lagen.nu

Ordningslagen

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Se SFS/1993:1617

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Externa länkar

Begreppet Ordningslagen finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (4)

NJA 1997 s. 179: Fråga om möjlighet för kommun att meddela lokala föreskrifter för att upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats. 3 kap 8 och 12 §§ ordningslagen (1993:1617).
NJA 2005 s. 372: Ett isblock har fallit ned från ett tak och dödat en gångtrafikant. Fråga om den som åtagit sig att svara för snöskottning på taket har genom att underlåta att ta bort snö och is, eller åtminstone...
NJA 2012 s. 634: Fråga om en danstillställning var att jämställa med en offentlig tillställning och därmed krävde tillstånd enligt ordningslagen.
RÅ 1999 ref. 40: Till skydd mot olyckor med barn har det ansetts erforderligt med särskilda säkerhetsanordningar vid dammar i närheten av ett bostadsområde.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation