lagen.nu

Patent

Ingen har skrivit en beskrivning av "Patent" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Patent finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (13)

NJA 1994 s. 81: Frågor om svensk domstols behörighet och om tillämpliga forum- och handläggningsregler avseende en tvist mellan arbetsgivare och arbetstagare om rätt till i utlandet sökt patent för arbetstagarens...
NJA 2000 s. 273: Den särskilda forumbestämmelsen i artikel 5.3 Luganokonventionen har inte ansetts tillämplig på en talan om fastställelse av att viss teknik inte faller inom skyddsområdet för annans...
NJA 2000 s. 497: Tolkning av patentkrav.
NJA 2002 s. 660: Fråga om interimistiskt vitesförbud enligt 57 a § patentlagen (1967:837).
NJA 2006 s. 354: Ett bolag med säte i USA innehar ett europeiskt patent med giltighet i Sverige. Patentet har ansetts grunda svensk domsrätt i mål angående negativ fastställelsetalan om patentets skyddsomfång. Det...
NJA 2010 s. 617: En giltig hävning av en överlåtelse av patent leder till en sakrättsligt skyddad återgång av patentet utan något tillkommande sakrättsligt moment. Om hävningen sker före köparens konkurs påverkas det...
RÅ 1993 ref. 106: Patentbesvärsrätten har efter besvär avslagit en patentansökan med flera självständiga krav, sedan den funnit att ett av dessa krav inte angav en uppfinning med erforderlig uppfinningshöjd....
RÅ 1994 ref. 99: Patentbesvär. Ändrade patentkrav har ansetts ha tillräckligt stöd i grundhandlingarna. Nyhetskravet men ej kravet på uppfinningshöjd har ansetts vara uppfyllt.
RÅ 1998 ref. 4: Vid prövning av frågan om en patentsökt uppfinning uppfyllt kravet på uppfinningshöjd i 1 kap. 2 § första stycket patentlagen (1967:837) har, under hänvisning till praxis inom Europeiska...
RÅ 1998 ref. 55: Kravet på uppfinningshöjd ansågs uppfyllt i fråga om jordbruksvält (I) och anordning för separering av vitlut och mesa vid papperstillverkning (II). Praxis inom europeiska patentverket (EPO) beaktad.
RÅ 2000 ref. 9: Enligt artikel 3 punkt a i rådets förordning (EEG) nr 1768/92 om införande av tilläggsskydd för läkemedel fordras för att tilläggsskydd skall medges för en viss produkt att produkten skyddas av ett...
RÅ 2003 ref. 78: Patent- och registreringsverket har i ett patentärende gjort en tjänsteanteckning av vilken framgår att verket tagit del av och bedömt sekretessbelagda uppgifter i ett äldre ärende hos verket, vilka...
RH 2016:70: Hovrätten har avslagit patenthavarens yrkande om ändring av tingsrättens beslut idomatt upphäva ett interimistiskt vitesförbud. Genom domen, som patenthavaren överklagat också i huvudsaken,...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation