lagen.nu

Partshabilitet

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Förmåga att vara part i en rättegång.

Motsvaras av rättskapacitet i civilrätt. Fysiska och juridiska personer kan ha partshabilitet. Detta är inte samma sak som att ha rätt att uppträda i domstol och föra talan (processhabilitet). Det är inte heller samma sak som att ha rättighet att processa i ett visst ärende (talerätt).

Se även ställföreträdare.

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Externa länkar

Begreppet Partshabilitet finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (6)

NJA 1993 s. 723: Sedan talan väckts mot ett aktiebolag angående skadestånd men talan avvisats på grund av en mellan parterna i avtal intagen skiljeklausul, har bolaget försatts i konkurs som avslutats utan överskott....
NJA 1998 s. 608: Ett aktiebolag som upplösts genom konkurs har ansetts ha rätt att ansöka om resning beträffande beslutet att försätta bolaget i konkurs.
NJA 1999 s. 237: Ett konkursbolag som upplösts enligt 13 kap 19 § 1 st aktiebolagslagen har med hänsyn till omständigheterna inte ansetts kunna fullfölja en dessförinnan påbörjad civilprocess.
NJA 2000 s. 144: Ett aktiebolag har upplösts genom att dess konkurs avslutats utan överskott. Fråga om bolagets rätt att vara part i rättegång sedan bolaget trätt i likvidation.
NJA 2001 s. 144: Ett konkursbolag som upplösts enligt 13 kap. 19 § 1 st. aktiebolagslagen (1975:1385) har, för att skydda en på lagakraftägande dom grundad fordran, gjort invändning mot ett utdelningsförslag i ett...
NJA 2005 s. 167: Fråga huruvida grunden för att ett aktiebolag skall gå i likvidation har upphört under ärendets handläggning hos registreringsmyndigheten (13 kap.10 § andra stycket aktiebolagslagen, 1975:1385).
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation