lagen.nu

Preskriptionsavbrott

Ingen har skrivit en beskrivning av "Preskriptionsavbrott" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Rättsfall med detta begrepp (7)

NJA 1987 s. 259: Fråga huruvida avstämningar som för två aktiebolag gjorts av deras inbördes fordringsförhållanden medfört preskriptionsavbrott beträffande det ena bolagets nettofordran mot det andra. Tillika fråga...
NJA 1996 s. 809: För att ett kravbrev skall medföra preskriptionsavbrott åligger det borgenären att styrka att gäldenären har fått brevet.
NJA 2007 s. 157: Preskriptionsavbrott. En borgenär har sänt ett flertal kravbrev till en gäldenär under dennes vanliga adress. Fråga om beviskravet när gäldenären gör gällande att han inte har fått något av breven.
NJA 2008 s. 930: Fråga hur bestämmelsen om krav på s.k. dubbel straffbarhet i 2 kap. 2 § brottsbalken skall tillämpas när preskriptionstiden för brotten löpt ut på gärningsorten.
NJA 2017 s. 569: Regeln att preskription av en huvudfordran omfattar även fordran på grund av borgen är tillämplig även när huvudgäldenären är ett aktiebolag som vid tiden för preskriptionen av huvudfordran var...
RH 2008:70: Borgenär ansågs ha visat att preskriptionsavbrott skett genom att åberopa på visst sätt rekonstruerade utskrifter av kravbrev från ett inkassobolags datasystem.
RH 2016:6: Fråga om vilka krav som kan uppställas på bevisning för att påvisa att preskriptionsavbrott har skett när delar av de handlingar som åberopats varit återskapade.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation