lagen.nu

Ombud

Ingen har skrivit en beskrivning av "Ombud" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Ombud finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (24)

NJA 1983 s. 401: Tilltalad, som mot sitt nekande av TR dömts till fängelse för rattfylleri, fullföljde talan mot domen och yrkade frikännande. Den tilltalade, som delgivits föreläggande vid vite att personligen...
NJA 1984 s. 257: Återställande av försutten tid. Underrättelse enligt 17 kap 9 § 4 st RB om tiden för meddelande av dom har i rätt tid sänts till utomlands (Estland) bosatt part men kommit parten till del först sedan...
NJA 1984 s. 64: När ett ombud företräder dels part för vilken han är biträde enligt rättshjälpslagen dels annan part och parterna för gemensam talan, är han - oavsett om processgemenskapen är nödvändig - berättigad...
NJA 1985 s. 622: Fråga huruvida ombud gjort sig skyldig till rättegångsförseelse. 9 kap 2 och 4 §§ RB.
NJA 1985 s. 661: Återställande av försutten tid. I strid mot 11 § 1 st delgivningslagen (1970:428) skedde delgivning av lagsökningsutslag genom att det överbringades till gäldenären, i stället för till den som var...
NJA 1985 s. 921: I ett resningsärende har med tillämpning av RB:s regler angående ombud sökandens ombud avvisats.
NJA 1989 s. 71: Part, som kallats att infinna sig personligen vid huvudförhandling i HovR:n i dispositivt tvistemål, uteblev sedan han av sitt ombud - advokat - fått besked att han inte behövde komma dit. Fråga om...
NJA 1990 s. 14: A instämde B vid allmän domstol för att svara i en tvist rörande ett avtal med skiljeklausul. Med anledning av stämningen lade B:s ombud ned arbete på en genomgång av saken och andra frågor än som...
NJA 1990 s. 264: Motsättningar uppkom mellan rättshjälpsbiträde och huvudmannen angående möjligheterna att med framgång föra talan mot TR:ns dom. Sedan HovR:n Vägrat entlediga rättshjälpsbiträdet har det ålegat...
NJA 1990 s. 460: En okänd person har i eget intresse med stöd av en förfalskad fullmakt på ett aktiebolags vägnar ansökt om återvinning av stämpelskatt och, sedan ansökningen bifallits av inskrivningsmyndigheten,...
NJA 1992 s. 260: Tillstånd till prövning i HovR av tvistemål om mindre värden har meddelats i fråga om rättegångskostnad i TR:n, avseende ersättning för resekostnader för ombud från avlägsen ort. Partiellt...
NJA 1996 s. 400: I rättsskyddsärenden utbetalar försäkringsbolagen enligt fast praxis ersättning för ombudskostnader till försäkringstagaren, om det visas att denne ersatt ombudet, och i övrigt direkt till ombudet....
NJA 1998 s. 814: Sedan mål om försättande i konkurs återförvisats till TR:n, har TR:n låtit delge gäldenären genom s k spikning. Fråga om TR:n borde ha sökt delge det ombud för gäldenären som hade företett...
NJA 1999 s. 775: Fråga om återställande av försutten tid i ett fall där ett beslut av hovrätten hade expedierats till parten i stället för till dennes ombud och beslutet inte nådde parten personligen därför att denne...
NJA 2000 s. 48: Ett ombud för en försäkringstagare har ansetts berättigad till ersättning ur rättsskyddsförsäkring, oavsett om försäkringstagaren gått I konkurs. Tillika fråga om preskription.
NJA 2000 s. 747: När köp av fast egendom skett genom att parterna undertecknat köpehandlingen vid skilda tillfällen, har köpet inte ansetts fullbordat redan genom den andra underskriften. Köpet har dock blivit...
NJA 2005 s. 745: Ett i ett rättsskyddsförsäkringsavtal intaget avtalsvillkor har ansetts stå i strid mot föreskrifterna i 3 § lagen (1993:1303) om vissa avtalsvillkor för rättsskyddsförsäkring och vara ogiltigt.
NJA 2008 s. 1047: En person som av hovrätt avvisats som rättegångsombud i målet har tillåtits att företräda parten vid överklagande av hovrättens dom när de omständigheter som hovrätten lagt till grund för avvisningen...
NJA 2008 s. 259: Frikänd tilltalad i brottmål har yrkat ersättning för kostnad för ombud som företrätt honom i EG-domstolen. Fråga om vilka kostnader som varit skäligen motiverade för att han skulle kunna ta tillvara...
NJA 2008 s. 760: Det har inte ansetts kunna krävas att en part, som förde sin talan själv och som av sjukdom blev förhindrad att närvara vid huvudförhandling i hovrätten, skulle sätta ombud i sitt ställe.
NJA 2009 s. 733: Stämpelskatt. Ett sådant intyg som avses i 7 § fjärde stycket lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter måste, för att kunna ge rätt till skattebefrielse vid transport av...
NJA 2013 s. 904: En f.d. advokat har dömts två gånger för brott, varav det första begicks för ca tolv år sedan och de senare, som var mindre allvarliga, för ca tre år sedan. Brottsligheten har ansetts inte ge...
RH 1995:14: Tingsrätten har kungörelsedelgett part en tredskodom trots att parten ställt ombud för sig i målet. Återvinningsfristen har inte börjat löpa i och med kungörelsedelgivningen.
RH 2011:10: Ett ombud som vid tingsrätten skrivit svaromål på engelska språket ochdärvidangett sig ha problem med bemästrandet av svenskt juridiskt språk samt gett in inlagor på norska språket har inte ansetts...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation