lagen.nu

Processgemenskap

Ingen har skrivit en beskrivning av "Processgemenskap" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Rättsfall med detta begrepp (5)

NJA 1984 s. 64: När ett ombud företräder dels part för vilken han är biträde enligt rättshjälpslagen dels annan part och parterna för gemensam talan, är han - oavsett om processgemenskapen är nödvändig - berättigad...
RH 2002:37: Parts återkallelse av sitt överklagande i hovrätten har, då medparten vidhöll sitt eget överklagande, på grund av s.k. nödvändig processgemenskap frånkänts verkan i den del den avsett fråga om...
RH 2005:64: Frågan om nödvändig processgemenskap föreligger skall prövas genom dom och inte som en talerättsfråga.
RH 2006:45: En tingsrätt har, trots att den ene av två vårdnadshavare inte delgivits handlingarna i ärendet, meddelat slutligt beslut mot den andre vårdnadshavaren i ett ärende om utseende av särskild...
RH 2010:72: En utländsk juridisk person, som enligt lagen om skyldighet för utländska kärande att ställa säkerhet för rättegångskostnader skulle vara skyldig att ställa sådan säkerhet, väckte tillsammans med en...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation