lagen.nu

Privatinförsel

Ingen har skrivit en beskrivning av "Privatinförsel" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Rättsfall med detta begrepp (10)

NJA 1997 s. 808: En person har fört in 4 liter skattepliktig sprit från Danmark till Sverige utan att anmäla införseln till Tullverket. Förseelsen har bedömts inte vara ringa och har därmed föranlett straffansvar....
NJA 1999 s. 670: Två sambor har i Tyskland köpt in 315,3 liter sprit och 47,52 liter starköl och försökt föra in varorna till Sverige utan att ge detta till känna för tullmyndigheten. Då deras uppgift att varorna...
NJA 2000 s. 256: En person har försökt föra in 137,2 liter spritdrycker till Sverige utan att ge det till känna för tullmyndigheten. Införsel för privatbruk? Även fråga om påföljd och tid för samhällstjänst.
NJA 2000 s. 457: Fråga huruvida en gärningsbeskrivning avseende åtal för försök till varusmuggling omfattat fullbordat brott mot anmälningsskyldigheten enligt privatinförsellagen.
NJA 2001 s. 172: Fråga när det föreligger fullbordat brott mot 9 § lagen (1994:1565) om privatinförsel i dess lydelse enligt SFS 1998:508.
NJA 2001 s. 551: Fråga om fullbordat brott mot privatinförsellagen. Tillika fråga om ringa fall.
NJA 2005 s. 595: I mål om förverkande av vin enligt lagen (2000:1225) om straff för smuggling jämförd med alkohollagen (1994:1738) har HD hemställt hos EG- domstolen om förhandsavgörande beträffande tolkningen av...
RH 1997:69: Vid gärningstillfället har införsel av alkohol som ej tillkännagetts för tullmyndigheten straffbelagts som varusmuggling. Gärningen har bedömts som brott mot privatinförsellagen då detta brott har...
RH 1998:93: Brott mot 9 § privatinförsellagen har inte ansetts fullbordat när de medförda varorna påträffats vid visitation på kontrollstället, även om den resande tagits ut för tullkontroll efter den punkt,...
RH 2000:56: Brott mot privatinförsellagen, i dess lydelse fr.o.m. den 1 juli 1998, har inte ansetts fullbordat när den resande med medförda varor har uttagits för kontroll efter att ha kommit in i tullfiltret...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation