lagen.nu

Personskada

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Kroppslig eller psykisk skada som orsakats av någons handlande.

En personskada kan leda till ekonomiska förluster (läkarkostnader, inkomstförlust) och ideella förluster (sveda och värk, lyte och men). Om den skadevållande varit vårdslös ska denne ersätta den skadelidande både den ekonomiska och den ideella skadan (SkL 2:1).

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Rättsfall med detta begrepp (22)

NJA 1983 s. 522: Tillämpning av 12 § trafikskadelagen (1975:1410) i två fall då en psykiskt sjuk person på grund av eget handlande hamnat framför en lastbil och därvid förorsakats svår personskada. I det ena fallet...
NJA 1987 s. 222: Vid utförsåkning i en backe belägen inom ett för sådant ändamål upplåtet område skadade sig en skidåkare när han föll i ett stenigt område med otillräckligt snötäcke. Upplåtaren har ansetts ha...
NJA 1987 s. 746: Fråga om rätt till kvittning när huvudfordringen avser ersättning för psykiskt lidande och personskada.
NJA 1989 s. 389: I fall då lärare ådragit sig personskada orsakad av salmonellasmittad mat som tillretts i ett centralkök, drivet av Stockholms stad, och serverats i skolans matsal har staden ålagts ett strikt...
NJA 1992 s. 642: Vid en trafikolycka tillfogades en lastbilschaufför en knäskada som medförde viss invaliditet i form av bl a minskad rörlighet och sämre balansförmåga. Till följd av invaliditeten fick...
NJA 1993 s. 41: Skadestånd har ansetts kunna utgå till den som tillfogats personskada i form av psykiska besvär till följd av att en närstående blivit uppsåtligen dödad (I och II).
NJA 1995 s. 269: Fadern till ett ännu ej ettårigt barn har fällts till ansvar enligt 7 kap 4 § BrB sedan han obehörigen skilt barnet från modern - vårdnadshavaren - och lämnat det i sitt hemland. Handlandet har med...
NJA 1996 s. 377: När ett dödsfall orsakats av vårdslöshet, har i visst fall ersättning för personskada tillerkänts personer som stått den avlidne särskilt nära.
NJA 1996 s. 590: Bilist har kört på och skadat fotgängare på obevakat övergångsställe. Fråga om ansvar för vårdslöshet i trafik och vållande till kroppsskada. 1 § lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott och...
NJA 1999 s. 632: Närstående till den som dödats genom en vårdslös handling som inte utgjort grov vårdslöshet har ansetts inte kunna tillerkännas skadestånd för personskada i form av psykiska besvär som tillfogats dem...
NJA 2000 s. 150: En bilförare med hög alkoholkoncentration i blodet har kört av vägen och skadat sig allvarligt. Orsaken till olyckan har inte kunnat klarläggas men omständigheterna har varit sådana att det har...
NJA 2003 s. 508: Gärningsman har ansetts inte vara skyldig att utge skadestånd till föräldrar för personskador som vållats dem till följd av att han begått brottet människorov mot deras minderårige son.
NJA 2003 s. 9: Fråga om skadestånd till närstående till den som dödats genom vårdslöst handlande, när dödsfallet inträffat före ikraftträdandet d. 1 jan. 2002 av en ny bestämmelse i 5 kap. 2 § skadeståndslagen...
NJA 2004 s. 26: Fråga om bestämmande av ersättning för personskada som till följd av dödsfall åsamkats någon som stod den avlidne särskilt nära.
NJA 2004 s. 830: Skadestånd för sveda och värk har ansetts omfattat av rätten till ersättning enligt 7 kap. 4 § bostadsrättslagen (1991:614) jämförd med 2 § samma kap.
NJA 2005 s. 237: En person som uppsåtligen huggit en annan i bröstet med kniv och åtalats för mord har invänt att han handlat i nödvärn eftersom han angripits av den andre med kniv. Fråga om gärningen varit uppenbart...
NJA 2005 s. 919: Fråga om bestämmande av ersättning för sveda och värk på grund av sexuella övergrepp mot ett barn.
NJA 2006 s. 181: När en person genom uppsåtligt våld tillfogats skador som medfört att han befunnit sig i ett livshotande tillstånd under inte obetydlig tid, har skadestånd för personskada i form av psykiska besvär...
NJA 2006 s. 738: Fråga om beloppets storlek vid bestämmande av ersättning för sveda och värk som till följd av dödsfall åsamkats personer som stod den avlidne särskilt nära. Erhållen trafikskadeersättning har...
NJA 2008 s. 1177: Vid beräkning av inkomstförlust enligt 5 kap. 1 § skadeståndslagen (1972:207) har hänsyn tagits till att den skadelidande, om hon inte hade skadats, såsom anställd vid EU-kommissionen hade haft en...
NJA 2009 s. 104: Beslut i fråga som tingsrätt hänskjutit till prövning av HD. Sedan en kvinna till följd av en trafikolycka blivit helt arbetsoförmögen har hon drabbats av en sjukdom som i sig också skulle ha gjort...
RH 2006:75: En förälder har dömts för egenmäktighet med barn, grovt brott. Barnet har tillerkänts ersättning för kränkning. Den förälder som skilts från vårdnaden har tillerkänts ersättning för personskada i...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation