lagen.nu

Plenum

Ingen har skrivit en beskrivning av "Plenum" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Plenum finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (16)

HFD 2011 ref. 29: I ett mål om offentlig upphandling har förvaltningsrätten beslutat att en leverantör ska uteslutas från förnyad anbudsutvärdering på grund av brister i anbudet som påtalats i ansökan om överprövning....
HFD 2013 ref. 41: Sedan ett mål avgjorts i en förvaltningsrätt ska kammarrätten inte på eget initiativ pröva om saken bort tas upp av annan förvaltningsrätt.
HFD 2013 ref. 71: När en skattskyldig har åtalats för skattebrott får beslut inte fattas om skattetillägg som grundas på samma oriktiga uppgifter som åtalet (ne bis in idem).
HFD 2015 ref. 64: Fråga om förutsättningar föreligger för öppen psykiatrisk tvångsvård.
RÅ 1994 ref. 77: I mål om tillsyn över personalstiftelse överklagades kammarrättens dom till Regeringsrätten. Klaganden återkallade sin besvärstalan men återtog, sedan tiden för överklagande av kammarrättsdomen gått...
RÅ 1996 ref. 37: Bestämmelserna i 10 § förvaltningsprocesslagen (1971:291) om kommunikation av handling har ansetts tillämpliga i mål om återställande av försutten tid. Plenum.
RÅ 1996 ref. 57: Regler i 5 och 24 §§ miljöskyddslagen (1969:387), som innebär skyldighet även för tidigare utövare av miljöfarlig verksamhet att avhjälpa olägenheter av verksamheten och som trätt i kraft den 1 juli...
RÅ 1997 ref. 58: Åtgärd enligt 21 kap. 7 § föräldrabalken i form av föreläggande vid vite att överlämna barn till vårdnadshavare har ansetts kunna beslutas utan hinder av att den mot vilken föreläggandet riktas bor...
RÅ 1998 ref. 48: Länsrätten har funnit att ett förbud i förordningen (1991:1289) om vissa klorerade lösningsmedel inte är förenligt med Romfördraget och har på grund härav upphävt ett av Kemikalieinspektionen...
RÅ 2001 ref. 23: Plenimål. Fråga om ramen för Regeringsrättens prövning då Riksskatteverket i överklagande av förhandsbesked endast yrkat fastställelse av detta.
RÅ 2002 ref. 95: Plenimål. Ett mål som avser endast fråga om ersättning enligt lagen (1989:479) om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. utgör inte ett sådant mål om skatt som avses i nämnda lag.
RÅ 2003 ref. 82: Ansökan om återställande av försutten tid har avslagits i fall där partens ombud, en advokat (I) respektive en bankjurist (II), uppgett att en överklagandeskrift postats i god tid före klagotidens...
RÅ 2004 ref. 1: Ägare av två aktiebolag skall beskattas för utdelning när det ena bolaget för över egendom till underpris till det andra bolaget och förutsättningar för undantag från uttagsbeskattning inte...
RÅ 2005 ref. 16: Försäkringskassas avslagsbeslut vinner inte negativ rättskraft.
RÅ 2007 ref. 78: En ansökan om resning i ett mål om uppehållstillstånd, i vilket Migrationsöverdomstolen inte har meddelat prövningstillstånd skall, om ansökningen syftar till en ny sakprövning i målet, prövas av...
RÅ 2008 ref. 36: Ett regeringsbeslut som innefattar en prövning av en enskilds civila rättigheter eller skyldigheter kan rättsprövas på ansökan av den enskilde oberoende av om denne varit part i ärendet hos...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation