lagen.nu

Proprieborgen

Ingen har skrivit en beskrivning av "Proprieborgen" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Proprieborgen finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (5)

NJA 1986 s. 454: När ett borgensåtagande gäller endast visst begränsat belopp av en fordran har det, i vart fall när det är fråga om proprieborgen, ansetts i princip stå borgenären fritt att avräkna betalning som...
NJA 1989 s. 546: Fråga om tillämpning av 4 § 2 st räntelagen på fordran på grund av proprieborgen för avbetalningsköp.
NJA 1994 s. 381: Fråga om kontokortsföretags informationsskyldighet gentemot borgensman.
NJA 1994 s. 474: Fråga vid proprieborgen huruvida borgensmannen mot borgenärens krav på att infria borgensåtagandet till kvittning äger åberopa en motfordran som huvudgäldenären har mot borgenären.
NJA 2000 s. 97: När en person som tecknat en proprieborgen avlidit har ansvaret för borgensförbindelsen ansetts gå över på den avlidnes dödsbo.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation