lagen.nu

Pass

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Pass är en sådan handling som polismyndighet utfärdar enligt bestämmelserna i passlagen (1978:302).

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Externa länkar

Begreppet Pass finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (9)

MIG 2007:30: Ett tidsbegränsat uppehållstillstånd kan inte beviljas om utlänningen inte innehar ett giltigt pass. Undantaget i 4 kap. 23 § utlänningsförordningen innebär inget generellt undantag från kravet på...
MIG 2007:54: En utlänning, som åberopat anknytning till Sverige genom här bosatt maka, vägrades ett tidsbegränsat uppehållstillstånd redan på den grunden att han saknade pass.
MIG 2009:1: I mål om uppehållstillstånd, där klaganden har anknytning till Sverige genom sambo som är bosatt här i landet, har skäl ansetts föreligga att göra undantag från huvudregeln att uppehållstillstånd ska...
MIG 2010:5: En EES-medborgare har uppehållsrätt i Sverige om denne är att betrakta som arbetstagare. Som arbetstagare anses den som utför ett faktiskt och verkligt arbete, även om arbetet är ett lågavlönat...
MIG 2011:11: Vid prövning av en ansökan om uppehållstillstånd grundad på anknytning enligt 5 kap. 3 § första stycket 1 utlänningslagen, alternativt 5 kap. 3 a § första stycket 1 samma lag, krävs att sökandens...
NJA 1983 s. 786: Fråga om påföljd, när utlänning brukat falskt pass för att ta sig in i Sverige.
NJA 1989 s. 492: Att utlänning förstör sin passhandling i syfte att försvåra utredning i asylärende har inte ansetts medföra straffansvar för undertryckande av urkund.
NJA 1993 s. 480: Tillgrepp av pass har ansetts inte utgöra stöld utan egenmäktigt förfarande.
NJA 2007 s. 319: Fråga om missbruk av pass vid resa mellan länder utgör grovt brott enligt 15 kap. 12 § brottsbalken.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation