lagen.nu

Pactum turpe

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

"Olagligt eller omoraliskt syfte".

Om ett avtal rör brottslig verksamhet är detta inte bindande, exempelvis ett avtal om vadslagning mellan två privatpersoner. Denna princip finns dock inte direkt uttryckt i lag.

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Rättsfall med detta begrepp (6)

NJA 1992 s. 299: Fråga om talan angående fullgörande av ett påstått avtal kunnat avvisas därför att avtalet haft ett otillbörligt syfte.
NJA 1997 s. 93: Fråga om talan i anledning av en tvist rörande ett avtal bort avvisas därför att avtalet var lagstridigt.
NJA 2002 s. 322: Pactum turpe? Ett entreprenadavtal om uppförande av ett småhus innefattade överenskommelse om att viss del av betalningen skulle ske "svart". Sedan huset uppförts uppstod tvist om denna betalning....
NJA 2004 s. 682: Den som träffat avtal med annan om arbete som skulle utföras åt denne för visst pris, vilket förutsatt att kvitto inte skulle lämnas och att intäkterna inte skulle deklareras, har inte ansetts vara...
RH 2004:41: Avtal om avbrytande av havandeskap mot viss ersättning har ansetts ogiltigt och sakna rättsverkan på grund av att det strider mot goda seder. Talan om att avtalad ersättning skall utges har därför...
RH 2007:78: En talan grundad på ett förlikningsavtal har avvisats av tingsrätten därför att avtalet var otillbörligt och ogiltigt enligt allmänna rättsgrundsatser. Hovrätten undanröjde beslutet med hänvisning...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation