lagen.nu

Prejudikat

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Ett tidigare domstolsavgörande som bör följas.

I svensk rätt är en domstol inte formellt bunden av tidigare domstolsbeslut, varken i lägre eller högre instans (till skillnad från den stare decisis-princip som är vanlig i civil law-länder). Det är dock sällsynt att en domstol frågår tidigare praxis, särskilt om denna slagits fast i högsta instans.

Om Högsta domstolen under behandlandet av ett mål finner att det finns anledning att frångå tidigare praxis ska målet avgöras i plenum.

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Externa länkar

Begreppet Prejudikat finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (1)

NJA 1994 s. 194: Hovrätt har avvikit från prejudikat av Högsta domstolen. Detta har inte ansetts grunda skadeståndsskyldighet för staten.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation