lagen.nu

Provision

Ingen har skrivit en beskrivning av "Provision" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Provision finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Legaldefinitioner (1)

Rättsfall med detta begrepp (18)

AD 1999 nr 117: Fråga i visst fall om provisionsförsäljares rätt till efter anställningen förfallen provision.
AD 2011 nr 71: Fråga huvudsakligen om en fastighetsmäklare själv frånträtt sin anställning alternativt sagt upp sig eller om arbetstagaren blivit avskedad alternativt uppsagd av arbetsgivaren samt om grund för...
AD 2016 nr 73: En biträdande jurist har väckt talan mot sin tidigare arbetsgivare med krav på semestersättning och allmänt skadestånd på grund av brott mot semesterlagen. Fråga om det avtalats mellan parterna att...
NJA 1981 s. 259: Mäklares anspråk på provision för förmedling av fastighetsförsäljning har ogillats till följd av bristande orsakssammanhang mellan mäklarens åtgöranden och försäljningen.
NJA 1981 s. 801: Sedan mäklare efter avtal med fastighetsägare anvisat köpare till en fastighet har fastighetsägaren försatts i konkurs. Fastigheten har därefter av konkursförvaltaren sålts till den anvisade köparen....
NJA 1982 s. 320: Sedan mäklare väckt talan mot uppdragsgivare med yrkande om provision för att han förmedlat en aktieförsäljning, invände svaranden bl a att den medverkan som mäklaren lämnat till försäljningen skett...
NJA 1984 s. 404: Fråga om förutsättningarna för och beviskravet vid tillämpning av bestämmelserna om efterprovision i 68 § 2 st lagen (1914:45) om kommission, handelsagentur och handelsresande.
NJA 1985 s. 219: Fråga, när två fastighetsmäklare successivt har varit verksamma för att få till stånd försäljning av en fastighet, om det har förelegat ett sådant orsakssammanhang mellan den förste mäklarens...
NJA 1986 s. 146: Spörsmål om fastighetsmäklares rätt till provision när i köpekontrakt, som tillkommit genom hans förmedling, avtalats bl a att köpebrev skulle upprättas mot att säljaren erhöll köpeskillingen men...
NJA 1991 s. 319: Fråga om tolkning av avtal, enligt vilket fastighetsmäklare under vissa förutsättningar var berättigad till provision i fall då försäljning inte kommit till stånd till följd av att fastighetsägaren...
NJA 1991 s. 682: En klausul rörande mäklarprovision i ett mellan en redare och en befraktare ingånget certeparti har ansetts som en integrerande del av avtalsförhållandet mellan mäklaren och befraktaren och därför...
NJA 1992 s. 823: Har i ett internationellt agenturförhållande agenten och hans huvudman inte träffat avtal om tillämplig lag, är agenturförhållandet normalt att bedöma enligt lagen i det land där agenten har sitt...
NJA 1997 s. 347: En bostadsrätt har sålts till en person som anvisats av fastighetsmäklare. Denne har med hänsyn till att försäljningen kommit till stånd avsevärd tid efter det att förmedlingsavtalet uppsagts och...
NJA 1998 s. 118: En förutsättning för försäkringsmäklares rätt till provision från försäkringsbolaget på grund av avtal om företagsförsäkring har ansetts vara att mäklaren innehar fullmakt från försäkringstagaren när...
NJA 2000 s. 629: Fråga om nedsättning av mäklarprovision till oregistrerad, yrkesmässigt verksam fastighetsmäklare.
NJA 2015 s. 918: En mäklare har krävt provision för ett avtal som uppdragsgivaren ingått med en anvisad köpare. Avtalet har ingåtts under en senare mäklares uppdragstid. Kravet på provision har avslagits, eftersom...
RH 1993:107: Fråga om rätt till efterprovision jämlikt 68 § 2 st. kommissionslagen (1914:45) i dess lydelse före den 1 januari 1992 samt om beräkning av efterprovisionen.
RH 1996:113: A fick kännedom om att C hade behov av en telefonväxel med viss kapacitet. A tog kontakt med B, vilket ledde till en överenskommelse som sedermera manifesterades i en av B utfärdad skrift. B...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation