lagen.nu

Ordre public

Ingen har skrivit en beskrivning av "Ordre public" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Rättsfall med detta begrepp (6)

NJA 1984 s. 903: I ärende angående utlämning för brott till Italien har som grund för framställningen om utlämning åberopats en s k utevarodom. Italien har liksom Sverige ratificerat 1957 års europeiska...
NJA 1986 s. 690: Internationella rättsförhållanden. Lagen (1976:108) om erkännande och verkställighet av utländskt avgörande angående underhållsskyldighet har ansetts tillämplig på dom angående underhållsskyldighet...
NJA 1987 s. 885: Ett i Panama registrerat fartyg med ett i samma land registrerat bolag som ägare och med polsk besättning blev i svensk hamn föremål för blockad av Svenska Transportarbetareförbundet i syfte att...
NJA 1993 s. 420: Internationella rättsförhållanden. Fråga om underhållsbidrag till barn med hemvist i Förbundsrepubliken Tyskland har bedömts enligt tysk rätt. Underhållsskyldighet mot vuxet barn har inte ansetts...
NJA 1998 s. 817: En norsk medborgare, som haft i uppdrag att tjänstgöra som sälfångstinspektör i Norge, har av norsk domstol förpliktats att utge skadestånd till ett antal norska säljägare för att han fällt...
NJA 1999 s. 181: Internationella rättsförhållanden. Domstol i staten Madagaskar har förklarat en avliden svensk man vara fader till ett barn, varvid domen meddelats i mål mellan barnets moder och mannens fader. Fråga...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation