lagen.nu

Ond tro

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Att veta om ett missförhållande vid exempelvis ett avtals tillkomst. Ond tro kan även grundas på vad man "bort inse" se t.ex AvtL 32 §. Motsats till god tro.

Se även: tillitsgrundsatsen, löftesprincipen och AvtL 39 §

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Rättsfall med detta begrepp (3)

AD 2017 nr 17: En arbetssökande och en skolchef undertecknade ett anställningsavtal avseende en anställning som rektor och förskolechef. Fråga om arbetsgivaren blivit bunden av anställningsavtalet, och i så fall,...
NJA 2003 s. 37: Fråga huruvida återvinningssvarande bort inse att överlåtare av andelar i handelsbolag genom överlåtelsen blev insolvent när risk förelåg för att en skattetransaktion skulle underkännas. 4 kap. 5 §...
NJA 2012 s. 1021: Rättsligt fel vid köp av fastighet. Det har vid tillämpning av 4 kap. 17 § jordabalken ställts högre krav på utredningen för att anse att köparen borde äga kännedom om en rättighets existens än vad...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation