för utlägg för viss utredningskostnad och har A yrkat att, för det fall kostnaden ej ersattes enligt...
NJA 1981 s. 857: I tvistemål har uppkommit tvivel angående parts processbehörighet. Fråga om beviskravet vid prövning av dylik fråga. Partens ombud, tillika biträde enligt rättshjälpslagen, har ansetts berättigad att...
NJA 1981 s. 905: Vid byte av biträde enligt rättshjälpslagen har domstol funnit sig ej kunna förordna den som part föreslagit. Då parten fortfarande varit i behov av och önskat biträdeshjälp har domstolen ansetts ej...
NJA 1982 s. 685: Byte av biträde enligt rättshjälpslagen har beviljats på grund av djupgående motsättningar enligt 21 § 2 st rättshjälpslagen. Bedömningen har skett utan hänsyn till om motsättningarna orsakats av...
NJA 1982 s. 845: Fråga om tidpunkten för fastställande av ersättning till biträde enligt rättshjälpslagen i det fallet att biträdet entledigas innan målet avgörs. Tillika fråga huruvida HovR bort inhämta förklaring...
NJA 1983 s. 224: Vid bestämmande av ersättning till biträde enligt rättshjälpslagen uppkommer spörsmål om vilket ansvar ett sådant biträde har med avseende på den i 8 och 34 §§ nämnda lag stadgade s k...
NJA 1983 s. 736: Sedan TR beviljat part rättshjälp, har HovR efter besvärstalan av domstolsverket undanröjt TR:ns beslut. Den som varit förordnad som biträde enligt rättshjälpslagen har ansetts berättigad till...
NJA 1983 s. 819: Ett av TR under rättegången meddelat interimistiskt beslut angående underhållsbidrag överklagades till HovR:n. I samband med sitt avgörande av den dit fullföljda frågan har HovR:n meddelat beslut om...
NJA 1984 s. 179: Fråga i visst fall huruvida ersättning kunde utgå till rättshjälpsbiträde, fastän framställningen om ersättning inte gjorts förrän handläggningen av det mål rättshjälpen avsåg redan hade avslutats....
NJA 1984 s. 331: Fråga om byte av biträde enligt rättshjälpslagen i mål om rätt till umgänge med barn. 21 § 2 st rättshjälpslagen.
NJA 1984 s. 550: TR har avslagit parts begäran om förordnande av viss person till biträde enligt rättshjälpslagen. Sedan HovR:n efter besvär av parten förordnat personen i fråga till biträde, har domstolsverket...
NJA 1984 s. 892: Ersättning till biträde enligt rättshjälpslagen i mål om äktenskapsskillnad på gemensam ansökan utgår enligt av domstolsverket fastställd taxa. I denna ingår angivna taxebelopp, som avser att i...
NJA 1985 s. 438: Sedan TR på yrkande av part, som åtnjöt allmän rättshjälp, entledigat för parten förordnat biträde men ej bifallit partens yrkande om förordnande av annat biträde, biföll HovR:n av parten i den delen...
NJA 1985 s. 741: Fråga om ersättning till biträden enligt rättshjälpslagen i mål om vårdnaden om barn, där samförståndslösning i vårdnadsfrågan uppnåtts.
NJA 1986 s. 249: Den som enligt 21 § 2 st rättshjälpslagen förordnas till nytt biträde har ansetts berättigad till ersättning även för tid före förordnandet i analogi med reglerna i 19 § 1 st rättshjälpslagen.
NJA 1986 s. 426: Varken domstols fastställande av rättshjälpsavgift enligt 28 § rättshjälpslagen eller avräkningsbesked som upprättats enligt 30 § samma lag har ansetts utgöra exekutionstitel innefattande ålagd...
NJA 1986 s. 642: Biträde enligt rättshjälpslagen åt två målsägande, vilka utsatts för våldtäkt av en och samme gärningsman och förde talan om enskilt anspråk i anslutning till brottmålet mot gärningsmannen, har...
NJA 1987 s. 136: Biträde enligt rättshjälpslagen förde talan mot beslut angående ersättning. Motparter till honom i besvärsmålet var domstolsverket och enskild part. Domstolsverket medgav den förda besvärstalan medan...
NJA 1987 s. 179: I mål om ersättning för uppdrag som biträde enligt rättshjälpslagen (I) eller som offentlig försvarare (II) har av biträdet eller försvararen framställt yrkande om ersättning för rättegångskostnader...
NJA 1987 s. 58: Fråga vid bestämmande av ersättning till biträde enligt rättshjälpslagen om de krav som bör ställas på biträdets kostnadsräkning. 22 § rättshjälpslagen och 20 § rättshjälpsförordningen.
NJA 1989 s. 597: Fråga huruvida särskilda skäl förelegat att jämka ersättningen till rättshjälpsbiträde som uteblivit från huvudförhandling. 22 § 3 st rättshjälpslagen (1972:429).
NJA 1989 s. 625: Vid fastställande av ersättning till biträde enligt rättshjälpslagen (1972:429) har i visst fall ansetts att rättshjälp begärts redan när en ansökan, som återtagits för komplettering, först ingivits...
NJA 1990 s. 264: Motsättningar uppkom mellan rättshjälpsbiträde och huvudmannen angående möjligheterna att med framgång föra talan mot TR:ns dom. Sedan HovR:n Vägrat entlediga rättshjälpsbiträdet har det ålegat...
NJA 1993 s. 389: Part har i enlighet med fullföljdsförbudet i 20 kap 12 § FB ansetts inte få överklaga HovR:s dom beträffande bl a underhållsbidrag, oaktat parten fört talan även mot ett i domen intaget beslut om...
NJA 2005 s. 97: Principer för bestämmande av ersättning till offentliga försvarare och rättshjälpsbiträden för arbete med överklagande i mål i vilka prövningstillstånd fordras.
NJA 2006 s. 567: Ett rättshjälpsbiträde har tillhandahållit en juristtjänst från Spanien som skall mervärdesbeskattas där och inte i Sverige. Han har ansetts berättigad till ersättning för kostnad avseende spansk...
NJA 2014 s. 423: En offentlig försvarare har överklagat en dom utan att framställa anspråk om ersättning av allmänna medel för sitt arbete. Det har ansetts inte föreligga tillräckliga skäl att upprätthålla rutinen...
NJA 2017 s. 629: Ett rättshjälpsbiträde, som bedriver sin verksamhet i närheten av den ort där hans huvudman bor men på långt avstånd från den tingsrätt där den rättsliga angelägenheten prövats, har i ett familjemål...
NJA 2017 s. 652: Ett rättshjälpsbiträde vars rätt till ersättning för inställelse till tingsrätt omfattades av begränsningsregeln i 27 § rättshjälpslagen har ansetts berättigad till ersättning för sin inställelse...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation