lagen.nu

Oskäligt avtalsvillkor

Ingen har skrivit en beskrivning av "Oskäligt avtalsvillkor" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Rättsfall med detta begrepp (8)

MD 2011:28: Bolag har infört två särskilda avgifter vid förbeställning av taxi för hämtning på Arlanda flygplats. En extra förbeställningsavgift för hämtning av kund vid det s.k. tullfiltret och med uppvisande...
NJA 1994 s. 130: I ett avtal som ingåtts mellan en bostadsrättshavare och annan än bostadsrättsföreningen har intagits en klausul innebärande hembudsskyldighet. Fråga om klausulen är giltig och, då detta befunnits...
NJA 1997 s. 645: En dom, varigenom en man förklarats ej vara far till ett barn som fötts i hans äktenskap, har inte ansetts böra medföra att ett tidigare arvskifte efter mannen, i vilket barnet deltagit som mannens...
NJA 2000 s. 462: Ett avtalsvillkor om tvåårig preskriptionstid för en skadeståndstalan som grundas på uppsåt eller grov vårdslöshet har inte ansetts vara oskäligt enligt 36 § avtalslagen.
RH 2002:17: Fråga om tillämpning av 28 § skuldebrevslagen på kvittningsvis åberopad motfordran som uppkommit och förfallit till betalning först efter det att gäldenären underrättats om överlåtelsen av...
RH 2006:67: Fråga om tillämpning av 36 § avtalslagen på ett ensidigt ändrat avtalsvillkor i ett tillsvidareavtal om telefonabonnemang.
RH 2011:18: Fråga huruvida vitesklausul är oskälig enligt 36 § avtalslagen.
RH 2011:20: En konsument har ingått ett abonnemangsavtal på bestämd tid med en näringsidkare. I avtalet har föreskrivits att det förlängs med ett år om det inte sägs upp skriftligen av konsumenten senast två...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation