lagen.nu

Plan- och bygglagen

Ingen har skrivit en beskrivning av "Plan- och bygglagen" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Rättsfall med detta begrepp (5)

MÖD 2011:32: Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser avseende mark- och miljödomstols behörighet-----Mark- och miljödomstol har ansetts behörig att pröva mål om tilläggsavgift vid olovligt byggande i fall där...
NJA 2010 s. 96: Bestämmelsen i 10 kap. 27 § andra stycket plan- och bygglagen (1987:10) har ansetts innebära att ansökan om särskild handräckning för rivande av byggnad inte får göras sedan tio år förflutit från det...
NJA 2014 s. 267: Frågor rörande sakägarställning vid ansökan om återställande av försutten tid för överklagande av bygglov.
RÅ 2005 ref. 44: Regeringens beslut i ärende om antagande av detaljplan har upphävts då den miljökonsekvensbeskrivning som gjorts inte behandlat exploateringens konsekvenser för fridlysta arter som obestritt...
RH 2012:68: Fråga om detaljplan i visst fall utgjort hinder enligt 23 kap. 2 § jordabalken för inskrivning av s.k. utsiktsservitut.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation