lagen.nu

Planavvikelse

Ingen har skrivit en beskrivning av "Planavvikelse" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Rättsfall med detta begrepp (3)

MÖD 2012:38: Bygglov ----- Beslut om bygglov upphävdes eftersom den lovpliktiga byggnaden, försedd med takkupa, ansågs oförenlig med gällande detaljplan på grund av byggnadens höjd och våningsantal.
MÖD 2014:24: Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus-----En huvudbyggnad hade till omkring en fjärdedel uppförts på mark som enligt detaljplanen inte fick bebyggas. Planavvikelsen godtogs då som en mindre...
NJA 1990 s. 800: Mot fastighetsbildningsmyndighets beslut om avstyckning från en viss fastighet förs talan av ägare till grannfastigheter, som inte berörs av själva avstyckningsåtgärden, på den grunden att beslutet...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation