lagen.nu

Processhabilitet

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Förmåga att själv utföra talan vid en domstol.

Om en fysisk person saknar rättslig handlingsförmåga på det civilrättsliga planet saknar de också processhabilitet. Juridiska personer kan naturligtvis aldrig ha processhabilitet, men i båda dessa fall kan deras talan föras av en ställföreträdare.

Se även partshabilitet.

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation