lagen.nu

Personuppgiftslagen

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Se SFS/1998:204

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Externa länkar

Begreppet Personuppgiftslagen finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (15)

AD 2013 nr 19: Frågor om arbetstagarna skulle genomgå alkoholtest hos en av bolagets kunder inneburit brott mot dels ett mellan förbundet och bolaget träffat kollektivavtal om hantering och rutiner av alkolås i...
HFD 2011 ref. 77: Kameraövervakning av entréer i flerfamiljshus har ansetts otillåten enligt personuppgiftslagen.
HFD 2012 ref. 16: Kameraövervakning av bl.a. korridorer och uppehållsrum i en gymnasieskola under ordinarie skoltid har ansetts otillåten enligt personuppgiftslagen.
HFD 2012 ref. 21: Försäkringskassan har vid tillhandahållande av elektroniska självbetjäningstjänster ansetts personuppgiftsansvarig för den behandling som sker innan uppgifterna blir tillgängliga för kassan.
HFD 2014 ref. 32: Hinder har ansetts inte finnas för Datainspektionen att utöva tillsyn av den behandling av personuppgifter som skett genom att en domstol publicerat uppropslistor på den egna webbplatsen.
HFD 2014 ref. 55: Ett beslut att inte lämna ut information enligt 26 § personuppgiftslagen på grund av sekretess överklagas i den ordning som anvisas i offentlighets- och sekretesslagen.
HFD 2015 ref. 3: Fråga om tillämpning av undantagsregeln i 5 a § personuppgiftslagen.
HFD 2016 ref. 40: Personuppgiftslagens krav på att personuppgifter får behandlas bara om det är lagligt innebär att behandlingen ska vara förenlig med bestämmelserna i den lagen och i föreskrifter som har meddelats...
HFD 2016 ref. 8: Fråga om undantag från personuppgiftslagens förbud för enskilda att behandla personuppgifter om lagöverträdelser som innefattar brott.
NJA 2005 s. 361: Fråga, i mål om brott mot personuppgiftslagen (1998:204), om uppgifter som lagts ut på en hemsida på Internet därigenom överförts till tredje land samt om de utlagda uppgifterna utgjort känsliga...
RÅ 2006 ref. 86: Fråga om rättelse av uppgift i utsöknings- och indrivningsdatabasen när det beslut som legat till grund för ansökan om indrivning efter registrering av ansökan i databasen upphävts av domstol (I) och...
RÅ 2008 ref. 83: Behandling av biometriska data i form av fingeravläsning i samband med skolmåltider har ansetts kräva samtycke för att vara tillåten enligt personuppgiftslagen.
RÅ 2010 ref. 19: Publicering av konkursbouppteckning på Internet har inte ansetts tillåten enligt personuppgiftslagen.
RÅ 2010 ref. 29: Datainspektionens beslut att inte vidta någon åtgärd med anledning av ett klagomål har inte ansetts vara ett överklagbart beslut.
RH 2008:87: Fråga om innebörden av begreppet personuppgift i personuppgiftslagen samt skadeståndsskyldighet enligt samma lag för staten på grund av att domstol enligt käranden åsidosatt lagens krav på...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation