lagen.nu

Principalansvar

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Arbetsgivarens (principalens) ansvar för skador som de anställda orsakar.

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Externa länkar

Begreppet Principalansvar finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (8)

AD 2013 nr 24: En arbetstagare vid ett factoringbolag har sagt upp sig och tagit anställning hos en konkurrent. Fråga bl.a. om arbetstagaren är bunden av en konkurrensklausul samt om arbetstagaren och den nya...
NJA 1992 s. 21: Ett företag som drev en stenkrossningsanläggning inhyrde från ett svetsningsföretag för en begränsad tid en erfaren svetsare med uppgift att utföra vissa reparationsarbeten. Under arbetet vållade...
NJA 1998 s. 390: Innehållet i en assurerad försändelse tillgreps under postbefordran av arbetstagare på Posten. Enligt en av Posten meddelad kungörelse var dess ansvar för assurerade försändelser begränsat....
NJA 2000 s. 380: En biträdande jurist vid en advokatbyrå har gjort sig skyldig till bedrägeri mot en utomstående. Fråga om handlandet har skett i tjänsten och därmed kunnat föranleda principalansvar enligt 3 kap 1 §...
NJA 2000 s. 639: Fråga om advokatbyrås principalansvar för anställd advokats handlande som särskilt förordnad boutredningsman.
NJA 2005 s. 180: Mönsterintrång. Fråga om tillämpning av 35 kap. 5 § rättegångsbalken och 36 § andra meningen mönsterskyddslagen (1970:485) vid bestämmande av intrångsersättningen.
NJA 2015 s. 482: Fråga om jämkning av en förälders skadeståndsansvar för brott begångna av barnet.
RH 2004:55: Har en särskilt förordnad boutredningsman i ett internationellt dödsbo ådragit sig skadeståndsskyldighet för en ren förmögenhetsskada genom att inte bevaka ett testamente efter den döda? Omfattar...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation