lagen.nu

Proportionalitet

Ingen har skrivit en beskrivning av "Proportionalitet" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Proportionalitet finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (7)

AD 1998 nr 17: Ett mindre företag i textilbranschen, vilket inte är medlem i någon arbetsgivarorganisation, har förhandlat med en facklig organisation om slutande av kollektivavtal. Sedan förhandlingarna avslutats...
MD 2014:1: Fråga om tillämpning av den s.k. konfliktlösningsregeln i 3 kap. 27 § konkurrenslagen (2008:579).
MIG 2008:44: Synnerliga skäl för fortsatt förvar har ansetts föreligga trots att klaganden vid tidpunkten för Migrationsöverdomstolens prövning varit förvarstagen i två år och åtta månader.
MIG 2010:15: Synnerliga skäl för fortsatt förvar har inte ansetts föreligga beträffande en person som varit förvarstagen i över två år men inte har dömts för allvarligare brottslighet, trots att denne inte...
MIG 2014:15: Synnerliga skäl för fortsatt förvar har inte ansetts föreligga när det bedömts vara ytterst oklart om och i så fall när en verkställighet skulle kunna ske beträffande en person som är dömd till...
NJA 2017 s. 457: Förutsättningar för säkerhetsåtgärd enligt 15 kap. 3 § rättegångsbalken. En säkerhetsåtgärd ska vara konkret kopplad till en rättsföljd som görs gällande i sak och kan inte utverkas för att...
RH 2016:2: Fråga om det finns tillräckliga skäl att tillgripa intrångsundersökning i bostadsutrymme.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation