lagen.nu

Preskription

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Preskription är ett begrepp som används både inom civilrätten och inom straffrätten.

Inom civilrätten innebär det att en fordran efter viss tid upphör att gälla mot gäldenären enligt 2 § preskriptionslagen (1981:130).

Huvudregeln är att en fordran preskriberas tio år efter tillkomsten, om inte preskriptionen avbryts dessförinnan.

Enligt 2 § andra st preskriberas fordran mot konsument efter tre år om fordringen avser en vara, tjänst eller annan nyttighet som en näringsidkare i sin yrkesmässiga verksamhet har tillhandahållit konsumenten för huvudsakligen enskilt bruk.

Detsamma gäller fordran mot den som har gått i borgen för betalningen av en sådan fordran.

Den treåriga preskriptionstiden gäller dock inte fordringar som grundar sig på löpande skuldebrev.

Inom straffrätten betecknas preskription som "bortfallande av påföljd", dvs den tidsperiod, räknat från brottet, efter vilken åtal inte får väckas enligt BrB 35:1. Jfr också påföljdspreskription.

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Externa länkar

Begreppet Preskription finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Legaldefinitioner (2)

Rättsfall med detta begrepp (196)

AD 1993 nr 81: Preskriptionsfråga. Enligt byggnadsavtalets § 1O f 1 räknas såvitt i målet är ifråga preskriptionstiden för väckande av talan i en tvist från den dag då "slutjusterat" protokoll från...
AD 1993 nr 91: l mål vid tingsrätt om uppsägning av anställningsavtal har svaranden gjort invändning om att kärandens talan gått förlorad på grund av preskription. Efter avslutandet av huvudförhandling i målet har...
AD 1994 nr 1: Fråga huruvida en uppsägning av en arbetstagare berott på arbetsbrist eller på arbetstagarens personliga förhållanden. - Att arbetsgivaren vid en uppsägning på grund av arbetsbrist åsidosatt...
AD 1994 nr 5: Sedan en arbetstagare mot sin förutvarande arbetsgivare väckt talan om skadestånd på grund av påstått avskedande i strid med anställningsskyddslagen uppkommer fråga, huruvida arbetstagarens talan...
AD 1995 nr 113: Sedan en arbetstagare avskedats inleds förhandlingar mellan denne och arbetsgivaren. Under dessa berörs inte frågan om preskription. Så snart den preskriptionstid som följer av 41 §...
AD 1995 nr 60: Enligt 7 § tredje stycket anställningsskyddslagen i dess lydelse fr.o.m. den 1 januari 1995 är vid en övergång av ett företag, en verksamhet eller en del av en verksamhet övergången i sig inte saklig...
AD 1996 nr 112: Enligt bestämmelse i kollektivavtal skall part som vill yrka skadestånd påkalla förhandling inom fyra månader från det att han fått kännedom om den omständighet som kravet grundas på. I målet...
AD 1996 nr 21: Sedan en polisman åtalats för viss gärning men åtalet ogillats på den grunden att gärningen inte var brottslig, avskedar arbetsgivaren polismannen enligt 11 kap. 2 § första meningen lagen (1976:600)...
AD 1996 nr 40: Fråga huruvida kollektivavtal träffats om s.k. fast ersättning för obekväm arbetstid m.m. Vidare fråga om preskriptionsinvändning gjorts vid ett visst tillfälle och om preskriptionsinvändning vid ett...
AD 1997 nr 143: Fråga om preskription av krav på semesterersättning.
AD 1998 nr 85: I ett kollektivavtal om pensionsfrågor anges att pensionsåldern för vissa arbetstagare sänks till 60 år. Arbetstagarna ges dock rätt att kvarstå i tjänst till 62 års ålder. I en protokollsanteckning...
AD 1999 nr 110: Invändning om preskription enligt 33 § semesterlagen skall - i likhet med vad som gäller på arbetsrättens område i övrigt - prövas som en del av saken.
AD 2000 nr 84: I ett mål om skadestånd för brott mot anställningsskyddslagen uppkommer fråga om en sådan underrättelse som avses i 41 § anställningsskyddslagen framställts i rätt tid.
AD 2000 nr 85: Sedan en arbetstagare sagts upp från sin anställning genomfördes en förhandling på lokal nivå mellan arbetsgivaren och arbetstagarens fackförening, som i vart fall vid den tidpunkten saknade...
AD 2002 nr 49: En arbetstagare sade år 1998 upp sig från sin anställning sedan överenskommelse om avgångsvederlag träffats med arbetsgivaren. Han yrkade därefter ersättning för under anställningen inte uttagen...
AD 2002 nr 64: Interimistiskt beslut. I en tvist om bl.a. ogiltigförklaring av en uppsägning uppkommer - vid prövning enligt 34 § tredje stycket anställningsskyddslagen - frågan om ogiltighetstalan förlorats på...
AD 2002 nr 65: Vid tingsrätt anhängiggjordes ett anställningsskyddsmål genom stämningsansökan, av vilken inte klart kan utläsas om käranden yrkar ogiltigförklaring av en uppsägning eller inte. Sedan stämning...
AD 2002 nr 99: Fråga om preskription har inträtt beträffande viss skadeståndstalan och om preskriptionsinvändning, som gjordes vid lokal förhandling, kan anses ha gjorts i rätt tid.
AD 2003 nr 1: En f.d. teletekniker som deltagit i en av förre arbetsgivaren och AMU anordnad teoretisk elutbildning har därefter för att få certifikat som starkströmselektriker utfört arbete hos ett...
AD 2003 nr 115: En arbetstagares provanställning har genom besked från arbetsgivaren avslutats utan att övergå i en tillsvidareanställning. Arbetsgivaren har i målet inte lyckats visa att arbetstagaren underrättats...
AD 2003 nr 22: Sedan Handikappombudsmannen; HO, väckt talan och yrkat skadestånd för brott mot lagen (1999:132) om förbud mot diskriminering i arbetslivet av personer med funktionshinder bestrids yrkandet av...
AD 2003 nr 99: Fråga om anställningsskyddslagens preskriptionsregler är tillämpliga på viss talan.
AD 2004 nr 74: Fråga om arbetstagarorganisation som vill kräva skadestånd kan anses ha underättat motparten om fordringsanspråket inom den tid som föreskrivs i 41 § anställningsskyddslagen. Även fråga om brott mot...
AD 2004 nr 8: Preskription? Ombudsmannen mot etnisk diskriminering, DO, har väckt talan och yrkat skadestånd för brott mot lagen om åtgärder mot etnisk diskriminering i arbetslivet och jämställdhetslagen i samband...
AD 2005 nr 27: En arbetstagare för talan om övertidsersättning. Arbetsgivaren gör gällande att arbetstagaren har förlorat sin rätt till talan på grund av preskription. Fråga om arbetsgivaren genom de kontakter som...
AD 2005 nr 44: Fråga om tillämpning av den s.k. tvåmånadersregeln i 18 § andra stycket anställningsskyddslagen. En arbetsgivare åberopar som grund för avskedande ekonomiska oegentligheter som en arbetstagare har...
AD 2005 nr 65: Interimistiskt beslut om upphörande av anställning. - I mål om bl.a. ogiltigförklaring av uppsägning invänder arbetsgivarsidan att ogiltighetstalan förlorats på grund av preskription. Vid bedömningen...
AD 2006 nr 25: Sedan en arbetstagare sagts upp från sin anställning med stöd av en så kallad avtalsturlista, genomförde bolaget en förhandling på lokal nivå med arbetstagarens fackliga organisation, som saknade...
AD 2006 nr 29: I målet, som rör bl.a. frågan om en arbetsgivare inför vissa beslut i verksamheten har följt gällande kollektivavtal om samverkan, har invänts att talan gått förlorad till följd av preskription....
AD 2006 nr 78: Fråga om arbetstagarorganisationens talan preskriberats på grund av att organisationen väckt talan först efter genomförda centrala förhandlingar och inte direkt efter genomförd lokal förhandling....
AD 2007 nr 6: Mot en arbetstagares krav på bl.a. skadestånd enligt anställningsskyddslagen har en arbetsgivare invänt att talan är preskriberad. Arbetstagaren har åberopat två brev och ett telefaxmeddelande som...
AD 2008 nr 60: Fråga om preskription. Käranden i målet har gjort gällande att hon inte fullt ut erhållit avtalad pension och yrkat att den tidigare arbetsgivaren ska utge ”resterande pension”. Fråga om talan avser...
AD 2010 nr 20: Fråga om preskription. En arbetstagare som skilts från sin anställning framställde skadeståndsanspråk mot ett annat bolag än det hon varit anställd hos. Bolagen företräddes dock av samma person,...
AD 2010 nr 35: En arbetstagares barn var sjukt fyra dagar under arbetstagarens semesterledighet och arbetstagaren hade då rätt till ledighet med tillfällig föräldrapenning enligt föräldraledighetslagen....
AD 2011 nr 93: I tvist om lön m.m. har uppkommit bl.a. följande frågor.-a) Har kraven på lön m.m. preskriberats avseende viss tid?-b) Har ob-ersättning innefattats i den mellan arbetsgivaren och arbetstagarna...
AD 2012 nr 28: En arbetstagare har blivit avskedad. Mot arbetstagarens skadeståndskrav har arbetsgivaren invänt att talan är preskriberad enligt 41 § anställningsskyddslagen. Fråga om den förhandling som ägt rum...
AD 2012 nr 38: Fråga främst om en arbetstagares talan om ogiltigförklaring av uppsägning och skadestånd gått förlorad genom preskription. Uppsägningsbeskedet skickades med rekommenderat brev men löstes inte ut....
AD 2012 nr 56: En uppsagd arbetstagare har väckt talan om uppsägningens ogiltighet efter det att uppsägningstiden gått ut och anställningen upphört. Arbetsgivaren, som menar att ogiltighetstalan är preskriberad,...
AD 2014 nr 88: Fråga om preskription. Den huvudsakliga tvistefrågan har rört om arbetsgivaren varit förhandlingsskyldig avseende det krav arbetsgivaren riktat mot arbetstagaren enligt den förhandlingsordning som...
AD 2014 nr 91: En restaurangverksamhet lades ned på grund av bristande lönsamhet, varvid två anställda blev uppsagda på grund av arbetsbrist. En vecka efter det att den förra restaurangverksamheten avslutades...
AD 2015 nr 3: En arbetstagare har avbrutit preskription enligt 41 § anställningsskyddslagen genom att väcka och fullfölja en talan om skadestånd. I den rättegången utdömdes bl.a. ekonomiskt skadestånd för tiden...
AD 2015 nr 34: Fråga om det finns skäl att, enligt 34 § tredje stycket anställningsskyddslagen interimistiskt förordna att anställningen ska upphöra.-En uppsagd arbetstagare har yrkat ogiltigförklaring av...
AD 2015 nr 56: Vid en lokal förhandling som hölls med anledning av att en arbetstagare hade avskedats drog arbetsgivaren tillbaka avskedandet och parterna enades om en uppsägning av arbetstagaren av personliga skäl...
AD 2016 nr 58: En arbetstagare som blivit uppsagd har yrkat bl.a. lön för tid då han inte utfört arbete och grundat sin talan på sitt anställningsavtal och en överenskommelse om arbetsbefrielse. Fråga om...
AD 2017 nr 23: En blivande barnmorska sökte arbete på olika kvinnokliniker inom en region. Vid ansökningstillfällena upplyste barnmorskan arbetsgivaren om att hon inte kan vara med och utföra aborter på grund av...
AD 2017 nr 34: En arbetsgivarorganisation har yrkat att en tidigare arbetstagare ska betala allmänt och ekonomiskt skadestånd till en arbetsgivare för att arbetstagaren i sin anställning brutit mot...
AD 2017 nr 6: Ett hamnbolag bundet av ett kollektivavtal mellan Sveriges Hamnar och Svenska Transportarbetareförbundet har i sina hamnar förlagt arbetstid och betalat ersättning för vissa arbetstagare inte enligt...
AD 2018 nr 7: Fråga om från vilken tidpunkt frist för preskription ska börja löpa. Enligt arbetstagarna ska fristen räknas från den dag då bolaget skulle ha utbetalat slutlön – förfallodagen. Enligt bolaget ska...
MD 2008:12: Återförsäljare av personbilar i södra Sverige har sinsemellan fastställt försäljningspriser och rabatter på nya personbilar, delat upp marknaden avseende försäljning av nya personbilar samt...
MD 2012:9: Fråga om talan angående konkurrensskadeavgift väckts inom fem år från det att påstådd överträdelse ägt rum.
MIG 2007:46: När ett avlägsnandebeslut har preskriberats på grund av att utlänningen hållit sig undan verkställighet, uppträtt under falsk identitet eller på annat sätt bidragit till att beslutet inte kunnat...
MIG 2009:13: För att uppehållstillstånd ska komma ifråga sedan ett avlägsnandebeslut preskriberats krävs att verkställighet inte har kunnat ske trots att utlänningen fullgjort sin skyldighet att medverka till...
MIG 2009:20: Ett lagakraftvunnet avvisningsbeslut som meddelats enligt 1989 års utlänningslag, men som verkställts efter ikraftträdandet av 2005 års utlänningslag, har inte ansetts preskriberat och har därmed...
MIG 2015:24: En asylansökan från en utlänning som har ett gällande lagakraftvunnet avlägsnandebeslut och som tidigare fått en sådan ansökan prövad, ska inte prövas enligt 12 kap. 19 § fjärde stycket...
MÖD 2014:27: Fråga om krav på återställningsarbete enligt miljöbalken är föremål för preskription då tio år förflutit sedan byggnad inom strandskyddat område uppförts-----Två byggnader har utan...
NJA 1981 s. 380: Fråga om beräkning av tid för åtalspreskription vid olaga vapeninnehav. 35 kap. 1 § 1 st och 4 § 1 st BrB.
NJA 1981 s. 577: Ett aktiebolag i likvidation försätts i konkurs och konkursen avslutas med slututdelning. Flera år senare väcker en aktieägare skadeståndstalan mot likvidatorn. Denne invänder att aktieägarens rätt...
NJA 1982 s. 321: Resning. Då rättstillämpning, som legat till grund för underrätts avgörande i brottmål, befunnits uppenbart strida mot lag, har på ansökan av den tilltalade resning beviljats utan prövning av frågan,...
NJA 1982 s. 573: Preskriptionstid för fastighetsköpares fordran p g a dolt fel i fastigheten har - enligt 1862 års preskriptionsförordning - ansetts löpa från tiden för köpeavtalet och ej från den tidpunkt då felet...
NJA 1983 s. 479: Åtal för försvårande av skattekontroll enligt 10 § skattebrottslagen (1971:69). Fråga dels om konkurrens mellan nämnda bestämmelse och straffbestämmelser i brottsbalken dels om utgångspunkten för...
NJA 1983 s. 741: Sedan allmän åklagare ansökt om stämning på aktiebolag och yrkat utdömande av bolaget förelagt vite, har TR:n utfärdat stämning icke på bolaget utan på bolagets verkställande direktör att svara på...
NJA 1983 s. 836: Fastighetsägare, vilka påstår att deras boningshus skadats i följd av s k ljudbang som uppstått vid militär flygverksamhet, har väckt talan mot staten med yrkande om skadestånd. Till stöd för sin...
NJA 1984 s. 246: Gåvoskattemål. År 1945 överlämnades till en bank ett penningbelopp att förvaltas av banken under namnet "Fonden av år 1945". I meddelade föreskrifter för fonden angavs bl a att beloppet i fråga...
NJA 1984 s. 564: Preskriptionstiden för sakhäleri har ansetts skola i princip räknas från den första handling som utgör ett fullbordat häleri. Sedan tilltalad av HovR dömts för flera brott till gemensamt straff men...
NJA 1984 s. 600: Anspråk på att under vissa förutsättningar få återköpa försåld bostadsrätt har ansetts underkastat preskription - enligt 1862 års preskriptionsförordning - varvid tidpunkten för överenskommelsen om...
NJA 1984 s. 747: Fråga om avstående från att åberopa preskription enligt 12 kap 61 § JB.
NJA 1984 s. 795: Ett entreprenadavtal hänvisar till ett s k husbyggnadsavtal, slutet mellan entreprenören och kommunen, vilket i sin tur innehåller en hänvisning till 1972 års allmänna entreprenadbestämmelser (AB...
NJA 1985 s. 561: Sedan skadestånd för sveda och värk samt lyte och men utdömts enligt lagen (1922:382) angående ansvarighet för skada i följd av luftfart väcker den skadelidande mer än två år efter skadans uppkomst...
NJA 1985 s. 774: I mål om ansvar för mened har ansetts att den tilltalade, då han i det tidigare målet hördes som vittne, inte hade rätt enligt 36 kap 6 § RB att vägra yttra sig på den grunden att han kunde röja att...
NJA 1985 s. 796: Åtalspreskription av ett stöldbrott har i princip ansetts skola omfatta också senare av gärningsmannen företagna hälerigärningar beträffande stöldgodset.
NJA 1986 s. 198: Sedan två personer solidariskt gått i borgen såsom för egen skuld för fullgörande av viss ersättningsskyldighet som kunde åläggas hyresvärd mot hyresgäst, har hyresgästen inom den tvååriga...
NJA 1987 s. 194: Då åtal väckts för skattebedrägeri har frågan om ansvar för vårdslös skatteuppgift inte ansetts kunna komma under bedömande utan att åtalet justerats före utgången av preskriptionstiden för...
NJA 1987 s. 243: Preskriptionstid för beställares fordran på grund av fel i entreprenad har - enligt 1862 års preskriptionsförordning - ansetts löpa från den dag slutbesiktning slutförts. Tillika spörsmål om...
NJA 1987 s. 388: Fråga huruvida den som ej återlämnat en förhyrd personbil på avtalad tid gjort sig skyldig till olovligt brukande. 10 kap 7 § BrB. Tillika fråga om tillämpning av 35 kap 6 § BrB avseende gärning...
NJA 1987 s. 468: Checkinnehavare, som efter att ha mottagit checken från indossent låtit preskription inträda, har inte ansetts berättigad att kräva indossenten på checkbeloppet på grundval av det mellan dem...
NJA 1987 s. 716: Preskriptionstid för beställares fordran på grund av fel i byggnadsentreprenad har, när ej annan tidpunkt för fullgörandet av entreprenörens huvudförpliktelse än dagen för överlämnandet av byggnaden...
NJA 1988 s. 205: Försäkringskassa har inte ansetts ha rätt att avräkna en underhållsskyldigs löpande betalning av bidrag på en tvistig fordran mot honom avseende underhållsbidrag för förfluten tid.
NJA 1988 s. 319: Arbetsdomstolen har i mål om skadestånd på grund av uppsägning av anställning avvisat en preskriptionsinvändning med stöd av 50 kap 25 § 3 st RB. Domvillobesvär över beslutet har ansetts inte kunna...
NJA 1988 s. 505: Treårspreskriptionen enligt 2 § 2 st preskriptionslagen (1981:130) har ansetts tillämplig på konsumentfordran avseende dels engångsavgift för utförande av allmän va-anläggning enligt lagen (1970:244)...
NJA 1988 s. 580: Frågan huruvida bolagsmans rätt att väcka skadeståndstalan enligt 2 kap 14 § lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag var preskriberad enligt bestämmelserna i 15 § samma kap utgör inte en...
NJA 1989 s. 174: Kronofogdemyndighet har i särskilt beslut ogillat en invändning enligt 3 kap 21 § 2 st UB om att utmätningssökandens fordran var preskriberad. Talan mot beslutet har ansetts kunna föras särskilt.
NJA 1989 s. 269: Fem personer verksamma i ett aktiebolag tecknade generell proprieborgen för bolagets förpliktelser gentemot en bank. Vidare tecknades särskild proprieborgen av två andra personer för den kredit som...
NJA 1990 s. 35: Två makar har åtagit sig ett garantiansvar för att ett bolag skulle fullgöra sin förpliktelse att utge pension till en tredje person. Den särskilda regeln i 2 § 3 st preskriptionslagen om beräkning...
NJA 1991 s. 436: Utlämningsärende. BrB:s bestämmelser om villkorlig frigivning och om förverkande av villkorligt medgiven frihet har ansetts inte som preskriptionsregler utan som verkställighetsregler, varför de...
NJA 1991 s. 647: Sedan utmätning i överskjutande skatt vid två tillfällen skett för en konsumentfordran, ansöker borgenären på nytt om utmätning för fordringen, varvid gäldenären invänder att han ej fått kännedom om...
NJA 1992 s. 126: Tiden för åtalspreskription när någon har skräpat ned i naturen räknas från det den nedskräpande handlingen fullbordades.
NJA 1992 s. 16: Fråga om tillämpning av preskriptionsbestämmelsen i 18 kap 9 § HB.
NJA 1992 s. 303: Fråga om försäkringsgivare, som i skrivelse till försäkringstagare meddelat att begärd försäkringsersättning ej skulle komma att utbetalas, därmed angivit sin slutliga inställning i saken i enlighet...
NJA 1992 s. 829: En hyresvärds uppsägning av ett hyresavtal uppfyllde inte formkravet i 12 kap 58 § 1 st JB. Hyresgästen har ansetts kunna avstå från att göra ogiltigheten gällande och i stället avflytta när...
NJA 1992 s. 892: Fråga om preskription av lösenrätt efter godtrosförvärv. 4 § 2 st lagen (1986:796) om godtrosförvärv av lösöre.
NJA 1993 s. 724: Treårspreskriptionen enligt 2 § 2 st preskriptionslagen (1981:130) har ansetts inte tillämplig på kommuns fordran avseende gatukostnader.
NJA 1994 s. 439: Fråga huruvida hinder mot utmätning av lön för verkställighet här i riket enligt lagen (1962:512) om indrivning i Sverige av underhållsbidrag, fastställda i Danmark, Finland, Island eller Norge, av...
NJA 1994 s. 551: Underhållsskyldig har ansetts ha rätt att bestämma huruvida bidragsbelopp som betalas till försäkringskassan skall avräknas på löpande bidrag eller på äldre, obetalda bidrag.
NJA 1994 s. 553: Fråga om tillämpningen av bestämmelsen i 7 § 1 st preskriptionslagen (1981:130) om ny preskriptionstid när kronofogdemyndigheten i mål om utmätning inte funnit utmätningsbar egendom till täckande av...
NJA 1994 s. 95: Vid förvärv av en fritidsbåt på avbetalning har X, till vilken båten skulle levereras, tecknat borgen på kontraktet såsom för egen skuld, medan som köpare angivits X:s f d maka Y. I överensstämmelse...
NJA 1995 s. 648: Fråga om utgångspunkten för fristen för klandertalan beträffande boutredningsmans förvaltning. 19 kap 19 § ÄB och 18 kap 9 § HB.
NJA 1996 s. 211: Frågor om tillämpning av bestämmelserna om preskription i artiklarna 32 och 39 i konventionen den 19 maj 1956 om fraktavtalet vid internationell godsbefordran på väg (CMR).
NJA 1996 s. 483: Det sjörättsliga s k utlämningsansvaret preskriberas efter ett år. 368 § 1 st 5 sjölagen (1891:35 s 1).
NJA 1996 s. 560: Preskription av huvudfordran inskränker inte borgenärens rätt att få betalning ur tredjemanspant som ställts till säkerhet för fordringen.
NJA 1996 s. 679: Talan mot en bostadsrättsförening beträffande ett beslut i en sådan fråga som avses i 9 kap 16 § 1 st. 2 bostadsrättslagen (1991:614) har ansetts kunna väckas enligt 7 kap 17 § 3 st 2 lagen...
NJA 1996 s. 809: För att ett kravbrev skall medföra preskriptionsavbrott åligger det borgenären att styrka att gäldenären har fått brevet.
NJA 1997 s. 240: Borgensansvaret har ansetts kvarstå för en skuld som gäldenären betalat till kreditgivaren - en bank - när banken, på anfordran av förvaltaren i gäldenärens kort därefter inträffade konkurs,...
NJA 1997 s. 250: Fristen i 41 § lagen (1982:80) om anställningsskydd för väckande av talan om skadestånd kan iakttas genom att fordringen görs gällande i arbetsgivarens konkurs. Skadeståndstalan, som i rätt tid...
NJA 1997 s. 281: Prövningstillstånd i HovR. Frågor rörande preskription av borgensåtagande för bostadshyresfordran.
NJA 1997 s. 285: Den i 16 kap 4 § ÄB föreskrivna preskriptionstiden för arv, räknad från dödsfallet, gäller även för den som ärver arvlåtaren enligt 8 § i samma kapitel.
NJA 1997 s. 332: Fråga huruvida anspråk på grund av oförutsedd skada till följd av vattenreglering anmälts inom föreskriven tid har ansetts böra prövas endast efter invändning av part. 15 kap 17 § VL.
NJA 1997 s. 734: Avgivande av förklaring enligt 39 § 2 st konsumentförsäkringslagen har ansetts ske på försäkringsbolagets risk. Tillika frågor om bevisbörda och beviskrav.
NJA 1997 s. 745: I ett mål om skadestånd enligt lagen om anställningsskydd underlät arbetsgivaren att göra invändning om preskription när han första gången förde talan i målet. Sedan arbetsgivaren försatts i konkurs...
NJA 1997 s. 97: Fråga om utgångspunkten för preskriptionstid beträffande fordringsrätt på grund av försäkringsavtal. 29 § lagen (1927:77) om försäkringsavtal.
NJA 1998 s. 252: Frågor om vilka fordringar som omfattas av preskriptionsbestämmelsen i 12 kap 61 § JB och om från vilken tidpunkt preskriptionsfristen skall räknas. Dessutom fråga huruvida den...
NJA 1998 s. 438: I syfte att undvika preskription har en part väckt talan om fastställelse av att motparten är skadeståndsskyldig, trots att det ännu inte kan avgöras om någon slutlig skada uppkommer. Denna talan har...
NJA 1998 s. 520: Sedan en bank underrättats om att en värdepappersdepå hos banken pantsatts som säkerhet för ett lån, har banken utan panthavarens medgivande lämnat ut aktierna i depån till ägaren. Banken har ansetts...
NJA 1998 s. 750: Kravbrev, som sänts med post som rekommenderad försändelse, har med hänsyn till omständigheterna ansetts inte ha brutit preskription enligt 5 § 2 st. preskriptionslagen (1981:130)
NJA 1998 s. 99: Att överenskommelse om hävning av fastighetsköp träffats efter den i 4 kap 12 § JB angivna preskriptionsfristen har inte ansetts medföra att överenskommelsen är ogiltig.
NJA 1999 s. 232: Trafikförsäkringsbolag som erkänt sig vara ersättningsskyldigt gentemot skadelidande har ansetts ha avhänt sig rätten att åberopa specialpreskription enligt 28 § trafikskadelagen (1975:1410).
NJA 1999 s. 512: Fråga om utgångspunkten för fristen för klandertalan beträffande boutredningsmans förvaltning. 19 kap 19 § ÄB och 18 kap 9 § HB.
NJA 1999 s. 52: Fråga om tillämpning av preskriptionsbestämmelsen i 18 kap. 9 § handelsbalken.
NJA 2000 s. 137: Fråga om tillämpning av preskriptionsbestämmelsen i 18 kap. 9 § handelsbalken beträffande skadeståndsanspråk mot advokat.
NJA 2000 s. 252: Resning. Fråga huruvida aktiebolag bort försättas i konkurs på ansökan av staten för en skattefordran, när skattefordringen preskriberats efter konkursansökningen men före konkursbeslutet.
NJA 2000 s. 285: Fråga om en whiplash-skadad person skulle anses ha haft kännedom om att en fordran på trafikskadeersättning kunde göras gällande under mer än tre år innan talan om sådan ersättning väcktes, så att...
NJA 2000 s. 31: Fråga om tillämpning av preskriptionsbestämmelsen i 18 kap 9 § handelsbalken beträffande anspråk på skadestånd som uppdragsgivare har mot fastighetsmäklare.
NJA 2000 s. 462: Ett avtalsvillkor om tvåårig preskriptionstid för en skadeståndstalan som grundas på uppsåt eller grov vårdslöshet har inte ansetts vara oskäligt enligt 36 § avtalslagen.
NJA 2000 s. 48: Ett ombud för en försäkringstagare har ansetts berättigad till ersättning ur rättsskyddsförsäkring, oavsett om försäkringstagaren gått I konkurs. Tillika fråga om preskription.
NJA 2000 s. 569: Borgensförbindelse för en konsumentfordran preskriberas tre år efter förbindelsens tillkomst. 2 § preskriptionslagen (1981:130).
NJA 2001 s. 471: Preskriptionsfristen för rätt till återvinning av arvsskatt räknas från den dag då den för högt beräknade skattskyldigheten slutligen fastställdes.
NJA 2001 s. 486: Sedan det genom lagakraftägande dom fastställts att en försäkringsmäklare var skadeståndsskyldig mot sin uppdragsgivare har mäklarens försäkringsgivare utbetalat ersättning ur dennes...
NJA 2001 s. 695: Fråga om när preskriptionstiden på tio år enligt 28 § första stycket trafikskadelagen (1975:1410) börjar löpa (I och II) samt fråga om preskription av den rätt till omprövning som kan föreligga...
NJA 2001 s. 93: Fråga om preskription av rätt till trafikskadeersättning. 28 § trafikskadelagen (1975:1410). (Jfr. NJA 2000 s. 285)
NJA 2002 s. 358: Fråga om återuppväckande av en preskriberad fordran hos en konsument.
NJA 2002 s. 668: En fordran på TV-avgift har ansetts tillkomma det allmänna vid tillämpning av 2 § lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter och preskriberas enligt lagen (1982:188) om...
NJA 2003 s. 302: Säljaren av en fastighet väcker skadeståndstalan mot köparen på grund av att köpeavtalet är ogiltigt. Preskriptionstid för säljarens fordran har ansetts löpa från den dag då fastigheten...
NJA 2004 s. 3: Självständig preskription har inte ansetts ske av styrelseledamöters ansvar enligt 13 kap. 2 § aktiebolagslagen (1975:1385) i paragrafens lydelse före den 1 januari 2002. Avbrott i preskription...
NJA 2004 s. 499: Preskription av hyresfordran. (Jfr NJA 2002 s.358)
NJA 2005 s. 438: Beslut i fråga som hänskjutits av tingsrätt till prövning av HD. En bolagsmans ansvar för ett handelsbolags förpliktelser har ansetts inte bli föremål för särskild preskription efter bolagsmannens...
NJA 2005 s. 44: Borgen. Ett aktiebolag som gått i konkurs och enligt bolagsrättsliga regler upplösts efter konkursens avslutande har varit gäldenär i ett fordringsförhållande. Bolagets upplösning har inte ansetts...
NJA 2005 s. 843: Fråga huruvida preskription avbrutits avseende skadeståndsanspråk mot landsting på grund av behandlingsskada.
NJA 2007 s. 157: Preskriptionsavbrott. En borgenär har sänt ett flertal kravbrev till en gäldenär under dennes vanliga adress. Fråga om beviskravet när gäldenären gör gällande att han inte har fått något av breven.
NJA 2007 s. 168: Fråga om tillämpning av Europakonventionen och FN:s barnkonvention vid överlämnande enligt en europeisk arresteringsorder.
NJA 2007 s. 280: En borgenär har ansetts vara berättigad till efterutdelning i konkurs trots att hans fordran mot gäldenären personligen preskriberats under den tid som gått efter det att konkursen ursprungligen...
NJA 2007 s. 879: Preskriptionsbestämmelserna i 41 § lagen (1974:610) om inrikes vägtransport har ansetts vara tillämpliga i ett fall där avsändarens försäkringsbolag har riktat krav mot fraktföraren med anledning av...
NJA 2007 s. 962: Ett avtalsvillkor om att krav med anledning av en utförd s.k. överlåtelsebesiktning av fastighet preskriberades två år efter uppdragets avslutande har inte ansetts oskäligt mot beställaren, som var...
NJA 2008 s. 805: En företagsrekonstruktör har i gäldenärens efterföljande konkurs förklarat sig kvitta sitt anspråk på ersättning mot en redovisningsfordran som gäldenären haft mot rekonstruktören. Frågan om...
NJA 2008 s. 930: Fråga hur bestämmelsen om krav på s.k. dubbel straffbarhet i 2 kap. 2 § brottsbalken skall tillämpas när preskriptionstiden för brotten löpt ut på gärningsorten.
NJA 2009 s. 355: En ansvarsförsäkringsgivares avstående i förhållande till försäkringstagaren att åberopa preskription har ansetts inte gälla till förmån för den skadelidandes rättsinnehavare, när denne enligt...
NJA 2009 s. 94: Utgångspunkten för preskriptionstid beträffande anspråk mellan försäkringsgivare på återkrav enligt trafikskadelagen.
NJA 2010 s. 96: Bestämmelsen i 10 kap. 27 § andra stycket plan- och bygglagen (1987:10) har ansetts innebära att ansökan om särskild handräckning för rivande av byggnad inte får göras sedan tio år förflutit från det...
NJA 2011 s. 270: Preskription av krav på ersättning för intrång i patent genom en serie av intrångshandlingar.
NJA 2011 s. 611: Fråga om ansvar för allmänfarlig vårdslöshet när åklagaren i mål om åtal för mordbrand åberopat straffbestämmelsen i 13 kap. 6 § brottsbalken om allmänfarlig vårdslöshet först sedan...
NJA 2011 s. 755: Fråga om preskription vid återvinning i konkurs.
NJA 2012 s. 172: Preskriptionsavbrott. En borgenär har skickat ett flertal kravbrev till en gäldenär under dennes folkbokförings-adresser. Trots gäldenärens invändning att han inte har bott på adresserna och inte...
NJA 2012 s. 414: Trafikförsäkringsföreningens fordran på trafikförsäkringsavgift preskriberas tio år efter sin uppkomst. 2 § preskriptionslagen (1981:130).
NJA 2012 s. 452: Startpunkten för preskriptionstiden i fråga om fastställd återbetalningsskyldighet avseende underhållsstöd.
NJA 2013 s. 467: Preskription av olovlig kraftavledning.
NJA 2013 s. 51: En båtägares skyldighet att på grund av egen oaktsamhet ersätta skada som har uppstått vid sammanstötning med en annan båt har ansetts vara underkastad sjölagspreskription.
NJA 2013 s. 632: Fråga om anspråk på dold samäganderätt till fast egendom är föremål för preskription.
NJA 2013 s. 700: Treårspreskriptionen enligt 2 § andra stycket preskriptionslagen har ansetts tillämplig på arbetslöshetskassas fordran avseende medlemsavgift.
NJA 2013 s. 894: Vid återgång enligt 3 kap. 22 § utsökningsbalken av verkställighet ska bestämmelserna i 3 kap. 21 § tillämpas. Den ursprungliga borgenären kan därmed göra invändning om att återgångskravet är...
NJA 2013 s. 909: Skadeståndsregler i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling utesluter inte skadestånd enligt skadeståndslagen. En fordran på ett sådant skadestånd är inte underkastad specialpreskription enligt...
NJA 2013 s. 980: Treårspreskription enligt 2 § andra stycket preskriptionslagen har inte ansetts tillämpligt på en lantmäterimyndighets fordran avseende förrättningskostnader.
NJA 2014 s. 629: Med "den påtalade handlingen" i 6 kap. 6 § diskrimineringslagen ska förstås den påstådda överträdelse som åberopas till grund för ett anspråk på diskrimineringsersättning. Preskriptionsfristen för en...
NJA 2014 s. 760: Har vid en kontraktskedja parten i det främre ledet råkat ut för en sakskada, kan han på utomobligatorisk skadeståndsrättslig grund vända sig direkt mot ett bakre led som vårdslöst har orsakat...
NJA 2014 s. 844: En konkursgäldenär har rätt att avbryta preskription av en fordran som hör till konkursboet.
NJA 2015 s. 862: Tolkning av preskriptionsbestämmelse i allmänna bestämmelser (ABT 94 kap. 6 § 13).
NJA 2016 s. 1001: Hinder mot utlämning för verkställighet av straff har ansetts föreligga på grund av åtalspreskription enligt svensk rätt. Frågan om preskriptionen har avbrutits genom en åtgärd i ett annat land har...
NJA 2016 s. 149: Bestämmelsen om preskription vid befordran av gods till sjöss har ansetts vara tillämplig när godset gått förlorat efter det att transportören tagit emot det i lastningshamnen men innan själva...
NJA 2016 s. 332: Preskriptionsavbrott. Om borgenären har sänt två kravbrev till en adress där gäldenären har anledning att bevaka sin post, är detta normalt tillräckligt som bevis om att preskription har avbrutits.
NJA 2016 s. 900: Transport av passagerare med flyg enligt Montrealkonventionen. Försening har inte ansetts ge rätt till ersättning för ideell skada i form av förlorad fritid. Även fråga om domstol på eget initiativ...
NJA 2016 s. 933: Behörighetsfördelning mellan förvaltningsdomstol och allmän domstol rörande prövning av frågor om preskription av skattefordringar.
NJA 2017 s. 569: Regeln att preskription av en huvudfordran omfattar även fordran på grund av borgen är tillämplig även när huvudgäldenären är ett aktiebolag som vid tiden för preskriptionen av huvudfordran var...
NJA 2017 s. 780: l mål om utdömande av vite ska rätten, inom ramen för sin materiella prövning, självmant beakta att vitet är preskriberat (9 § tredje stycket viteslagen).
NJA 2018 s. 103: Ersättning för ideell skada vid avregistrering av medborgarskap. Frågor om preskription och bestämmande av ersättningens storlek.
RH 1993:59: En avvisad talan har ej ansetts vara preskriptionsavbrytande vid specialpreskription.
RH 1994:121: En kommun träffade avtal med en fastighetsägare om va-anslutning. Fastighetsägaren betalade i enlighet med avtalet. Sedan preskription av kommunens förpliktelse enligt avtalet hade inträtt anslöt...
RH 1994:129: Preskriptionstiden för ersättningsanspråk på grund av försäkring löper enligt 29 § lagen (1927:77) om försäkringsavtal från det att försäkringshavaren fått kännedom om att "fordringen kunde göras...
RH 1995:6: Kommuns fordran på avgift för barnomsorg har ansetts vara en konsumentfordran och således underkastad treårspreskription.
RH 1996:109: Preskriptionstiden i 12 kap. 61 § jordabalken beträffande andrahandshyresgästs fordringsanspråk mot förstahandshyresgästen har ansetts börja löpa vid den tidpunkt då andrahandshyresgästen lämnade...
RH 1996:111: A och B har gått i borgen såsom för egen skuld för lån som ett aktiebolag tagit i en bank. Krediten har sedermera höjts vid två tillfällen. A och B har kvarstått som borgensmän. A och B har utgjort...
RH 1997:7: Preskription har ansetts avbruten genom att borgenären i skrift till gäldenären angett den rättsliga grunden för sitt anspråk.
RH 2001:33: Fråga om utgångspunkten för preskriptionstid beträffande fordringsrätt på grund av försäkringsavtal.
RH 2001:49: En bostadshyresgäst, som avträtt sin lägenhet, utfärdade ett skuldebrev på den hyresskuld som han hade ådragit sig. Bestämmelsen i 12 kap. 61 § jordabalken om specialpreskription i hyresförhållande...
RH 2002:66: Enbart den omständigheten att kravbrev vid flera tillfällen sänts till gäldenärens folkbokföringsadress utan att komma i retur innebar inte att borgenären styrkt preskriptionsavbrott. - Betalning som...
RH 2002:70: En man begick under flera års tid på 1980-talet ett stort antal våldtäkter gentemot en underårig flicka. Frågor i målet om preskription, straffmätning och skadestånd.
RH 2004:6: En dödsbodelägares betalning enligt ett arvskiftesavtal av viss skifteslikvid till en annan dödsbodelägare har i visst fall ansetts innebära ett preskriptionsavbrytande erkännande av återstående...
RH 2006:17: Treårig s.k. konsumentpreskription gäller för en hyresvärds fordran mot en hyresgäst när hyresvärden är näringsidkare och hyresgästen konsument. Den treåriga preskriptionstiden har också ansetts...
RH 2007:52: Den allmänna bestämmelsen i 10 § preskriptionslagen (1981:130) om kvittning med en preskriberad fordran skall tillämpas även i fråga om en fordran som preskriberats (specialpreskription) enligt 29...
RH 2007:6: Fråga om Trafikförsäkringsföreningens krav på trafikförsäkringsavgift är underkastat tioårig eller treårig preskription.
RH 2008:57: I ett utmätningsmål gör gäldenären invändning om preskription. I målet uppstår fråga om borgenären lagt fram tillräcklig bevisning för att preskriptionsavbrott skall anses ha skett.
RH 2008:78: Fråga om vad som avses med skada som utgångspunkt för när preskriptionstiden på 10 år enligt 28 § första stycket (numera 31 §) trafikskadelagen (1975:1410) börjar löpa.
RH 2009:24: Preskriptionsavbrott. En borgenär har sänt fem kravbrev till en gäldenär. Fråga om beviskravet när gäldenären gör gällande att han inte har fått något av breven och endast ett av dem skickats inom...
RH 2010:19: Trots att en borgenär sänt ett flertal kravbrev till en gäldenär under dennes vid var tid gällande folkbokföringsadress har hovrätten ansett att borgenären med hänsyn till omständigheterna inte...
RH 2010:29: Efter det att en gärningsman begått ett fullbordat häleri för vilket preskription inträtt, har han vidtagit ytterligare hälerihandlingar avseende samma konstföremål. Frågan om preskription inträtt...
RH 2010:49: Fråga om preskriptionstidens längd för en fordran grundad på övertrassering av ett inlåningskonto hos bank
RH 2011:46: Återkrav av arbetslöshetsersättning har ansetts inte röra sig om en konsumentfordran, varför tioårig preskriptionstid har ansetts gälla enligt preskriptionslagen.
RH 2012:6: Hovrätten har - till skillnad från tingsrätten - inte bedömt ett mutbrott som grovt brott. Brottet har därmed varit preskriberat, och hovrätten lämnade åtalet utan bifall.
RH 2013:64: Skador i anledning av skogsavverkning har uppstått till följd av trafik med motordrivet fordon (skogsmaskin) för vilket trafikskadeersättning kunde utgå. Fråga om tredje man, på vars mark skador...
RH 2015:42: I den mån ett aktiebolags ansvar mot en borgenär bortfallit på grund av preskription, kan borgenären inte med framgång vända sig till den som är medansvarig för bolagets förpliktelser enligt 25 kap....
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation