lagen.nu

Rättegångskostnader

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Se Rättegångskostnad

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Externa länkar

Begreppet Rättegångskostnader finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (126)

AD 1993 nr 3: Fråga om arbetstagare gjort sig skyldiga till olovlig stridsåtgärd genom nedsättning av arbetstakten, s.k. maskning. Även fråga om en lokal arbetstagarorganisation medverkat till stridsåtgärd och...
AD 1998 nr 85: I ett kollektivavtal om pensionsfrågor anges att pensionsåldern för vissa arbetstagare sänks till 60 år. Arbetstagarna ges dock rätt att kvarstå i tjänst till 62 års ålder. I en protokollsanteckning...
AD 1999 nr 114: I mål om avskedande uppkommer fråga om skyldigheten för förlorande part att ersätta motpartens rättegångskostnader. Domstolen har inte funnit skäl att med stöd av 5 kap. 2 § arbetstvistlagen låta...
AD 2002 nr 12: Fråga om fördelning av rättegångskostnaderna vid tingsrätten efter det att kärandena återkallat talan sedan motparten försatts i konkurs.
AD 2002 nr 21: En kärande - som återkallat sin talan sedan Arbetsdomstolen avslagit ett yrkande från käranden om interimistiskt förordnande i målet - yrkar då svaranden begär ersättning för rättegångskostnader att...
AD 2002 nr 37: Fråga om en avtalad turordningslista är giltig beträffande två oorganiserade arbetstagare. Även frågor om rättegångskostnader, bl.a. om ansvaret för part som beviljats rättshjälp, och medpart,...
AD 2005 nr 30: En arbetstagare har lämnat sin arbetsplats efter det att en ställföreträdare för arbetsgivaren har tagit ett tag runt arbetstagarens nacke och föst eller knuffat iväg honom. Fråga bl.a. om...
AD 2006 nr 77: En kommunalt anställd integrationshandläggare gjorde sig utom tjänsten skyldig till grov fridskränkning, grov kvinnofridskränkning och övergrepp i rättssak. Integrationshandläggaren dömdes till...
AD 2008 nr 31: En person som arbetade som försäljningschef på konsultbasis skulle vid uppdragsavtalets upphörande ha rätt att påbörja en anställning i enlighet med ett separat anställningsavtal som träffats mellan...
AD 2008 nr 66: Fråga om avvisning. Staten genom Statens pensionsverk har väckt talan vid tingsrätt mot en tidigare statsanställd person med yrkande om återbetalning av utbetald sjukpension enligt kollektivavtal....
AD 2010 nr 8: Fråga om en arbetsgivare haft grund för att avskeda eller säga upp en arbetstagare som efter viss provokation tagit ett grepp på en arbetsledare och sedan knuffat in denne mot ett kylskåp. Även fråga...
AD 2012 nr 27: Fråga om en svetsare av nigerianskt ursprung har utsatts för etnisk diskriminering genom arbetsgivarens sätt att utöva arbetsledning i olika situationer. Dessutom fråga huruvida arbetsgivaren har...
AD 2013 nr 44: Fem arbetstagare som sagts upp på grund av arbetsbrist underrättade arbetsgivaren att de ogiltigförklarade uppsägningarna. Innan central tvisteförhandling hade genomförts väckte...
AD 2016 nr 44: Bestämmelsen i 5 kap. 2 § första stycket arbetstvistlagen om s.k. kvittning av rättegångskostnader är inte tillämplig när Arbetsdomstolen avgör ett mål om ett beslut av tingsrätt som överklagats...
AD 2017 nr 1: En arbetsgivare har avskedat en butikskontrollant. Domstolarna har funnit att det inte förelegat grund för avskedande men väl saklig grund för uppsägning. Fråga bl.a. om det allmänna skadeståndets...
AD 2017 nr 6: Ett hamnbolag bundet av ett kollektivavtal mellan Sveriges Hamnar och Svenska Transportarbetareförbundet har i sina hamnar förlagt arbetstid och betalat ersättning för vissa arbetstagare inte enligt...
HFD 2011 ref. 13: Fråga om förutsättningar för flyttningsförbud enligt 24 § lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga.
HFD 2011 ref. 41: Fråga om ersättning för tidsspillan för offentligt biträde i samband med en muntlig förhandling när biträdets kontor ligger på kort promenadavstånd från förhandlingslokalen.
HFD 2011 ref. 69: Ett regeringsbeslut som medför att massfondbyten inom premiepensionssystemet hindras har inte ansetts avse en enskild fondsparares civila rättigheter.
MD 2009:32: Ett reserföretag har vid marknadsföring av resor på Internet sålt vissa tilläggsprodukter. Dessa har varit markerade i förhand av bolaget på sätt som krävt att den som köpt resan aktivt måste markera...
MD 2009:9: Ett bolag har vid marknadsföring av sin produkt Swedish Film Licens - en licens för institutionell visning av film - använt en annons med vissa närmare angivna påståenden bl.a. "Med Swedish Film...
MD 2011:19: Ett bolag har marknadsfört konsertbiljetter till en specifik konsert den 14 augusti 2010. Vid tiden för målets avgörande har ett förbud ansetts helt verkningslöst, eftersom det aldrig kan bli tal om...
MD 2013:5: Fråga om visst förfarande utgjort missbruk av dominerande ställning. Även fråga om bl.a. vilket beviskrav som bör ställas i mål av detta slag.
MD 2014:12: Fråga om skälig ersättning för rättegångskostnad i fall där käranden återkallat talan.
MÖD 2010:39: Rättegångskostnader-----Verksamhetsutövaren ansökte om tillstånd till vattenverksamhet bl.a. i form av muddring och till tillstånd till miljöfarlig verksamhet i form av landdeponering av...
MÖD 2012:41: Anläggningsförrättning ----- I målet var fråga om det förelåg förutsättningar att genom lantmäteriförrättning upplåta rätt till befintlig väg. Mark- och miljööverdomstolen fann att upplåtelsen skulle...
MÖD 2012:58: Rättegångskostnader ----- Mark- och miljööverdomstolen har i mål där mark- och miljödomstol beslutat om återförvisning till Lantmäteriet ansett att part som yrkade återförvisning var i högre grad...
MÖD 2014:28: Rättegångskostnader-----Länsstyrelsen har ansetts ha talerätt i mål som avgjorts med tillämpning av 1918 års vattenlag eftersom bestämmelser om rätten att föra talan ska tillämpas omedelbart efter...
MÖD 2016:33: Ledningsrätt ----- Lantmäteriet fattade beslut om ledningsrätt i en tunnel som var belägen på en fastighet ägd av en kommun. Denna fastighet har på övriga av ledningsrätten berörda fastigheter...
NJA 1981 s. 1006: Ränta har ansetts inte skola utgå på ersättning för rättegångskostnader i mål som handlagts enligt lagen (1974:8) om rättegången i tvistemål om mindre värden (småmålslagen). 18 kap 8 § 3 st RB samt 4...
NJA 1981 s. 437: Särskild omständighet som avses i 18 kap 5 § 2 st RB?
NJA 1981 s. 717: Sedan TR ålagt rättegångsombud att solidariskt med sin huvudman ersätta motparts rättegångskostnad, har HovR upphävt nämnda åläggande för ombudet. Huvudmannen har ansetts ej berättigad att föra talan...
NJA 1982 s. 112: I brottmål, vari talan mot HovR:s dom förts av den tilltalade endast om befrielse från skyldighet att till statsverket återbetala kostnader för offentlig försvarare och bevisning, har talan för...
NJA 1982 s. 366: Gäldenär, som inte efterkommit uppmaning enligt 4 § konkurslagen att betala klar och förfallen skuld och grund härav försatts i konkurs, har i samband med att han fört talan mot konkursbeslutet...
NJA 1982 s. 559: När i mål om betalningsskyldighet svaranden ensam vädjat mot TR:ns dom, har HovR:n ansetts ej ha ägt ingå i bedömande av ett av TR:n ogillat betalningsyrkande, oansett att yrkandet haft väsentligen...
NJA 1982 s. 804: Spörsmål om ersättning för rättegångskostnader i mål om skadestånd, vari käromålet bifallits endast delvis. 18 kap 4 § RB.
NJA 1983 s. 167: Sedan i tvistemål tredskodom meddelats mot kärandeparten, sökte denne återvinning. Svarandeparten ansågs oförhindrad att i återvinningsmålet yrka ersättning för kostnader som åsamkats honom genom...
NJA 1983 s. 635: Enligt bodelning i anledning av äktenskapsskillnad mellan A och B skulle A erhålla visst belopp av B. A klandrade bodelningen med yrkande om högre belopp. Innan klandertalan avgjorts väckte A talan...
NJA 1983 s. 651: I mål om upplåtande enligt 49 § anläggningslagen av rätt att bygga väg har den, som sökt förrättningen, fullföljt talan mot fastighetsdomstolens utslag och i HovR:n yrkat att sådan rätt skulle...
NJA 1983 s. 875: Varumärkesmål. Frågor om tillämpning av föreskriften i 25 § 2 st varumärkeslagen (1960:644) om s k användningstvång. Varumärke som är identiskt med dominanten i varumärkesinnehavarens firma har inte...
NJA 1983 s. 899: Straffmätning vid lydnadsbrott i form av vägran andra gången att fullgöra militär grundutbildning. Straffet har bestämts med ledning av tidigare rättstillämpning utan att påverkas av de ändringar som...
NJA 1984 s. 295: Fullföljdsförbudet i 15 kap 32 § GB och 20 kap 12 § FB har ansetts omfatta även beslut som HovR i mål avseende frågor som anges i lagrummen har meddelat angående rättegångskostnad parterna emellan...
NJA 1984 s. 299: I mål där social centralnämnd för talan mot A om fastställande av faderskap, har A i sin tur instämt en annan man, B. Fråga om skyldighet för A, som återkallat sin talan sedan det genom rättsgenetisk...
NJA 1984 s. 30: TR har i samband med avskrivning av lagsökningsmål meddelat beslut om skyldighet för borgenären att ersätta rättegångskostnad. Talan mot beslutet har fullföljts i HovR:n. Förbudet i 36 §...
NJA 1984 s. 380: Fullföljdsförbudet i 20 kap 12 § andra meningen FB har ansetts gälla även fråga om ersättning för rättegångskostnad som uppkommit i mål angående besvär över beslut av överförmyndare.
NJA 1984 s. 569: TR:s avskrivningsbeslut med anledning av återkallelse av ansökan om betalningsföreläggande liksom i samband därmed meddelat beslut angående rättegångskostnad har ansetts kunna överklagas enligt 34 §...
NJA 1984 s. 641: Tilltalad har ansetts enligt 31 kap 2 § RB berättigad till ersättning av allmänna medel för kostnader för privat försvarare i högre rätt, när denna, utan att ogilla åtalet, har meddelat en dom som...
NJA 1985 s. 299: Mot beslut varigenom slutlig konkursförvaltare utsetts förde vissa borgenärer i konkursen talan i HovR:n med yrkande att förvaltaren skulle entledigas eller flera förvaltare förordnas. Talan lämnades...
NJA 1985 s. 851: Fråga om påföljd för brott bestående i vägran att fullgöra vapenfri tjänst. Tilltalad, som i HD fått fängelsestraff om en månad ändrat till fängelse 14 dagar, har enligt 31 kap 2 och 10 §§ RB...
NJA 1986 s. 28: En ansökan om betalningsföreläggande bestreds av gäldenären, och målet blev på begäran av borgenären hänskjutet till rättegång för behandling i förenklad form enligt lagen (1974:8) om rättegången i...
NJA 1987 s. 135: Yrkande om ersättning för rättegångskostnad i HovR i ett från TR fullföljt mål framställdes efter det att huvudförhandlingen i HovR:n förklarats avslutad men innan HovR:n meddelade dom i målet. Av...
NJA 1987 s. 179: I mål om ersättning för uppdrag som biträde enligt rättshjälpslagen (I) eller som offentlig försvarare (II) har av biträdet eller försvararen framställt yrkande om ersättning för rättegångskostnader...
NJA 1987 s. 317: Sedan två personer väckt fastställelsetalan, har under målets handläggning i HovR:n framkommit en omständighet som medförde att ovissheten beträffande det omstämda rättsförhållandet inte längre var...
NJA 1987 s. 616: I handräckningsmål ansöktes om avhysning av hyresgäst som ej erlagt förfallen hyra. Sedan ansökningen återkallats på grund av att hyresskulden betalts avskrevs målet. Sökandens yrkande om ersättning...
NJA 1987 s. 621: Fråga om behandlingen av yrkande om ersättning för rättegångskostnader i tvistemål, vari allmän rättshjälp inte förekommer (I och II).
NJA 1987 s. 719: När tredje man, som anfört besvär över kronofogdemyndighets beslut om utmätning, inte vunnit bifall till sitt förstahandsyrkande att utmätningen skulle upphävas men förelagts att väcka talan enligt 4...
NJA 1987 s. 89: Fullföljdsförbudet i 8 kap 33 § JB i frågor om förlängning av arrendeavtal har ansetts omfatta även beslut, som HovR:n meddelat angående rättegångskostnad parterna emellan eller angående ersättning...
NJA 1988 s. 146: Fråga om tillämpning av 6 § namnlagen. - I sådant ärende har bestämmelserna om rättegångskostnader i 6 kap 22 § FB ansetts analogiskt tillämpliga.
NJA 1988 s. 355: Efter resning har TR:s brottmålsdom undanröjts och den tilltalade frikänts. Fråga om den tilltalade är berättigad till ersättning för rättegångskostnader vid TR:n trots att han underlåtit att under...
NJA 1988 s. 532: Målsägande har i brottmål tillerkänts full ersättning för rättegångskostnader oaktat hennes skadeståndstalan inte vunnit helt bifall.
NJA 1988 s. 86: Sedan prövningstillstånd meddelats i mål angående beslag enligt 27 kap 1 § RB men frågan om beslag därefter förfallit, har målet ändå prövats i sak med hänsyn till frågan om fördelningen av...
NJA 1989 s. 247: Fråga om skiljemän får utan särskilt yrkande förordna om ränta på part tillerkänd kostnadsersättning. 24 § lagen (1929:145) om skiljemän samt 18 kap 8 och 14 §§ RB.
NJA 1989 s. 64: På ansökan av riksskatteverket utmättes en lastbil till betalning av A:s skatteskulder trots att B påstått bättre rätt till bilen. B väckte efter föreläggande enligt 4 kap 20 § UB talan mot A och...
NJA 1989 s. 700: Sedan TR i mål om underhållsbidrag till barn förpliktat mannen att mot hans bestridande betala ett visst belopp, vilket var lägre än vad som yrkats, överklagade båda parterna domen och vidhöll i...
NJA 1990 s. 42: Sedan HovR efter besvär över domvilla undanröjt ett av inskrivningsmyndighet meddelat beslut om lagfart och förordnat om ny handläggning av lagfartsärendet vid inskrivningsmyndigheten, har det...
NJA 1990 s. 463: Arbetsdomstolen har enligt 2 kap 6 § 1 st lagen (1974:371) om arbetstvister hänvisat en arbetstvist till behörig tingsrätt. Med hänsyn till att parterna inte skulle vara desamma i målet vid...
NJA 1990 s. 583: I tryckfrihetsmål där endast målsäganden fört ansvars- och skadeståndstalan har parterna förlikts varefter målsäganden återkallat sin talan och målet avskrivits. Målsäganden har ansetts skyldig att...
NJA 1990 s. 765: I dispositivt tvistemål, där A såsom huvudkärande väckt talan mot B och B såsom genkärande väckt talan mot A, meddelades mellandom beträffande huvudkäromålet som därvid ogillades. Sedan mellandomen...
NJA 1990 s. 770: Sedan HovR avslagit ansökan om prövningstillstånd, har efter fullföljd HD meddelat tillstånd till målets prövning i HovR:n. Frågan om rättegångskostnad i HD har ansetts skola prövas i samband med...
NJA 1991 s. 127: Fastän vadetalan återkallats innan vadekärandena utvecklat sin vadetalan och innan hovrätten förelagt vadesvaranden att inkomma med genmäle, har vadekärandena ansetts skyldiga att ersätta...
NJA 1991 s. 272: Fullföljdsförbudet i 54 kap 2 § 2 st RB omfattar även det fall att överklagandet avser enbart skyldighet att ersätta försvararkostnad.
NJA 1991 s. 316: Fråga huruvida förutsättning föreligger för tillämpning av de särskilda bestämmelserna i 7 kap 19 § FB om fördelning av rättegångskostnaderna i mål om underhåll till barn.
NJA 1991 s. 600: Bestämmande av ersättning till frikänd tilltalad för kostnad för privat försvarare i mål på ett speciellt ämnesområde på vilket försvararen haft särskilda insikter och erfarenheter.
NJA 1992 s. 260: Tillstånd till prövning i HovR av tvistemål om mindre värden har meddelats i fråga om rättegångskostnad i TR:n, avseende ersättning för resekostnader för ombud från avlägsen ort. Partiellt...
NJA 1992 s. 854: Sedan regeringen lämnat tillstånd till expropriation, har sakägaren begärt rättsprövning av tillståndsbeslutet enligt lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut. Den exproprierande...
NJA 1993 s. 683: Frågan huruvida de i 18 kap 8 a § RB föreskrivna begränsningarna med avseende på ersättningsgilla rättegångskostnader skall tillämpas även när en part genom försumlighet har förorsakat onödiga...
NJA 1993 s. 686: Fråga om resning beträffande återbetalning av kostnader för offentlig försvarare har ansetts skola prövas enligt reglerna för resning i brottmål.
NJA 1994 s. 118: Fullföljdsförbudet i 20 kap 12 § 1 st FB har ansetts omfatta även beslut av HovR enligt 7 kap 19 § FB att en förälder i stället för barnet skall ersätta motpartens rättshjälpskostnader.
NJA 1994 s. 635: Ersättning har i visst fall utgått för en entledigad offentlig försvarares arbete trots att kostnadsräkningen gavs in först efter domen.
NJA 1996 s. 441: Förbudet i 20 kap 12 § 1 st FB att överklaga HovR:s dom eller slutliga beslut i mål om underhåll har ansetts omfatta även beslut om upphörande av allmän rättshjälp och därav föranlett beslut om...
NJA 1997 s. 288: TR har avvisat ett käromål under hänvisning till att TR:n var obehörig att upptaga tvisten, varjämte TR:n förpliktat käranden att ersätta svaranden dennes kostnader i målet. HovR:n har efter...
NJA 1997 s. 475: TR har i beslut i brottmålsdom prövat en fråga om skyldighet att ersätta rättegångskostnad. Eftersom beslutet enligt 49 kap 5 § 4 RB fick överklagas särskilt, omfattades det till följd av 13 § 4 st...
NJA 1997 s. 805: Principen att, efter återförvisning av ett mål, frågan om rättegångskostnader i högre rätt skall prövas i samband med målet efter dess återupptagande är inte tillämplig när en fråga om...
NJA 2000 s. 706: Fråga om åklagare genom försummelse vållat sådana kostnader för den tilltalade att denne skall få ersättning av allmänna medel. 31 kap 2 § rättegångsbalken.
NJA 2003 s. 158: Sedan part väckt fastställelsetalan och därefter ändrat den till fullgörelsetalan har han återtagit fullgörelseyrkandet och återgått till att yrka enbart fastställelse. Fråga bl.a. om den sistnämnda...
NJA 2003 s. 445: Part gjorde i sitt svaromål i TR:n invändning om rättegångshinder och yrkade ersättning för rättegångskostnad med belopp som skulle anges senare. Någon precisering av kostnadsyrkandet skedde inte i...
NJA 2005 s. 226: Sedan ett yrkande om ersättning för kapitalbelopp frånfallits i ett mål om betalningsföreläggande och endast ett yrkande om ersättning för kostnader hos kronofogdemyndigheten kvarstår när målet...
NJA 2006 s. 599: En arbetstagare har vid ansökan om att bolag skulle försättas i konkurs haft klar grund för att utgå från att bolaget var hennes arbetsgivare och därmed ansvarade för lönefordran som åberopades som...
NJA 2006 s. 652: Sedan hovrätt på begäran av part beslutat om verkställighet av en icke lagakraftvunnen utländsk dom enligt Bryssel I-förordningen samt motparten hos hovrätten ansökt om ändring av beslutet, upphävs...
NJA 2006 s. 672: Fråga i vad mån en överförmyndare eller överförmyndarnämnd, som fört talan i ett mål eller ärende, har rätt att få ersättning av allmänna medel för arbete och utgifter enligt 20 kap. 7 §...
NJA 2007 s. 529: Hovrätt har ansetts ha möjlighet att pröva frågan om den tilltalade skall befrias från återbetalningsskyldighet för kostnader för försvar och målsägandebiträde i tingsrätten oavsett att yrkande om...
NJA 2008 s. 436: Sedan åklagare enligt 27 kap. 4 a § rättegångsbalken har beslutat att ett beslagtaget föremål skulle lämnas ut till målsäganden, har hovrätt vid prövning enligt 27 kap. 6 § andra stycket upphävt...
NJA 2008 s. 476: Bestämmelsen i 5 § lagen (1999:116) om skiljeförfarande om att den som inte i rätt tid ställt sin andel av begärd säkerhet för ersättningen till skiljemännen förlorar sin rätt att åberopa...
NJA 2009 s. 632: Motpart har inte ansetts kunna förpliktas att betala ersättning för rättegångskostnader som uppkommit under det första skedet av ett exekvaturförfarande enligt Bryssel I-förordningen.
NJA 2011 s. 248: I ett ärende om överklagande av beslut om rättelse av fastighetsregistrets inskrivningsdel har Kammarkollegiet ansetts ha yttrat sig i syfte att tillvarata intresset av ett korrekt fört...
NJA 2012 s. 896: Statens ansvar för motparts kostnad i ärende om utsökning. En privaträttslig fordran som fastställts genomdomhar utmätts för bl.a. skatteskulder. Fråga om staten i det ärende varigenom fordringen...
NJA 2012 s. 940: Tryckfrihetsmål (enskilt åtal). Det har ansetts föreligga skäl att kvitta rättegångskostnaderna i ett fall där juryn har frikänt den tilltalade. Även förhållandet till oskyldighetspresumtionen i...
NJA 2014 s. 27: Sedan Högsta domstolen har meddelat tillstånd till ett måls prövning i hovrätten har part ansetts berättigad till ersättning för sina rättegångskostnader i Högsta domstolen, trots att yrkandet om...
NJA 2014 s. 669: När rätten prövar en utländsk kärandes säkerhet för svarandens rättegångskostnader bör hänsyn tas till alla faktorer som är relevanta för bedömningen av vilka kostnader som svaranden kan antas få...
NJA 2015 s. 374: En enskild som vinner ett överklagat utmätningsmål som avser fordran på skatt, böter eller liknande har rätt till ersättning av staten för rättegångskostnader som har varit befogade med hänsyn till...
NJA 2016 s. 1169: Ersättning för rättegångskostnader vid avskrivning på grund av återkallelse av konkursansökan.
NJA 2017 s. 149: Mål om varselavgift enligt lagen om vissa anställningsfrämjande åtgärder ska handläggas somindispositivatvistemål. Rättegångskostnadsansvaret ska bedömas enligt brottmålsreglerna.
RÅ 1993 ref. 17: Aktiebolag har beslutat lägga om räkenskapsår från 1/7 - 30/6 till kalenderår. Beslutet har fattats på bolagsstämma två dagar före det löpande räkenskapsårets utgång och registrerats hos Patent- och...
RÅ 1993 ref. 86: Kommanditbolag har redovisat underskott i rörelse till följd av uppgivna förvärv och upplåtelser av filmrättigheter. Med hänsyn till omständigheterna har kommanditdelägare inte medgivits avdrag för...
RÅ 1995 ref. 32: Enligt upprättade lånehandlingar har ett kommanditbolag erhållit lån från komplementären och omedelbart genom återlån placerat lånemedlen hos långivaren. Vid bedömning av rätten till avdrag för...
RÅ 1995 ref. 45: Vid taxering av en industrianläggning har kontorslokaler och restaurang, belägna i fristående byggnader på fabriksområdet, sammanförts till en särskild hyreshusenhet. Allmän fastighetstaxering 1988.
RÅ 1995 ref. 69: Fråga, vid tillämpning av dubbelbeskattningsavtalet med Kenya, om skatterättsliga verkningar av att den skattskyldige enligt avtalet skall anses ha sitt hemvist där. Eftertaxering för 1987 för...
RÅ 1995 ref. 99: Förutsättningar för överflyttning av barn enligt 11 och 12 §§ lagen (1989:14) om erkännande och verkställighet av utländska vårdnadsavgöranden m.m. och om överflyttning av barn. Fråga, vid...
RÅ 1996 ref. 102: Skattemyndighet som fattat taxeringsbeslut i visst ärende har ansetts kunna före utgången av året efter taxeringsåret på oförändrat utredningsmaterial fatta omprövningsbeslut till den skattskyldiges...
RÅ 1996 ref. 52: Förutsättningar för överflyttning av barn enligt 11 och 12 §§ lagen (1989:14) om erkännande och verkställighet av utländska vårdnadsavgöranden m.m. och om överflyttning av barn. Fråga, vid...
RÅ 1996 ref. 87: Tillämpning av det s.k. destinatärsrekvisitet i 7 § 6 mom. lagen om statlig inkomstskatt. En stiftelse, som har till ändamål att främja bl.a. vetenskaplig forskning, hade under en period koncentrerat...
RÅ 1996 ref. 97: Frågor om tillämpning av artiklarna 6 och 8 i Europakonventionen i mål om eftersökande och omhändertagande enligt lagen (1994:466) om särskilda tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet. Även fråga om...
RÅ 2000 ref. 30: En tingsrätt har bestämt att en förälder har rätt till umgänge med sina barn under "vartannat veckoslut" utan att precisera om umgänget skall utövas vid veckoslut under jämna eller udda...
RÅ 2002 ref. 26: Kammarrätt, som för kännedom översänt överklagandehandling till klagandens motpart, hade inte bort avskriva målet efter återkallelse utan att dessförinnan enligt 18 § förvaltningsprocesslagen ha...
RÅ 2002 ref. 69: Socialnämnd har ålagts att ersätta motparts rättegångskostnader i ett mål enligt lagen (1989:14) om erkännande och verkställighet av utländska vårdnadsavgöranden m.m. och om överflyttning av barn men...
RH 1999:125: Mål angående återvinning i konkurs har avskrivits på grund av att käranden återkallat sin talan. På grund av svarandens processföring har sådana särskilda omständigheter ansetts föreligga att...
RH 2007:80: Part som i ett vårdnadsmål har förfarit på ett sådant sätt som avses i 18 kap. 3 § rättegångsbalken har i enlighet med bestämmelsen i 6 kap. 22 § andra stycket föräldrabalken ålagts betalningsansvar...
RH 2009:96: Hovrätten har, till följd av att partiellt prövningstillstånd beviljats avseende en av flera fordringar i ett mål om borgen, även meddelat prövningstillstånd i fråga om rättegångskostnaderna....
RH 2011:25: Tingsrätten har i ett ordinärt tvistemål försummat att döma ut ränta på rättegångskostnad. Borgenärens yrkande i mål om verkställighet av domen att denna likväl skulle avse även räntan har avslagits.
RH 2011:67: Sedan en gäldenärerlagtfull betalning för konkursfordringen och sökanden återkallat konkursansökningen har ärendet skrivits av. Sökandens yrkande om ersättning för rättegångskostnader har lämnats...
RH 2013:2: Fråga om hovrätts fördelning av rättegångskostnader i särskilt överklagad fråga dit ska anses slutlig eller om utgången i huvudmålet kan påverka fördelningen av kostnadsansvaret. Hovrätten har funnit...
RH 2014:58: Rättegångskostnaderna i en avvisningsfråga har varit betydande. När svaranden var förlorande i denna del men vinnande i huvudsaken har vardera parten, med tillämpning av 18 kap. 4 § rättegångsbalken,...
RH 2015:15: En anställd har olovligen installerat dataprogrammet Google Talk i en arbetsdator. Fråga har uppkommit om han därigenom ”infört en uppgift i register” i den mening som avses i 4 kap. 9 c §...
RH 2015:34: En intressekonflikt har bedömts föreligga mellan en offentlig försvarare och hans huvudman i ett mål om ekonomisk brottslighet. Den offentlige försvararen hade tidigare haft uppdrag kopplade till två...
RH 2016:3: I mål om förlängning av hyresavtal avslogs hyresgästens yrkande mot tredje man om edition. Tredje mans yrkande om ersättning för rättegångskostnader avslogs.
RH 2016:64: Hyresnämndsmål. Fråga om rättegångskostnader i mål om särskild förvaltning där Hyresgästföreningen återkallat sitt överklagande. Enligt 35 § bostadsförvaltningslagen (1977:792) har fastighetsägare...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation