lagen.nu

Parkeringsanmärkning

Ingen har skrivit en beskrivning av "Parkeringsanmärkning" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Parkeringsanmärkning finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (15)

NJA 1983 s. 682: Resning har ansetts kunna ske beträffande beslut i fråga om parkeringsanmärkningar som meddelats enligt lagen (1976:206) om felparkeringsavgift.
NJA 1987 s. 175: Ansökan om återställande av försutten tid för anmälan av bestridande av betalningsansvar för parkeringsanmärkning (se 9 § lagen 1976:206 om felparkeringsavgift) har ansetts ej utgöra fall varom...
NJA 2001 s. 889: Fråga om bevisvärdering i ärende om undanröjande av betalningsansvar enligt lagen (1976:206) om felparkeringsavgift. Tillika fråga om tillämpningen av den i 10 § tredje stycket nämnda lag meddelade...
NJA 2002 s. 565: Fråga om parkeringsvakt varit behörig att utfärda parkeringsanmärkning. 6 § lagen (1987:24) om kommunal parkeringsövervakning m.m.
NJA 2005 s. 17: Fråga huruvida domstol kan undanröja betalningsansvar för felparkeringsavgift på den grunden att en överträdelse bedöms som obetydlig.
NJA 2005 s. 20: Rätten att parkera bil på parkeringsplats som reserverats för rörelsehindrade med särskilt parkeringstillstånd förutsätter, förutom erforderligt tillstånd, att tillståndet används på det sätt som...
NJA 2007 s. 799: En parkeringsanmärkning har inte överlämnats till fordonets förare eller ägare på platsen för den påstådda överträdelsen och inte heller fästs på fordonet. I stället har anmärkningen sänts till...
NJA 2008 s. 637: Fråga om betalningsansvar för parkeringsanmärkning när det vid parkeringstillfället var bestämt att den vägmarkering som legat till grund för parkeringsförbudet skulle tas bort därför att den saknade...
NJA 2013 s. 711: Parkeringsmål. Har en betalningsuppmaning ställts ut, eller en parkeringsanmärkning meddelats, finns det en presumtion för att den också har fästs på bilen (I). En fordonsägares uppgifter och egna...
NJA 2014 s. 929: Tillfällig uppställning av ett fordon vid privat transport av en rörelsehindrad person, som behövde hjälp efter att hon kommit ut ur fordonet, har ansetts utgöra parkering som omfattas av undantaget...
RH 2013:55: Fråga om en lokal trafikföreskrift innebar ett undantag från bestämmelserna i 3 kap. 52 § trafikförordningen (1998:1276) om att stannande och parkering av fordon ska ske i såväl vägens längdriktning...
RH 2014:11: Fordon som varit uppställt i en vägficka snett mot trottoarkanten har inte ansetts vara parkerat i vägens längdriktning. Vägens längdriktning ska enligt hovrätten räknas från vägens ytterkanter,...
RH 2015:49: Parkeringsanmärkning. Begreppet allmän plats i 3 kap. 48 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) har getts samma innebörd som i plan- och bygglagen (2010:900) vid parkeringsförbud på allmän...
RH 2016:42: En bilist betalade föreskriven parkeringsavgift genom en s.k. sms-biljett. Enligt instruktioner på platsen skulle fordonets registreringsnummer anges vid betalning. Bilisten angav emellertid endast...
RH 2017:31: Parkeringsmål. En parkeringsbiljett med uppgift om ankomsttid har ansetts motsvara en parkeringsskiva enligt 3 kap. 49 a § andra stycket 3 trafikförordningen.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation