lagen.nu

Processledning

Ingen har skrivit en beskrivning av "Processledning" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Rättsfall med detta begrepp (6)

NJA 1990 s. 617: Sedan hyresnämnd genom ett beslut ogillat yrkanden av ett dödsbo dels om överlåtelse av hyresrätt till en bostadslägenhet, dels om förlängning av hyresavtalet, yrkade dödsboet vid bostadsdomstolen...
NJA 1994 s. 7: Part har i besvärsinlaga till HovR:n yrkat förpliktande för motparten att utge ersättning för rättegångskostnader med belopp som skulle anges senare. Det har ansetts åligga HovR:n att, innan...
NJA 1995 s. 571: Fråga om ett dispositivt tvistemål handlagts så i TR:n att svaranden, som där saknade ombud, fick anses ha giltig ursäkt för att i HovR:n åberopa nya omständigheter och ny bevisning.
NJA 1999 s. 260: Fråga om domstols skyldighet att klarlägga innebörden av gjort vitsordande av skadeståndsbelopp i brottmål. 46 kap 4 § 2 st RB.
NJA 2001 s. 18: Fråga om ersättning till målsägandebiträde, som nedlagt arbete å målet efter det att målsäganden, biträdet ovetande, ingått förlikning och som ingivit kostnadsräkning till domstolen sedan denna...
NJA 2004 s. 213: Underlåtenhet av hovrätt att i brottmål ta upp och pröva först i hovrätten åberopad alternativ grund för målsägandes talan om skadestånd har ansetts som sådant rättegångsfel som föranleder...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation