lagen.nu

Panträtt

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

En säkerhetsrätt genom vilken borgenären kan framtvinga en försäljning av en sak för att få betalt för sin fordran.

Panträtten är en form av säkerhetsrätt (starkare än retentionsrätt). Även om gäldenären (pantens ägare) säljer saken (vilket han normalt sett har rätt till) utplånas inte panträtten, denna är alltså en sakrätt.

Vid en framtvingad försäljning (pantens realisation) har borgenären rätt till sin fordran ur pengarna som erhållits vid försäljningen, men inte mer. Eventuellt överskott går tillbaka till gäldenären. Om det istället blir ett underskott är gäldenären fortfarande skyldig kvarvarande belopp, såvida inte borgenären förklarar sig nöjd (vid pantsättning på pantlånekontor gäller detta alltid, se 8 § pantbankslag (1995:1000).

Det finns två typer av panträtter:

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Externa länkar

Begreppet Panträtt finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (15)

NJA 1981 s. 507: Ansökan om inteckning i en fastighet, undertecknad av fastighetsägaren och försedd med anteckning om att blivande pantbrev pantförskrivits till viss fastighetsägarens borgenär, ingavs av borgenären...
NJA 1981 s. 750: Fråga om godtrosförvärv av panträtt i begagnad bil. Samma krav på aktsamhet har ansetts gälla som vid köp av sådan bil.
NJA 1983 s. 103: Pantbrev som pantsatts till säkerhet för en banks fordran har av misstag kommit i gäldenärens besittning. Drygt en månad efter det att banken fått vetskap härom försätts gäldenären i konkurs. Fråga...
NJA 1985 s. 97: Under äktenskap mellan makar med äktenskapsförord, enligt vilket egendom som vardera maken förvärvade skulle vara hans enskilda, inköptes en villafastighet i hustruns namn och meddelades lagfart å...
NJA 1989 s. 705: I samband med att ett aktiebolag inställde sina betalningar träffades avtal om att medel som inflöt vid försäljning av egendom och betalning för fordringar som omfattades av företagsinteckning skulle...
NJA 1990 s. 261: Fråga beträffande bostadsrätt till lägenhet som tjänar handikappad gäldenär till stadigvarande bostad huruvida det med hänsyn till gäldenärens särskilda behov och bostadsrättens värde är oskäligt att...
NJA 1991 s. 404: A hade en köpeskillingsfordran på B. Enligt en överenskommelse skulle fordringen betalas genom att B satte in beloppet på A:s konto hos en bank som avbetalning på A:s skulder till banken. Fråga...
NJA 1992 s. 6: Vid exekutiv försäljning av bostadsrätt för en oprioriterad fordran beaktades inte en fordran som var förenad med panträtt i bostadsrätten. Eftersom bostadsrätt inte kan vara föremål för exstinktivt...
NJA 1994 s. 668: Ett kreditinstitut förvärvade panträtt i en bostadsrätt, som därefter såldes till en ny innehavare. Frågan huruvida panträtten bestått har bedömts med hänsyn till vad bostadsrättsföreningen - i...
NJA 1999 s. 610: Fråga om omfattningen av en bostadsrättsförenings legala panträtt avseende fordran på obetald årsavgift efter en tvångsförsäljning enligt 8 kap bostadsrättslagen (1991:614).
NJA 2000 s. 557: Eftersom borgensmän ansetts ha subrogationsrätt till en pant som utgör säkerhet för huvudfordringen, har borgensåtagandets giltighet inte påverkats av att ett överhypotek i panten pantsatts för annan...
NJA 2000 s. 78: En konkursborgenär har förklarat sig kvitta en fordran enligt ett efterställt förlagsbevis mot en skuld enligt en av konkursborgenären utställd revers, som konkursgäldenären hade pantsatt före...
NJA 2001 s. 46: Mjölkkvot har ansetts inte ingå i fastighetspant.
NJA 2005 s. 871: Fråga i utmätningsmål om denuntiation avseende en pantsättning av en fordran på staten gjorts till rätt myndighet. Även fråga om betydelsen av vetskap om pantsättningen hos innehavare av...
RH 2000:83: Utan en uttrycklig viljeförklaring kan pantförskrivning inte ansetts ha skett och någon giltig panträtt har därför inte uppkommit.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation