lagen.nu

Punktskatter

Ingen har skrivit en beskrivning av "Punktskatter" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Rättsfall med detta begrepp (17)

HFD 2011 ref. 31: Skattskyldighet enligt lagen om alkoholskatt har inte ansetts föreligga för leverans av varor till en mottagare som felaktigt varit registrerad som godkänd upplagshavare.
HFD 2011 ref. 83: Material som använts för att släcka bränder inom en avfallsanläggning har vid tillämpning av lagen om skatt på avfall ansetts använt för driften av anläggningen. Förhandsbesked angående avfallsskatt.
HFD 2012 ref. 26: Fråga om el som ett bolag producerat i ett vindkraftverk är undantagen från skatteplikt när elen används vid bolagets uthyrning av byggnader. Förhandsbesked angående energiskatt.
HFD 2013 ref. 57: Elektrisk kraft som förbrukats i en testanläggning som används av olika biltillverkande företag har inte ansetts förbrukad i industriell verksamhet i tillverkningsprocessen. Förhandsbesked angående...
RÅ 1997 ref. 14: I mål om dröjsmålsavgift enligt lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter har särskilda skäl ansetts föreligga att delvis befria den betalningsskyldige från dröjsmålsavgiften...
RÅ 2001 ref. 30: Fråga om skattskyldighet enligt lagen (1999:673) om skatt på avfall uppkommer för material i kompost om behandlingen pågår under längre tid än tre år. Förhandsbesked.
RÅ 2001 ref. 36: En publikation som enligt utgivningsplan skulle utkomma fyra gånger per år men som under de två första utgivningsåren utkom med mindre än fyra nummer per år har ansetts som periodisk enligt 1 § andra...
RÅ 2002 ref. 16: Elektrisk kraft, som ett bolag förbrukar i industriell verksamhet i samband med lagring av produkter färdiga för försäljning, har inte ansetts hänförlig till tillverkningsprocessen och därför inte...
RÅ 2002 ref. 38: Vid beräkning av avfallsskatt har avdrag vid s.k. omdeponering inte medgetts avseende avfall som deponerats före det att lagen om avfallsskatt trädde i kraft. Sådant avfall har inte heller ansetts...
RÅ 2005 ref. 13: Ett bussbolag har inte ansetts skattskyldigt enligt lagen om alkoholskatt för alkoholvaror som påträffats i bolagets buss vid inresor till Sverige från ett annat EU-land, när det inte kunnat...
RÅ 2005 ref. 24: Elektrisk kraft som förbrukats i industriell verksamhet i tillverkningsprocessen har ansetts omfattad av den s.k. nollskattesatsen när verksamheten bedrivits av annan än den som haft leveransavtalet...
RÅ 2005 ref. 31: En plakett på en tavla inne i en skolbyggnad med namn på ett bidragsgivande företag har inte ansetts utgöra reklam och därmed inte varit skattepliktig enligt lagen om skatt på annonser och reklam....
RÅ 2006 ref. 4: Uppgifter i mässkataloger om utställare har ansetts kunna ligga till grund för reklamskatt.
RÅ 2007 ref. 55: Bestämmelserna angående beskattning av snus i lagen om tobaksskatt ansågs inte ge upphov till effekter som är oförenliga med gemenskapsrätten för en i Sverige etablerad tillverkare som säljer snus...
RÅ 2007 ref. 71: Visning av reklamfilm i biografverksamhet omfattas av reklamskatteplikt även om visningen sker med digital teknik.
RÅ 2008 ref. 40: Bestämmelserna om avdrag för skatt i 32 § första stycket 4 lagen om tobaksskatt gäller även varor (snus) som förts till frizon eller frilager i annat EU-land än Sverige.
RÅ 2009 ref. 83: De bestämmelser i alkohollagen som innebär att det föreligger begränsningar i rätten att för kommersiellt ändamål till landet föra in alkoholvaror från en annan stat inom den Europeiska gemenskapen...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation