lagen.nu

Personuppgift

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Information som direkt eller indirekt handlar om en levande person.

Begreppet defineras i 3 § personuppgiftslagen (1998:204). Eftersom personuppgiftslagen är den svenska implementationen av dataskyddsdirektivet (95/46/EG) är även dess definition, i artikel 2 a), av begreppet intressant:

varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person (den registrerade). En identifierbar person är en person som kan identifieras, direkt eller indirekt, framför allt genom hänvisning till ett identifikationsnummer eller till en eller flera faktorer som är specifika för hans fysiska, fysiologiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet

Definitionen är mycket bred och omfattar förutom exempelvis namn och personnummer även information som bara indirekt handlar om en person (exempelvis ett målnummer i en dom) eller som kräver extra information för att kunna hänföras till en person (som ett tilldelat IP-nummer vid en viss tidpunkt).

Ostrukturerade personuppgifter

Personuppgiftslagen (och dataskyddsdirektivet) skrevs i första hand för att skydda enskilda mot integritetskränkningar genom insamling av omfattande och/eller känsliga uppgifter i datoriserade register. Sådana register utmärks av att man lätt kan få fram all information som gäller en viss person, eller kan samköra uppgifter i två eller flera register för att göra informationssammanställningar om en viss person. För att få ha ett sådant register måste den personuppgiftsansvarige se till att följa ett ganska omfattande regelverk (den s.k. hanteringsmodellen).

I många sammanhang förekommer personuppgiter som inte är strukturerade på ett sånt sätt att det lätt går att sammanställa eller söka fram uppgifter om en enskild person - exempelvis omnämnande i löpande text, digitalfotografier på en person, eller digitala ljud- och videoinspelningar. För att hantera sådana ostrukturerade personuppgifter behöver den personuppgiftsansvarige bara följa en enklare reglering (den s.k. missbruksmodellen).

Gränsen mellan strukturerade och ostrukturerade personuppgifter är inte knivskarp -- allt som finns lagrat digitalt är strukturerat i någon mån, och ofta är frågan om det går sammanställa eller söka mer beroende av verktygen som används, snarare än informationsmängden som sådan. Lagstiftningen har, bland annat med tanke på den tekniska utvecklingen, inte utformats med fasta ramar och kriterier för var gränsen ska gå. För en mer genomgående diskussion om gränsdragningen, se Prop. 2005/06:173, avsnitt 8.1.

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Externa länkar

Begreppet Personuppgift finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Legaldefinitioner (1)

Rättsfall med detta begrepp (7)

NJA 1987 s. 780: Allmän försäkringskassa begärde med stöd av 12 § lagen (1962:392) om hustrutillägg och kommunalt bostadstillägg till folkpension resp 20 kap 9 § lagen (1962:381) om allmän försäkring vissa uppgifter...
NJA 2001 s. 409: Åtal väcktes för publicering av integritetskränkande och andra personuppgifter på Internet. Fråga om behandlingen av personuppgifterna skett uteslutande för journalistiska ändamål och därför inte kan...
NJA 2013 s. 1046: Att lägga ut en tvistemålsdom med namn och adressuppgifter på en internetsida utgör inte en sådan behandling av personuppgifter som omfattas av de s.k. hanteringsreglerna i personuppgiftslagen...
NJA 2015 s. 180: Lagring av personuppgifter (domstols dagboksblad) i dator har ansetts inte omfattad av undantaget för privat behandling av personuppgifter i 6 § personuppgiftslagen (1998:204). Även fråga om det...
RH 2002:71: En person som på Internet registrerat flera sexannonser och därvid hänfört sig till sin f.d. sambo har dömts för grovt förtal och brott mot personuppgiftslagen till ett fängelsestraff. Även fråga om...
RH 2004:51: Hemsida på Internet med personuppgifter. Överträdelse av personuppgiftslagens bestämmelser om anmälningsskyldighet och förbud mot behandling av känsliga personuppgifter utan uttryckligt samtycke har...
RK 2010:1: IMSI-nummer med tillhörande abonnemangsuppgifter som Rikskriminalpolisen begärt att få ut av en teleoperatör har, oaktat att uppgift om från vilken terminal samtal skett därigenom avslöjats, ansetts...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation