lagen.nu

Postbefordran

Ingen har skrivit en beskrivning av "Postbefordran" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Rättsfall med detta begrepp (14)

AD 2000 nr 84: I ett mål om skadestånd för brott mot anställningsskyddslagen uppkommer fråga om en sådan underrättelse som avses i 41 § anställningsskyddslagen framställts i rätt tid.
NJA 1981 s. 424: Ansökan om återställande av försutten tid har lämnats utan bifall då försändelse innehållande fullföljdsinlaga avsänts två dagar före fullföljdstidens utgång men adressen på försändelsen angivits med...
NJA 1981 s. 451: Återställande av försutten tid har vägrats i fall då besvärsinlagan postats i expressbrev dagen före besvärstidens utgång och - till följd av fel i postbehandlingen - inkommit till TR:n först mer än...
NJA 1981 s. 757: En genom avsändarens försorg frankostämplad försändelse med vadeinlaga inkom en dag för sent till vederbörande TR. I ärende om återställande av försutten tid har frankostämpelns datumangivelse, med...
NJA 1983 s. 904: Återställande av försutten tid har vägrats i fall då en besvärsinlaga postats i en brevlåda en fredag efter tömningstid och ej inkommit till TR:n på annan ort förrän på tisdagen, en dag för sent.
NJA 1984 s. 592: Försändelse innehållande vadeinlaga har med posten inkommit till kronofogdemyndighet och har, efter det att inlagan vidarebefordrats därifrån, inkommit till TR:n först efter den ordinära vadetidens...
NJA 1985 s. 539: Återställande av försutten tid har vägrats i fall då en vadeinlaga har postats i en brevlåda efter tömningstid dagen före midsommarafton och ej kommit in till TR:n på annan ort förrän påföljande...
NJA 1985 s. 862: Postas en fullföljdsinlaga på sådan tid att den vid normal postgång skulle ha avskilts för domstolens räkning på postanstalt först samma dag som fullföljdstiden löper ut, kan avsändaren inte anses ha...
NJA 1986 s. 202: Återställande av försutten tid har beviljats i fall då en vadeinlaga postats en fredag i så god tid att den kunnat postbehandlas samma dag men ej kommit in till TR:n på annan ort förrän påföljande...
NJA 1988 s. 566: Återställande av försutten tid har beviljats i fall då en revisionsinlaga postats och postbehandlats en måndag men inte kommit in till HovR:n på annan ort förrän påföljande torsdag, vilket var en dag...
NJA 1998 s. 390: Innehållet i en assurerad försändelse tillgreps under postbefordran av arbetstagare på Posten. Enligt en av Posten meddelad kungörelse var dess ansvar för assurerade försändelser begränsat....
NJA 1998 s. 533: En advokat lämnade enligt egen uppgift ett överklagande för postbefordran tre dagar före överklagandetidens utgång. Att så skulle ha skett motsades emellertid av att försändelsen poststämplats dagen...
NJA 2001 s. 728: Överklagandeskrift har ansetts inkommen till TRen i rätt tid när det befunnits inte vara osannolikt att försändelsen med överklagandeskriften avskilts för tingrätten på postanstalt sista dagen för...
NJA 2012 s. 435: Återställande av försutten tid. När ett mål eller ärende har avgjorts på handlingarna och en part inte i förväg har underrättats om när avgörandet skulle meddelas, ska ett påstående att avgörandet...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation