lagen.nu

Prövningsram

Ingen har skrivit en beskrivning av "Prövningsram" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Rättsfall med detta begrepp (10)

MIG 2008:36: I mål där utlänning med stöd av 12 kap. 19 § utlänningslagen beviljats ny prövning av frågan om uppehållstillstånd är prövningen begränsad till de nya omständigheter som är hänförliga till...
MIG 2008:45: Fråga om prövningsramen för migrationsdomstol vid överprövning av Migrationsverkets beslut om tidsbegränsat uppehållstillstånd för studier.
MIG 2011:9: Vid en prövning av frågan om uppehållstillstånd med stöd av 12kap. 19 § fjärde stycket utlänningslagen är prövningen begränsad till de omständigheter som hänför sig till utlänningens behov av skydd i...
MIG 2012:12: En migrationsdomstol får inte som första instans, utan att Migrationsverket har prövat frågan, besluta om resedokument. Vidare har tre systrar förklarats vara flyktingar eftersom de bedömts känna en...
MIG 2013:13: En utlänning med lagakraftvunnet utvisningsbeslut har ansökt om förlängning av sitt tidsbegränsade uppehållstillstånd meddelat med stöd av bl.a. 5 kap. 15 a § utlänningslagen innan tillståndet löpt...
MIG 2013:26: Vid tillämpningen av 12 kap. 19 § fjärde stycket utlänningslagen har en utlänning enbart rätt att få sina skyddsskäl prövade. Om en utlänning sedan tidigare omfattas av ett utvisningsbeslut, som inte...
MIG 2014:11: Om en domstol i ett förvarsmål finner att det står fullständigt klart att det beslut om avvisning eller utvisning som låg till grund för aktuellt förvarsbeslut är helt felaktigt, t.ex. om det saknar...
MIG 2014:3: En domstol kan inte pröva om Migrationsverket borde ha tillämpat 12 kap. 18 § utlänningslagen vid en ansökan om uppehållstillstånd på grund av familjeanknytning när det finns ett lagakraftvunnet...
MÖD 2014:33: Anmälan för uppodling av annan mark än jordbruksmark-----En kommunal nämnd har i egenskap av tillsynsmyndighet i samband med en anmälanom uppodling av annan mark än jordbruksmark beslutat att...
MÖD 2017:21: Tillstånd till odling av fisk i Storsjön ----- Mark- och miljööverdomstolen har funnit att verksamheten inte kan tillåtas i den omfattning som mark- och miljödomstolens dom medger med hänsyn till den...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation