lagen.nu

Påföljdsval

Ingen har skrivit en beskrivning av "Påföljdsval" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Rättsfall med detta begrepp (26)

NJA 1984 s. 787: Fråga, i mål om ansvar för rattfylleri, angående förordnande av offentlig försvarare med hänsyn till valet av påföljd.
NJA 1985 s. 694: Fråga, i mål om ansvar för stöld, angående förordnande av offentllig försvarare med hänsyn till valet av påföljd.
NJA 2005 s. 856: Påföljd för vårdslös skatteuppgift.
NJA 2008 s. 359: Skyddstillsyn i förening med föreskrift om samhällstjänst har ansetts vara tillräckligt ingripande påföljd för två 21-åringar som gjort sig skyldiga till en serie om drygt trettio stölder varav en...
NJA 2009 s. 599: Tillämpning av billighetsskälen enligt 29 kap. 5 § första stycket 3 och 8 brottsbalken vid påföljdsbestämning, särskilt frågan om den omständigheten att en tilltalad avslöjat medtilltalades...
RH 2004:15: Vid straffmätning har med tillämpning av 29 kap. 5 § brottsbalken hänsyn tagits till de verkningar ett längre fängelsestraff skulle få för den dömdes underåriga barn. Att det därför funnits skäl att...
RH 2006:68: Straffmätning och val av påföljd för en 17-åring som döms för bl.a. ett fyrtiotal stölder som huvudsakligen riktat sig mot äldre och handikappade personer.
RH 2007:11: Fråga om påföljd för 79-årig man som dömts för sexuellt övergrepp mot barn, sexuellt utnyttjande av underårig samt sexuellt ofredande gentemot sina barnbarn.
RH 2007:14: Fråga om utvisning av EU-medborgare på grund av brott. Även fråga om påföljdsval.
RH 2007:2: Företrädare för bolag som under två års tid och i ett mycket stort antal fall överlåtit s.k. lagerbolag genom gäldenärsbyte har dömts till fängelse för brott mot aktiebolagslagen för att uppsåtligen...
RH 2007:39: Tilltalad, som gjort sig skyldig till grovt rattfylleri (2,04 promille), har antagits till försöksverksamhet med s.k. alkolås. Detta har vägts in vid bedömningen av om det finns särskilda skäl att...
RH 2008:24: I mål om bokföringsbrott och försvårande av skattekontroll har ett flertal frågor prövats, bl.a. tillämpningen av det s.k. huvudsakskriteriet i 11 kap. 5 § första stycket brottsbalken och brottens...
RH 2008:89: Val av påföljd - fängelse eller villkorlig dom - för bestickning.
RH 2009:14: Fråga om påföljdsval enligt den nya lagstiftningen i 30 kap. 6 § brottsbalken (allvarlig psykisk störning) och den ändrade utformningen av 29 kap. 3 § första stycket 2 brottsbalken.
RH 2009:21: Hovrätten har funnit att en person som gjort sig skyldig till bl.a. förmögenhetsbrott och trafikbrott bör ådömas skyddstillsyn och fängelse som två separata påföljder. Att på så sätt ändra...
RH 2009:36: Överträdelse av brott mot lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor genom innehav av 1,5 liter GBL, delvis i överlåtelsesyfte, har bedömts utgöra brott av sådan art att fängelsestraff...
RH 2009:37: Straffvärde och påföljdsval vid brott mot lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor.
RH 2010:46: Påföljden för grov fridskränkning bestämdes till skyddstillsyn (och fängelse enligt 28 kap. 3 § brottsbalken) trots att den tilltalade förklarat sig ha en negativ inställning till skyddstillsyn.
RH 2010:55: En tilltalad har gjort sig skyldig till brottslighet med ett samlat straffvärde motsvarande fängelse fyra månader. Av denna brottslighet är ett brott, vilket har ett straffvärde motsvarande fängelse...
RH 2010:9: En man, som i syfte att kontrollera om hans dotter var oskuld, stoppat sina fingrar i dotterns slida, dömdes, inte för våldtäkt mot barn utan för misshandel.
RH 2011:23: Grov skadegörelse har ansetts inte vara brott av sådan art att det finns en presumtion för fängelse som påföljd.
RH 2011:57: Fråga om straffvärde, påföljdsval och straffmätning vid olovlig befattning med falska pengar och häleribrottslighet som tar sikte på befattning med missfärgade sedlar som härrör från allvarlig...
RH 2011:9: En tilltalad har gjort sig skyldig till brottslighet med ett samlat straffvärde motsvarande fängelse tre månader. Av denna brottslighet är ett brott, vilket har ett straffvärde motsvarande fängelse...
RH 2012:77: En 19-åring har fällts till ansvar för rån. Frågor om tillämpningen av 23 kap. 5 § brottsbalken, val av påföljd samt straffmätning.
RH 2013:47: Straffmätning och påföljdsval vid återfall i sexuellt ofredande (blottning).
RH 2015:56: Straffmätning och påföljdsval i mål om människorov, mindre grovt brott.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation