lagen.nu

Preskriptionstid

Ingen har skrivit en beskrivning av "Preskriptionstid" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Preskriptionstid finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (5)

AD 2005 nr 27: En arbetstagare för talan om övertidsersättning. Arbetsgivaren gör gällande att arbetstagaren har förlorat sin rätt till talan på grund av preskription. Fråga om arbetsgivaren genom de kontakter som...
NJA 1984 s. 600: Anspråk på att under vissa förutsättningar få återköpa försåld bostadsrätt har ansetts underkastat preskription - enligt 1862 års preskriptionsförordning - varvid tidpunkten för överenskommelsen om...
NJA 1987 s. 716: Preskriptionstid för beställares fordran på grund av fel i byggnadsentreprenad har, när ej annan tidpunkt för fullgörandet av entreprenörens huvudförpliktelse än dagen för överlämnandet av byggnaden...
NJA 1990 s. 35: Två makar har åtagit sig ett garantiansvar för att ett bolag skulle fullgöra sin förpliktelse att utge pension till en tredje person. Den särskilda regeln i 2 § 3 st preskriptionslagen om beräkning...
NJA 2011 s. 270: Preskription av krav på ersättning för intrång i patent genom en serie av intrångshandlingar.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation