lagen.nu

Ostrukturerat material

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Information som inte är ordnad utifrån personuppgifter, exv löpande text.

Enligt personuppgiftslagen ska all behandling av personuppgifter uppfylla vissa krav. Beroende på hur uppgifterna lagrats kan antingen hanteringsmodellen eller missbruksmodellen bli tillämplig. Huvudregeln är att missbruksmodellen (som är enklare att följa) ska användas om uppgifterna lagrats i ostrukturerad form, exempelvis löpande text. Syftet med åtskillnaden är att göra det möjligt att utföra mer vardagliga sysslor, som i och för sig medför personuppgiftshantering, utan att betungas av de ganska komplicerade reglerna i hanteringsmodellen.

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation