lagen.nu

Periodisk skrift

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Kriterierna för vad som ska ses som en periodisk skrift anges i 1 kap 7 § tryckfrihetsförordningen. Det ska finnas en utgivningsplan och enligt den ska skriften komma ut med minst fyra nummer per år, komma ut på bestämda datum och under en och samma titel.

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Rättsfall med detta begrepp (2)

MD 2006:26: Ett bolag har vid marknadsföring av alkoholdrycker som innehåller 15 volymprocent alkohol till konsumenter genom kommersiella annonser i periodiska skrifter använt tre närmare angivna annonser....
NJA 2001 s. 445: När redaktion för svensk periodisk skrift tillhandahållit information via Internet, har yttrandefrihetsgrundlagens ansvarighetsregler ansetts tillämpliga oberoende av att informationen förmedlats...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation