lagen.nu

Pension

Ingen har skrivit en beskrivning av "Pension" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Pension finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (12)

AD 1993 nr 158: I ett antal fall har skriftliga överenskommelser träffats mellan ett bolag och
AD 1995 nr 157: Enligt 4 § i 1974 års allmänna pensionsavtal för statliga och vissa andra tjänstemän är den som avses i avtalet skyldig att underkasta sig de ändrade bestämmelser som kan komma att gälla genom avtal...
AD 1998 nr 109: Enligt § 18 i Pensionsavtal för arbetstagare hos kommuner och landsting (PA-KL) är arbetstagare och förmånsberättigade skyldiga att iaktta och följa de ändringar av och tillägg till...
AD 1998 nr 49: Vid ett statligt affärsverk träffas ett lokalt kollektivavtal om nya lönetariffer. Fråga om kollektivavtalet omfattar vissa medlemmar i den fackliga organisationen vilka enligt särskilda...
AD 1998 nr 6: Mellan SAS och Norske SAS-Flygeres Forening gäller avtalsbestämmelser om pensioner till piloter med tjänstgöringsplacering i Norge. Fråga bl.a. om ett pensionstillägg som införts fr.o.m. den 1...
AD 1998 nr 85: I ett kollektivavtal om pensionsfrågor anges att pensionsåldern för vissa arbetstagare sänks till 60 år. Arbetstagarna ges dock rätt att kvarstå i tjänst till 62 års ålder. I en protokollsanteckning...
AD 2007 nr 85: Vid tillkomsten år 1998 av ett nytt pensionsavtal på det kommunala området uppkom behov av att reglera arbetstagarnas redan intjänade pensionsrätt. Det nya pensionsavtalet, PFA 98, tillfördes...
AD 2009 nr 49: Fråga om en arbetstagarorganisation och dess tidigare andre ordförande har träffat en överenskommelse om pension med förmånligare villkor än de gällde enligt det av förbundet antagna...
AD 2011 nr 60: Vissa anställda hos det tidigare affärsverket SJ fick i samband med att verket gjordes om till aktiebolag fortsätta att vara anslutna till det statliga pensionsavtalet och därigenom ha möjlighet att...
AD 2016 nr 31: Två arbetstagarförbund har varslat om stridsåtgärder i form av bl.a. arbetsinställelse mot tre arbetsgivarförbund och vissa av deras medlemmar till stöd för bl.a. krav på s.k. flexpension som skulle...
AD 2016 nr 6: Tolkning av kollektivavtal angående samordning av pensionsförmåner för vissa piloter som bytt bas från Stockholm till Köpenhamn. Även fråga om partsställningen i målet.
NJA 1993 s. 474: Dom på underhållsbidrag efter äktenskapsskillnad har jämkats med hänsyn till att den underhållsberättigade fått pension.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation