lagen.nu

Rättshjälp

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Ett ekonomiskt bidrag från staten till den enskilde för att täcka rättegångskostnader i ett tvistemål.

Reglerna för rättshjälp finns i rättshjälpslagen. Kraven för att rättshjälp ska beviljas är att den enskilde (fysisk person eller, om synnerliga skäl föreligger, ett dödsbo) inte har en årsinkomst över ett visst belopp (6 §), om den sökande har behov av juridiskt biträde (7 §) och att det med hänsyn till tvistens art, tvisteföremålets värde och omständigheterna i övrigt är rimligt att staten ska bidra till rättegångskostnaderna (8 §).

En ytterligare förutsättning är att den sökande inte har (eller borde ha haft) en rättsskyddsförsäkring som täcker rättegångskostnaderna. Om nan kan få juridiskt biträde genom exempelvis sin fackförening eller hyresgästförening kan man vanligtvis inte få rättshjälp.

Beslut om rättshjälp tas av domstolen, om det rör hjälp i ett ärende som redan pågår vid domstolen, eller av Rättshjälpsmyndigheten.

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Externa länkar

Begreppet Rättshjälp finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (127)

AD 2003 nr 68: Rättshjälpen i ett mål angående ogiltigförklaring av avskedande har tillåtits fortsätta i ett fall då biträdet har anmält till rätten att tidsåtgången för biträdets arbete har närmat sig 100 timmar.
AD 2006 nr 116: En arbetssökande A ansåg sig ha blivit utsatt för könsdiskriminering i samband med ett anställningsförfarande. A väckte talan mot arbetsgivaren vid tingsrätten utan att först ha vänt sig till...
MÖD 2003:66: Rättshjälp enligt rättshjälpslagen-----En klagande i målet om Hallandsåsen ansökte hos Miljööverdomstolen om rättshjälp, vilket avslogs. Domstolen uttalade därvid att med hänsyn till att bevisbördan...
NJA 1981 s. 1109: TR har i dom intagit beslut, varigenom part förpliktats ersätta statsverket kostnaderna för motparternas rättshjälp. I meddelad fullföljdshänvisning har - förutom anvisning om fullföljd genom vad -...
NJA 1981 s. 546: Kostnad för privata sakkunnigutlåtanden i tvistemål, vilka part åberopat som bevisning i målet och ingett till rätten, har ansetts lagligen inte kunna ersättas inom ramen för den parten beviljade...
NJA 1981 s. 913: En person som har avsevärda tillgångar men som saknar möjlighet att förfoga över tillgångarna och avkastningen av dessa har beviljats allmän rättshjälp
NJA 1982 s. 175: Spörsmål om tillämpning av bestämmelserna i 8 § 1 st 7 och 34 § 1 st 4 rättshjälpslagen (1972:429) om s k intresseprövning (I och II).
NJA 1982 s. 188: I mål mellan A och B, vari part beviljats allmän rättshjälp, meddelade TR tredskodom mot B. A översände ett exemplar av tredskodomen till B för delgivning. Vid senare tidpunkt delgavs B tredskodomen...
NJA 1982 s. 492: Domstol har ansetts ej äga upptaga fråga om utvidgning av allmän rättshjälp, som beviljats i viss rättslig angelägenhet, till att omfatta annat förfarande än som är anhängigt vid domstolen. 17 och 18...
NJA 1983 s. 224: Vid bestämmande av ersättning till biträde enligt rättshjälpslagen uppkommer spörsmål om vilket ansvar ett sådant biträde har med avseende på den i 8 och 34 §§ nämnda lag stadgade s k...
NJA 1983 s. 277: Sedan domstol meddelat förordnande enligt 11 kap 9 § GB om att make tillhörigt giftorättsgods till visst angivet värde skulle ställas under vård och förvaltning av god man, har av gode mannen gjord...
NJA 1983 s. 736: Sedan TR beviljat part rättshjälp, har HovR efter besvärstalan av domstolsverket undanröjt TR:ns beslut. Den som varit förordnad som biträde enligt rättshjälpslagen har ansetts berättigad till...
NJA 1984 s. 295: Fullföljdsförbudet i 15 kap 32 § GB och 20 kap 12 § FB har ansetts omfatta även beslut som HovR i mål avseende frågor som anges i lagrummen har meddelat angående rättegångskostnad parterna emellan...
NJA 1984 s. 316: I samband med dom i mål vari part beviljats allmän rättshjälp beslöt TR:n att parten inte skulle erlägga rättshjälpsavgift. Sedan parten fullföljt talan mot domen, förordnade HovR:n att rättshjälpen...
NJA 1984 s. 64: När ett ombud företräder dels part för vilken han är biträde enligt rättshjälpslagen dels annan part och parterna för gemensam talan, är han - oavsett om processgemenskapen är nödvändig - berättigad...
NJA 1984 s. 688: Frågor om ersättning av allmänna medel för sakkunnigutredning. Tillämpning av 9 och 25 §§ rättshjälpslagen.
NJA 1984 s. 896: Rättshjälp, som beviljats sökande i sådant ärende om blodundersökning som avses i 1 a § 2 st lagen (1958:642) om blodundersökning m m vid utredning av faderskap, har ansetts omfatta resningsärende...
NJA 1985 s. 106: Sedan en enskild person har anfört besvär över ett beslut om verkställighet av betalningssäkring, har kronofogdemyndigheten av gett yttrande i målet. Trots att innehållet i yttrandet inte har saknat...
NJA 1985 s. 438: Sedan TR på yrkande av part, som åtnjöt allmän rättshjälp, entledigat för parten förordnat biträde men ej bifallit partens yrkande om förordnande av annat biträde, biföll HovR:n av parten i den delen...
NJA 1985 s. 634: Fråga om förutsättningarna för ersättning enligt rättshjälpslagen rör arbete som sk tekniskt biträde.
NJA 1985 s. 657: Fråga om tillämpning av 8 § 1 st 8 rättshjälpslagen.
NJA 1985 s. 659: Ansökan om rättshjälp i tvist angående tomträtt har avslagits med stöd av 8 § 1 st 8 rättshjälpslagen.
NJA 1985 s. 723: När vid gemensam ansökan om äktenskapsskillnad ena maken med tillämpning av 31 § 2 st rättshjälpslagen ålagts att ersätta del av andra makens rättshjälpskostnad och den rättssökande med tillämpning...
NJA 1985 s. 745: Fråga om beviljande av allmän rättshjälp i mål angående besvär över beslut om utmätning.
NJA 1985 s. 919: Fråga om tillämpning av bestämmelsen i 8 § 1 st 9 rättshjälpslagen om s k intresseprövning i fall då allmän rättshjälp sökts av målsägande i våldtäktsmål som ensam fullföljt ansvarstalan.
NJA 1986 s. 113: Näringsidkare i konkurs har sökt allmän rättshjälp i mål om fastställande av arvode till konkursförvaltaren. Fråga har ansetts vara om angelägenhet som uppkommit i konkursgäldenärens...
NJA 1986 s. 211: Fråga om tillämpning av 8 § 1 st 3 rättshjälpslagen (1972:429).
NJA 1986 s. 422: En TR har ogillat en fastighetsägares talan enligt 5 § miljöskyddslagen om begränsning i användningen av bekämpningsmedel i jordbruket på en grannfastighet. I samband härmed har TR:n beslutat att...
NJA 1987 s. 58: Fråga vid bestämmande av ersättning till biträde enligt rättshjälpslagen om de krav som bör ställas på biträdets kostnadsräkning. 22 § rättshjälpslagen och 20 § rättshjälpsförordningen.
NJA 1987 s. 634: Sedan F erkänt faderskapet till ett barn, fött 1982, och barnet erhållit efternamnet F, ogiltigförklarades erkännandet. Fråga om det finns synnerliga skäl för att tillåta att barnet behåller namnet...
NJA 1987 s. 645: Nödvändig utredning enligt 9 § 2 st 2 rättshjälpslagen (1972:429)?
NJA 1987 s. 89: Fullföljdsförbudet i 8 kap 33 § JB i frågor om förlängning av arrendeavtal har ansetts omfatta även beslut, som HovR:n meddelat angående rättegångskostnad parterna emellan eller angående ersättning...
NJA 1988 s. 478: I ansökningsmål enligt VL kom sökanden och motparter, som åtnjöt allmän rättshjälp, i samband med förlikning överens om att vardera parten skulle bära sin kostnad. Utan hinder Av denna...
NJA 1989 s. 597: Fråga huruvida särskilda skäl förelegat att jämka ersättningen till rättshjälpsbiträde som uteblivit från huvudförhandling. 22 § 3 st rättshjälpslagen (1972:429).
NJA 1989 s. 625: Vid fastställande av ersättning till biträde enligt rättshjälpslagen (1972:429) har i visst fall ansetts att rättshjälp begärts redan när en ansökan, som återtagits för komplettering, först ingivits...
NJA 1989 s. 679: Part förde talan mot TR:s beslut endast vad gällde fördelningen av rättegångskostnaderna och yrkade ersättning av motparten för sin rättshjälpsavgift och tilläggsavgift. HovR:n har inte ansetts kunna...
NJA 1990 s. 765: I dispositivt tvistemål, där A såsom huvudkärande väckt talan mot B och B såsom genkärande väckt talan mot A, meddelades mellandom beträffande huvudkäromålet som därvid ogillades. Sedan mellandomen...
NJA 1991 s. 734: Sedan ena maken efter stämning å den andre yrkat äktenskapsskillnad samt betänketid med anledning härav löpt i sex månader, har makarna gemensamt yrkat att dom på äktenskapsskillnad skulle meddelas....
NJA 1991 s. 777: Part, vars vadetalan bifallits, har, oavsett yrkande, befriats från skyldighet enligt TR:ns dom att ersätta kostnaden för motpartens rättshjälp även till den del som motsvarar motpartens egna...
NJA 1993 s. 107: I mål om umgänge med barn har särskilda skäl ansetts föreligga för att bevilja utlänning rättshjälp enligt 8 § 1 st 2 rättshjälpslagen (1972:429).
NJA 1993 s. 257: Fråga om skälig timersättning till målsägandebiträde för utfört arbete och tidsspillan.
NJA 1993 s. 299: Domstolsverket har ansetts ha rätt att föra talan mot slutligt beslut av TR angående byte av offentlig försvarare.
NJA 1994 s. 72: Fråga om tillämpning av 8 § 1 st 9 rättshjälpslagen.
NJA 1996 s. 242: Vid tillämpning av 8 § 1 st 9 rättshjälpslagen har ansetts att en köpare av en fastighet inte behövt ha fastighetsförsäkring, med rättsskydd, innan han tillträtt fastigheten.
NJA 1996 s. 441: Förbudet i 20 kap 12 § 1 st FB att överklaga HovR:s dom eller slutliga beslut i mål om underhåll har ansetts omfatta även beslut om upphörande av allmän rättshjälp och därav föranlett beslut om...
NJA 1997 s. 629: Fråga huruvida en köpt fastighet har varit behäftad med rådighetsfel som avses i 4 kap 18 § JB. - Dessutom fråga om ersättning till biträde enligt rättshjälpslagen för juridiskt sakkunnigutlåtande.
NJA 1997 s. 862: Påföljden för brott mot totalförsvarsplikten har ansetts böra bestämmas utan hänsyn till de möjligheter till alternativ verkställighet av korta fängelsestraff som tillskapats genom lagen (1994:451)...
NJA 1998 s. 128: Socialnämnd har med hänsyn till sin skyldighet att verka i angelägenhet rörande fastställande av faderskap ansetts ha behörighet att för barnets räkning ansöka om rättshjälp. Rättshjälpen i sådan...
NJA 1998 s. 139: Fråga, vid klagan över domvilla, om verkan av att Domstolsverket medgivit yrkande om undanröjande av förpliktelse att ersätta motparts rättshjälpskostnad.
NJA 1999 s. 465: Fråga om tillämpning av 8 § rättshjälpslagen (1996:1619).
NJA 1999 s. 712: Den som är beroende av försörjningsstöd enligt socialtjänstlagen och saknar egendom värd att försäkra har inte ansetts ha anledning att teckna försäkring med rättsskydd. Rättshjälp har beviljats.
NJA 2000 s. 113: Fråga om det föreligger särskilda skäl att bevilja rättshjälp för en näringsidkare. Det har inte ansetts kunna krävas att näringsidkaren skulle ha tecknat rättsskyddsförsäkring innan rättshjälpslagen...
NJA 2000 s. 390: Rättshjälpen i ett vårdnadsmål har inte tillåtits fortsätta i ett fall då biträdet har anmält till rätten att tidsåtgången för biträdets arbete har närmat sig 100 timmar.
NJA 2000 s. 400: En rättssökande har i en pågående tvist kunnat utnyttja en rättsskyddsförsäkring. Rättshjälp har inte beviljats i angelägenheter när förmånerna enligt försäkringen har uttömts.
NJA 2001 s. 135: Särskilda skäl har ansetts föreligga att i mål om umgänge bevilja rättshjälp för svaranden, som borde ha haft försäkring med rättsskydd som omfattat angelägenheten.
NJA 2001 s. 274: Fråga om rättslig angelägenhet uppkommit i näringsverksamhet och om särskilda skäl föreligger att bevilja näringsidkaren rättshjälp för angelägenheten.
NJA 2001 s. 650: Fråga om rättshjälp skall upphöra på grund av att den rättssökande lämnat oriktig uppgift.
NJA 2001 s. 911: I ärende om verkställighet av utländsk dom avseende underhåll till barn har rättshjälp inte ansetts kunna beviljas enbart för att bekosta en översättning av domen till svenska. Behovet av ekonomisk...
NJA 2003 s. 226: Fråga om särskilda skäl föreligger att bevilja rättshjälp i angelägenhet rörande underhåll till barn.
NJA 2003 s. 666: Frågor om ordningen för prövning av en begäran om rättshjälp i exekvaturförfarande enligt Brysselkonventionen och om innebörden av konventionens bestämmelse om rättshjälp.
NJA 2004 s. 276: Fråga om det är rimligt att staten bidrar till kostnaderna för rättshjälp till svarande i vårdnadsmål i fall där vårdnadsfrågan tidigare varit föremål för rättslig prövning.
NJA 2004 s. 63: Förbudet mot överklagande i 54 kap. 3 § första stycket andra meningen RB omfattar inte beslut om skyldighet att ersätta rättegångs- och rättshjälpskostnader som meddelats i samband med ett beslut...
NJA 2004 s. 826: Återställande av försutten tid. Fråga om förutsättningar för kungörelsedelgivning vid hyresnämnd. Även fråga vid bestämmande av ersättning till rättshjälpsbiträde när en ansökan om rättshjälp skulle...
NJA 2006 s. 453: Ett överklagande av ett beslut om att avslå en rättshjälpsansökan har prövats i sak trots att klaganden avlidit under målets handläggning i Högsta domstolen.
NJA 2006 s. 569: Prövning av rimlighetskriteriet i 8 § rättshjälpslagen (1996:1619) (I och II). Tillika fråga om en tillämpning av 8 § rättshjälpslagen i en gränsöverskridande tvist är förenlig med det s.k....
NJA 2006 s. 655: En ansökan om rättshjälp i en rättslig angelägenhet rörande klander av skiljedom får inte avslås med stöd av 9 § rättshjälpslagen (1996:1619) på den grunden att den rättssökande åtnjutit rättsskydd i...
NJA 2006 s. 78: I mål om vårdnad m.m. har hovrätten enligt 34 § första stycket rättshjälpslagen (1996:1619) beslutat att rättshjälp som beviljats part skulle upphöra. Sedan parten överklagat beslutet och gett in ett...
NJA 2007 s. 323: Bestämmelsen i 27 § andra stycket rättshjälpslagen (1996:1619) om ersättning till rättshjälpsbiträde för arbete som utförts före ansökan om rättshjälp har, till skillnad från motsvarande bestämmelse...
NJA 2007 s. 382: Rättshjälp har beviljats för process i tredje instans, sedan beloppet i befintlig rättsskyddsförsäkring förbrukats.
NJA 2007 s. 382: Fråga om föräldrarnas samarbetsproblem är av sådan omfattning att gemensam vårdnad inte kan anses vara bäst för barnet.
NJA 2007 s. 479: Rättshjälp har beviljats svaranden i ett mål om skadestånd på grund av förtal. 8 § rättshjälpslagen (1996:1619).
NJA 2007 s. 752: Rätten till rättshjälp upphör normalt efter 100 timmars arbete, även om rätten inte beslutat att rättshjälpen skall upphöra. Dessutom fråga om den rättssökandes talerätt.
NJA 2007 s. 987: Vid tillämpning av bestämmelsen att rättshjälp skall upphöra när biträdets arbete uppgår till 100 timmar har det ansetts att hänsyn inte skall tas till om biträdet företräder även parter som inte har...
NJA 2008 s. 1080: Rättshjälpsbiträde har ansetts ha rätt till ersättning för arbete med att överklaga avslagsbeslut avseende ersättning för huvudmannens inställelse vid domstolsförhandling.
NJA 2008 s. 223: Kraven på offentlig försvarares kostnadsräkning i mål där brottmålstaxan inte är tillämplig.
NJA 2011 s. 15: Underåriga rättssökande som omfattas av rättsskyddet i moderns hemförsäkring har ansetts inte kunna beviljas rättshjälp, när modern, som är de underårigas ställföreträdare, har underlåtit att ta...
NJA 2015 s. 352: Rättshjälp. När ett besked har lämnats om att rättsskydd begärts, får tidpunkten för beskedet läggas till grund för prövning av rättshjälpsbiträdets ersättning för arbete före ansökan, om ansökan har...
NJA 2017 s. 164: Ett rättshjälpsbiträde som är ombud kan inom ramen för det uppdraget begära ersättning av huvudmannen för åtgärder i en del av ett mål som inte omfattas av rättshjälpen. För en sådan kostnad kan...
RÅ 1993 ref. 37: Ersättning enligt 44 § andra stycket rättshjälpslagen (1972:429) till offentligt biträde i LVU-mål för utfört arbete har bestämts med ledning av den timkostnadsnorm som gäller enligt den s.k....
RÅ 1994 ref. 101: Beslut om allmän rättshjälp i mål om återbetalningsskyldighet enligt lagen (1962:392) om hustrutillägg och kommunalt bostadstillägg till folkpension skall överklagas hos Försäkringsöverdomstolen.
RÅ 1995 ref. 72: En förvaltningsdomstol, som prövar ett överklagande av beslut om förvar i ett ärende angående verkställighet enligt utlänningslagen, har ansetts inte vara behörig att bevilja rättshjälp genom...
RÅ 1997 ref. 33: Fråga om offentligt biträde i mål om förvar enligt utlänningslagen haft rätt till ersättning enligt rättshjälpslagen för resa och tidsspillan med anledning av att han personligen besökte utlänningen...
RÅ 2000 ref. 32: En länsrätt har fastställt ett beslut om omedelbart omhändertagande enligt lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall och därefter - sedan det upplysts att någon ansökan om tvångsvård inte...
RÅ 2004 ref. 117: Ett beslut om beviljande av rättshjälp, som tingsrätt meddelat i ett pågående mål om äktenskapsskillnad m.m., har inte ansetts omfatta ett hos förvaltningsdomstol senare anhängiggjort mål om...
RÅ 2006 ref. 76: Fråga om förutsättningar för resning på grund av uppenbart oriktig rättstillämpning.
RÅ 2009 ref. 52: Ett offentligt biträde har hos Regeringsrätten begärt ersättning för arbete utfört efter kammarrättens dom. Ersättning har inte beviljats eftersom arbetet varit av rutinmässigt slag och av ringa...
RÅ 2010 ref. 9: Ett beslut om ett generellt eller i vart fall långtgående rökförbud som i stor utsträckning drabbar intagna i kriminalvårdsanstalt har ansetts böra ha stöd i lag.
RH 1993:144: I mål om skadestånd enligt lagen (1984:81) om fastighetsmäklare har allmän rättshjälp enligt 8 § första stycket 9 rättshjälpslagen inte beviljats.
RH 1993:160: I ett mål om skyldighet för en tidigare näringsidkare att betala skatter och avgifter till staten har näringsidkaren nekats allmän rättshjälp med hänsyn särskilt till arten och omfattningen av...
RH 1993:17: Maximibelopp enligt rättshjälpslagen har ansetts skola fastställas, när sökanden åtnjuter socialbidrag, utan hänsynstagande till den årsinkomst före skatt som bidragsbeloppet motsvarar.
RH 1993:4: Allmän rättshjälp i mål om vårdnad omfattar inte kostnad för resa i samband med vårdnads- och umgängesutredning.
RH 1994:110: Sakkunnig har inte tillerkänts ersättning för utlåtande som har inkommit till domstolen först sedan målet var avgjort. - Sakkunnig har inte ansetts ha rätt till ersättning för rättegångskostnad i ett...
RH 1994:75: En fordran på grund av ett leasingavtal, avseende en s.k. förmånsbil för en av ägarna av företaget, har ansetts ha uppkommit i leastagarens näringsverksamhet. Rättshjälp har ej beviljats.
RH 1995:133: Allmän rättshjälp har beviljats i rättslig angelägenhet, som uppkommit i av sökanden tidigare bedriven näringsverksamhet. Omsättningen i rörelsen har visserligen varit hög, men ett flertal andra...
RH 1995:135: Fördelning av rättshjälpskostnader. Omfattar beviljad allmän rättshjälp fråga om återbetalningsskyldighet för rättshjälpskostnader?
RH 1995:147: I ett avtal om överlåtelse av bostadsrätt genom köp intogs villkor om att köpet gällde under förutsättning att köparna erhöll erforderliga lån. Köparna ansågs inte ha visat att de till följd av...
RH 1995:2: Meningsskiljaktigheter i frågan om hur talan skall föras har inte ansetts utgöra tillräckligt skäl för byte av rättshjälpsbiträde.
RH 1995:33: Föräldrar till tilltalad som avlidit har vid överklagande av tingsrättens dom inte ansetts kunna överta rätten till offentlig försvarare i målet. Inte heller har de beviljats allmän rättshjälp för...
RH 1996:66: Dödsbo, för vilket advokat förordnats som boutredningsman, har ansetts sakna behov av biträde enligt rättshjälpslagen. Inte heller har behov av andra förmåner enligt rättshjälpslagen ansetts...
RH 1996:81: Tillämpning av bestämmelsen i 34 § 1 st. 4. rättshjälpslagen om s.k. intresseprövning på grund av bevisläget i målet.
RH 1996:9: En part i ett indispositivt tvistemål har ansetts sakna rätt att överklaga ett beslut varigenom tingsrätt ogillat en begäran om att motpartens ombud och biträde enligt rättshjälpslagen skulle avvisas.
RH 1996:98: En ansökan av en kvinna (uppgiven sambo) att få bo kvar i en bostad till dess bodelning har förrättats har avvisats, när bodelningen var föranledd av att den andre sambon avlidit. - Den avlidnes...
RH 1997:38: Enligt 8 § första stycket 7 rättshjälpslagen (1972:429) får allmän rättshjälp ej beviljas i angelägenhet rörande bodelning om det inte finns särskilda skäl i enlighet med vad som närmare anges i...
RH 1997:5: Efter förlikning i ett mål om fordran tillerkände tingsrätten svarandens rättshjälpsbiträde ersättning för 210 timmars arbete. Sedan Domstolsverket överklagat ersättningsbeslutet satte hovrätten ned...
RH 1997:80: När frågan om beviljande av rättshjälp angår samma omständigheter som den bakomliggande tvist, vilken rättshjälpsansökan avser, bör begäran om rättshjälp avslås, endast om det föreligger särskilda...
RH 1998:100: Fråga om allmän rättshjälp vid s.k. sidoordnad näringsverksamhet.
RH 1998:25: Kravet på rådgivning i nya rättshjälpslagen.
RH 1998:26: Fråga om en person som avtjänar fängelsestraff och saknar bostad under kortare tid, varunder hans bohag är magasinerat, borde ha haft försäkring med rättsskyddsmoment; även fråga om bedömningen av...
RH 1998:27: I mål om äktenskapsskillnad m.m. beviljade advokat som ombud för en av makarna sin klient allmän rättshjälp och förordnade sig själv som biträde enligt rättshjälpslagen, trots att han var medveten om...
RH 1998:29: Fråga om rättshjälp där sökanden har rättsskyddsförsäkring som dock inte omfattar den rättsliga angelägenheten. Tillika fråga om rådgivning vore uppenbart obehövlig eller inte obligatorisk av annat...
RH 1998:33: Särskilda skäl att bevilja rättshjälp i mål om äktenskapsskillnad och därmed sammanhängande frågor har inte ansetts föreligga då saken inte är mera komplicerad än att den kan komma att lösas med en...
RH 1998:54: Sedan tingsrätt ogillat makars talan om skadestånd och mannen överlåtit sin del av det omtvistade anspråket till hustrun, har hon ensam överklagat tingsrättens dom. Hennes ansökan om rättshjälp i...
RH 1998:57: Särskilda skäl har ansetts föreligga att bevilja en näringsidkare rättshjälp.
RH 1998:64: Fråga om en person, som har ådragit sig skulder till följd av bl.a. spelberoende och som helt saknat försäkringsskydd, med hänsyn till sina ekonomiska och personliga förhållanden borde ha haft en...
RH 1998:66: Rättshjälp har beviljats sedan makar som ansökt om gemensam äktenskapsskillnad och gemensam vårdnad om barn därefter har blivit oense i vårdnadsfrågan.
RH 1998:9: Särskilda skäl att bevilja rättshjälp i mål om äktenskapsskillnad har ej ansetts föreligga.
RH 1998:96: Särskilda skäl att bevilja rättshjälp i angelägenhet rörande äktenskapsskillnad och därmed sammanhängande frågor har inte ansetts föreligga.
RH 1999:40: Ansökan av dödsbo, som företräds av boutredningsman, om rättshjälp har lämnats utan bifall eftersom dödsboet har ansetts kunna tillvarata sin rätt genom boutredningsmannen och därför inte ha behov av...
RH 1999:94: Rättshjälp har inte ansetts kunna beviljas trots att sökandena utnyttjat sina respektive rättsskyddsförsäkringar upp till dess maximala belopp
RH 2000:79: Talan om jämkning av bodelning har jämställts med klander av bodelning vid tillämpning av rättshjälpslagen.
RH 2001:21: Jämkning av rättshjälpsavgift bör endast undantagsvis avse kostnader som uppkommit före det att ansökan om jämkning gjorts.
RH 2006:5: Ett rättshjälpsbiträde hade utfört mer än en fjärdedel av det arbete som normalt täcks av rättshjälpen. Arbetsinsatsen motsvarade ca fyra arbetsdagar. Det fanns inte tillräckligt underlag för...
RH 2011:6: Fråga om en rättssökande, som beviljats rättshjälp, har rätt att få förskott på sina kostnader för utredning(17 § första stycket rättshjälpslagen.
RH 2012:5: Tingsrätten avslog ansökan om rättshjälp. Efter överklagande bedömde hovrätten att det fanns förutsättningar att bevilja rättshjälp. Hovrätten undanröjde tingsrättens avslagsbeslut och återförvisade...
RH 2012:81: Part som har beviljats rättshjälp i ett vårdnadsmål har därefter ansökt om ny rättshjälp i ärende gällande verkställighet av ett beslut i vårdnadsmålet. Då ansökan har ansetts innefatta en annan...
RH 2014:2: Det har inte ansetts rimligt att staten bidrar till kostnaden genom att bevilja rättshjälp för en talan om bättre rätt till aktier, värda 100 000 kr, då dessa medvetet och oriktigt registrerats på...
RH 2015:14: Under målets handläggning i tingsrätten förändrades en rättssökandes inkomster på ett sådant sätt att denne inte längre var berättigad till rättshjälp. Fråga om i vilken utsträckning den rättssökande...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation