lagen.nu

Parkering

Ingen har skrivit en beskrivning av "Parkering" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Parkering finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (13)

NJA 1981 s. 323: Krav på avgift för uppställning av fordon i strid mot villkoren för användning av privat parkeringsplats har i visst fall ogillats eftersom det inte framgått att villkoren omfattat även uppställning...
NJA 1982 s. 778: Fråga om prövningstillstånd i HovR. I mål om avgift för parkering på privat parkeringsplats, s k tomtmarksparkering, riktas kravet mot den parkerade bilens ägare, men denne förnekar att han fört...
NJA 1983 s. 604: Ägaren till bilar som under tid då de var uthyrda uppställdes i strid med villkor för parkering på tomtmark har ansetts inte ådra sig betalningsskyldighet för parkeringsavgifter enbart därför att...
NJA 1986 s. 186: I ärende hos hyresnämnd om uppskov enligt 12 kap 59 § JB med avflyttning från förhyrd parkeringsanläggning har hyresgästen i första hand gjort gällande, att parterna muntligen träffat avtal om...
NJA 1996 s. 147: Tillstånd meddelat till prövning i HovR av fråga under vilka förutsättningar uppställning av ett fordon, som skett i syfte att lasta på gods men som inte följts av någon pålastning, inte skall anses...
NJA 2001 s. 430: Ett kommunägt parkeringsbolag har ansetts ha rätt att ta ut kontrollavgift vid olovlig parkering på en allmän plats där till följd av lokala trafikföreskrifter lagen om felparkeringsavgift inte var...
NJA 2009 s. 266: En för motorfordonstrafik på allmän plats anordnad uppfart har ansetts utgöra väg oberoende av att den trafik som förekommer kan antas vara begränsad.
NJA 2014 s. 755: Parkeringsmål. En placering av en parkeringsskiva eller motsvarande vid en ruta i någon av de främre dörrarna på ett fordon uppfyller kravet att beviset ska vara placerat framtill. 3 kap. 49 a §...
NJA 2014 s. 929: Tillfällig uppställning av ett fordon vid privat transport av en rörelsehindrad person, som behövde hjälp efter att hon kommit ut ur fordonet, har ansetts utgöra parkering som omfattas av undantaget...
NJA 2015 s. 98: Den som är registrerad ägare av ett fordon är ansvarig för kontrollavgift som tas ut på grund av olovlig parkering, även om någon annan ägde bilen vid den tidpunkt då parkeringen skedde. Även fråga...
NJA 2017 s 669: Olovlig parkering. En skyltning med vägmärken som har skett enligt vägmärkesförordningen har uppfyllt kravet på tydlighet i 3 § lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering.
RH 1998:67: Vad är "gångbana" i vägtrafikkungörelsens mening?
RH 1999:71: Parkeringsanmärkning har undanröjts då handikappad haft tillstånd att parkera avgiftsfritt på P-platsen.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation